Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)
Tra cứu văn bản

Văn bản mới

Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
03-KH/TU KẾ HOẠCH kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 05/11/2020 05/11/2020 Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
01-QĐ/TU QUY ĐỊNH đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 04/11/2020 04/11/2020 Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
3725 -QĐ/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 17/07/2020 17/07/2020 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
3722 -QĐ/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh 17/07/2020 17/07/2020 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
3726 -QĐ/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Hội Nông dân tỉnh 17/07/2020 17/07/2020 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
3724 -QĐ/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh 17/07/2020 17/07/2020 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
7076 -QĐ/TU Quy định quản lý, khai thác và sử dụng mạng Internet tại Cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An 12/03/2019 13/03/2029 Tỉnh ủy
Trần Hồng Châu
02 - NQ/TU Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020 12/03/2019 13/03/2029 Tỉnh ủy
Hồ Đức Phớc
168-QĐ/TW Về việc ban hành Quy chế làm việc kiểu mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương 28/12/2018 28/12/2018 Ban Bí thư
Trần Quốc Vượng