Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa XVII

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân, theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức trong 01 buổi, khai mạc lúc 09h00’ ngày 14/5/2020 tại thành phố Vinh.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh được biết để sắp xếp kế hoạch công tác, bố trí thời gian tham dự kỳ họp /.