Banner Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sub-site-1

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có một vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác lãnh đạo cũng như trong công tác xây dựng Đảng.

Vì mục tiêu của công tác kiểm tra, giám sát là nhằm đánh giá đúng ưu điểm của cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời phát huy; phát hiện, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để kịp thời uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phục vụ việc tổng kết thực tiễn, nhân rộng những nhân tố mới, bổ sung, hoàn thiện và phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực...Trong những năm vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, UBKT Trung ương đã ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để các cấp ủy đảng từ trung ương đến địa phương triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường, đổi mới, nâng cao hiệu lực, quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến ngành kiểm tra toàn quốc quý I/2021 tại điểm cầu Nghệ An

Trên cơ sở nhận thức đúng đắn và đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng hàng đầu trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như trong công tác xây dựng Đảng, do vậy phải thường xuyên đổi mới để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát.

Một số kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua (2015 - 2020) có thể thấy rõ là, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã:

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành hệ thống các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, như: Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định về lập và lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát; Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…; các quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát (như quy chế phối hợp giữa các ban xây dựng Đảng, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng UBND tỉnh; các quy chế phối phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với: Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh…). Hệ thống quy chế đã phân định rõ nội dung, cách thức phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả, tránh chồng chéo về đối tượng, nội dung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung các lĩnh vực: xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong điều hành, quản lý ngân sách; công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; quản lý, bảo vệ rừng; xây dựng nông thôn mới; công tác cải cách hành chính; công tác cán bộ; thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công; công tác an sinh xã hội; việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. Tập trung kiểm tra, giám sát đối với những địa phương, đơn vị có vấn đề bức xúc, nổi cộm, cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót và yêu cầu các tổ chức, cá nhân đề ra các giải pháp khắc phục, từ đó có sự chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 9.166 lượt tổ chức đảng và 19.062 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề 10.058 lượt tổ chức đảng và 13.101 lượt đảng viên.

- UBKT Tỉnh ủy cũng như ủy ban kiểm tra cấp huyện, cấp cơ sở đã bám sát nhiệm vụ Điều lệ Đảng quy định cũng như nhiệm vụ được cấp ủy giao để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nhiệm kỳ qua đã kiểm tra 9.544 lượt tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 7.602 lượt tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề 6.225 lượt tổ chức và 8.777 lượt đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và cấp mình. Qua kiểm tra, giám sát đã khắc phục được những thiếu sót, khuyết điểm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần ổn định an ninh chính trị ở địa phương, đóng góp tích cực trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội đề ra. Kiểm tra 2.314 lượt tổ chức đảng và 4.297 lượt đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (trong đó có 2.107 cấp ủy viên các cấp). Qua kiểm tra kết luận 1.686 tổ chức đảng và 2.856 đảng viên vi phạm; phải thi hành kỷ luật 183 tổ chức (chiếm 10,85% số tổ chức vi phạm) và 491 đảng viên (chiếm 17,19 % số đảng viên vi phạm).

Yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo quy định, như tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành ban hành Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021…

Để góp phần đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành thắng lợi các chương trình, đề án, chỉ tiêu, mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phục vụ tốt công tác lãnh đạo của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đồng thời để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, ngoài việc rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế trong công tác; UBKT Tỉnh ủy đã xác định rõ mục đích, yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính.

 Công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm; phải kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ; giữa tự kiểm tra và kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng.

Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, trọng tâm là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chương trình, đề án quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; việc thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nội dung kiểm tra tập trung cho việc tổng kết để ban hành nghị quyết, chương trình hành động, định hướng chủ trương, giải pháp lớn của tỉnh. Nội dung giám sát tập trung vào việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nhằm chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc, phát hiện và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. Trong tổ chức thực hiện, kết hợp việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với việc kiểm tra, giám sát đảng viên, cấp uỷ viên, nhất là người đứng đầu, người phụ trách liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát và trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật trong Đảng bảo đảm tính nghiêm minh, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong nhiệm kỳ 2015-2020, cùng với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Nghệ An quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Thị Oanh 

Ủy viên UBKT Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nhận diện quá trình từ suy thoái về tư tưởng chính trị đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Nhận diện quá trình từ suy thoái về tư tưởng chính trị đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”


Xây dựng văn hóa kiểm tra giúp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phát triển bền vững

Xây dựng văn hóa kiểm tra giúp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phát triển bền vững


Sự cần thiết ban hành và một số điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Sự cần thiết ban hành và một số điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm


Đảng bộ thị xã Thái Hòa phát huy vai trò, thẩm quyền của UBKT cơ sở

Đảng bộ thị xã Thái Hòa phát huy vai trò, thẩm quyền của UBKT cơ sở


Công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Đại hội XIII của ĐảngSự cần thiết ban hành hướng dẫn thực hiện quy trình kép trong một cuộc kiểm tra

Sự cần thiết ban hành hướng dẫn thực hiện quy trình kép trong một cuộc kiểm tra


Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính đảng phục vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở

Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính đảng phục vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở


Nghiên cứu về công tác kiểm tra góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận và phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Nghiên cứu về công tác kiểm tra góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận và phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng


Bộ Chính trị ban hành Kết luận về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Bộ Chính trị ban hành Kết luận về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung


Phát hiện, xử lý các hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên qua công tác kiểm tra của Đảng

Phát hiện, xử lý các hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên qua công tác kiểm tra của Đảng


Trách nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong kỷ luật tổ chức đảng

Trách nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong kỷ luật tổ chức đảngSự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng


Sự phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Sự phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng