Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)
Tra cứu văn bản

Văn bản mới

Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
03-NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 19/11/2021 19/11/2021 Tỉnh ủy
Thái Thanh Quý
04-NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo 19/11/2021 19/11/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Thái Thanh Quý
11-CT/TU CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về việc giúp đỡ người khuyết tật Nghệ An 08/11/2021 08/11/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
03-TT/TU THÔNG TRI về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 10/10/2021 10/10/2021 Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
09-QĐ/TU QUY ĐỊNH về luân chuyển cán bộ 20/09/2021 20/09/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
08-QĐ/TU QUY ĐỊNH đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ 15/09/2021 15/09/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
7076 -QĐ/TU Quy định quản lý, khai thác và sử dụng mạng Internet tại Cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An 12/03/2019 13/03/2029 Tỉnh ủy
Trần Hồng Châu
02 - NQ/TU Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020 12/03/2019 13/03/2029 Tỉnh ủy
Hồ Đức Phớc
168-QĐ/TW Về việc ban hành Quy chế làm việc kiểu mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương 28/12/2018 28/12/2018 Ban Bí thư
Trần Quốc Vượng