Banner Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sub-site-1

Nghiên cứu về công tác kiểm tra góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận và phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương và Cơ quan UBKT Trung ương đã chú trọng chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nói riêng; góp phần phục vụ trực tiếp, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra của Đảng.

Bước sang nhiệm kỳ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBKT Trung ương xác định việc nghiên cứu khoa học về công tác kiểm tra nhằm tiếp tục làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và các nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng thời, cụ thể hóa Cương lĩnh chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng hoặc có liên quan đến lĩnh vực công tác này thành các đề án, báo cáo sơ kết, tổng kết, đề tài, đề án khoa học làm căn cứ, cơ sở khoa học cho việc xây dựng và ban hành quy định, quy chế, quyết định, kết luận, hướng dẫn, quy trình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng bảo đảm tính lý luận và thực tiễn, tính khả thi cao, có hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp.

Nghiên cứu về công tác kiểm tra gắn liền với thực tiễn

Với phương châm: Lý luận phải gắn liền với thực tiễn; coi trọng thực tiễn, tổng kết của các đề án, đề tài, quyết định, quy định, hướng dẫn, thông báo, kết luận để phát triển tư duy lý luận mới và thiết thực, ứng dụng vào thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng nên UBKT Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Trung ương luôn quan tâm chỉ đạo việc nghiên cứu về công tác kiểm tra của Đảng nhằm ngày càng hoàn thiện lý luận và phương pháp kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngay đầu nhiệm kỳ Đại hội XII, UBKT Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/UBKTTW, ngày 8/4/2016 về nghiên cứu công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng giai đoạn 2016-2020. Thực hiện Kế hoạch số 07, UBKT Trung ương và Cơ quan UBKT Trung ương đã chỉ đạo các vụ, đơn vị trong Cơ quan tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng nghiên cứu các đề tài, đề án khoa học, các quy chế, quy định, tổ chức các hội thảo chuyên đề hoặc tham mưu xây dựng báo cáo chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Công tác nghiên cứu tham mưu xây dựng các quy định, quy chế, hướng dẫn, báo cáo được thực hiện theo đúng quy trình, đúng thể thức, thẩm quyền ban hành. Việc nghiên cứu khoa học được thực hiện theo quy trình, thủ tục chặt chẽ, khoa học, đi vào nền nếp, bảo đảm tiến độ, chất lượng ngày càng được nâng lên. Các đề tài, đề án nghiên cứu bám sát việc phục vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống lý luận và phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đồng thời làm căn cứ, cơ sở xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và sửa đổi, bổ sung, ban hành mới chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng góp phần nâng cao nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ kiểm tra về lĩnh vực công tác quan trọng này.

Việc tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, sơ kết các chuyên đề chuyên sâu đã giúp các vụ, đơn vị và UBKT Trung ương nắm chắc thực trạng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn. Trên cơ sở đó đã kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước có chủ trương, giải pháp điều chỉnh quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng cho sát, đúng, trúng với thực tiễn, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh; cũng như kịp thời báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong từng giai đoạn. Cùng với việc tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, sơ kết các chuyên đề chuyên sâu cũng là dịp giúp cán bộ kiểm tra thống nhất nhận thức, nâng cao trình độ kinh nghiệm công tác, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Qua nghiên cứu, tham mưu, các vụ, đơn vị trong Cơ quan UBKT Trung ương đã giúp Ủy ban và Cơ quan UBKT Trung ương ký ban hành một hệ thống các văn bản hướng dẫn, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tương đối đầy đủ và toàn diện, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả, chức năng, nhiệm vụ của UBKT Trung ương và Cơ quan UBKT Trung ương. Các đề án, báo cáo của UBKT Trung ương trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều được đánh giá có chất lượng cả về tính lý luận, tổng kết thực tiễn và khả năng ứng dụng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và công tác xây dựng Đảng. Việc tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lựa chọn nội dung, đối tượng để xây dựng chương trình kiểm tra hằng năm, nhất là kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ XII sát hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thúc đẩy, lan tỏa việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng…

Nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng đề án, báo cáo; nghiên cứu đề tài, đề án khoa học

Từ năm 2016 đến 2020, thực hiện chương trình công tác nhiệm kỳ và hàng năm, các vụ, đơn vị đã giúp UBKT Trung ương tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, ban hành đồng bộ hệ thống các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng làm căn cứ để cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đã tham mưu xây dựng để ban hành 32 văn bản, trong đó, Ban Chấp hành Trung ương ban hành 8 văn bản; Bộ Chính trị ban hành 13 văn bản; Ban Bí thư ban hành 11 văn bản. 

Cùng với đó, mỗi đầu nhiệm kỳ và hằng năm UBKT Trung ương tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành, triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các đoàn kiểm tra và phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Thông báo kết luận sau các cuộc kiểm tra.

Nghiên cứu và tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương ban hành về công tác kiểm tra, giám sát gồm có: Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 Quy định thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của Ban Chấp hành Trung ương; Quy chế giám sát trong Đảng; Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT các cấp trong phòng, chống tham nhũng của Bộ Chính trị; Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng… Trong đó, có một số báo cáo được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao, có chất lượng, được xây dựng công phu như: Báo cáo sơ kết thực hiện Quy định sửa đổi, bổ sung Quy chế giám sát trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 30/3/2012 của Bộ Chính trị khóa XI; Báo cáo sơ kết thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020; Báo cáo sơ kết thực hiện Quy định 263-QĐ/TW, ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm; Báo cáo đánh giá thực hiện Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII, Chương VIII, Điều lệ Đảng khóa XII và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định; Báo cáo sơ kết thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên…

Ngoài việc tham mưu, trình một số đề án, báo cáo chuyên đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, UBKT Trung ương còn chỉ đạo các vụ, đơn vị tham mưu xây dựng, trình Ban Chấp hành Trung ương một số báo cáo định kỳ và đột xuất như: Các báo cáo trình Ban Chấp hành Trung ương về kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng các năm trong nhiệm kỳ; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; Xây dựng các báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng…

UBKT Trung ương đã chỉ đạo các vụ, đơn vị trong cơ quan tham mưu giúp Ủy ban xây dựng 21 đề án, báo cáo: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong Ngành Kiểm tra Đảng; Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; Hướng dẫn công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp; Hướng dẫn một số nội dung trong Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XII…

Lần đầu tiên, UBKT Trung ương đã ban hành Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Cơ quan UBKT Trung ương và Cơ quan UBKT các cấp theo mô hình thống nhất từ Trung ương đến cấp huyện, quận và tương đương; Đề án quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của UBKT Đảng các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng; Đề án xây dựng hệ thống quản lý thông tin cán bộ công chức, công tác thi đua khen thưởng, đào tạo Ngành Kiểm tra. Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Chương VII, Chương VIII, Điều lệ Đảng khóa XII.

Từ năm 2016 đến năm 2020, Cơ quan UBKT Trung ương đã triển khai thực hiện 14 đề tài, đề án (8 đề tài và 6 đề án); đã nghiệm thu 14/14 đề tài, đề án đạt loại xuất sắc và khá, hầu hết đều được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao cả về tính lý luận và khả năng ứng dụng vào thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và công tác xây dựng Đảng. Hầu hết các đề tài, đề án được thực hiện đúng tiến độ, không có tồn đọng sau khi nghiệm thu chính thức, nhiều kết quả nghiên cứu được xã hội hóa thành sách chuyên khảo.

UBKT Trung ương và Cơ quan UBKT Trung ương đã tổ chức 11 cuộc hội thảo và hội nghị khoa học. Các tham luận tại hội nghị, hội thảo đã đi sâu phân tích những khó khăn, trở ngại trong triển khai thực hiện công tác kiểm tra, đề xuất những kinh nghiệm và các giải pháp cụ thể, thiết thực. Ngoài ra, Cơ quan UBKT Trung ương đã biên tập, phát hành 11 cuốn sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; sách truyền thống của Ngành; cán bộ các vụ, đơn vị đã chủ động viết hàng trăm bài đăng trên các báo, tạp chí về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt trong công tác xây dựng đề án, báo cáo; nghiên cứu các đề tài, đề án khoa học vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số vụ đăng ký thực hiện các đề tài, đề án còn ít, việc dành thời gian cho công tác nghiên cứu khoa học có lúc, có đề án chưa được tập trung; việc tham mưu cho Ủy ban chỉ đạo thực hiện một số đề án, báo cáo còn chưa linh hoạt, chậm theo kế hoạch; công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các chuyên đề do một số vụ, đơn vị chủ trì còn hạn chế…

Một số nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới

Ngay đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, UBKT Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/UBKTTW ngày 22/7/2021 về nghiên cứu công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng giai đoạn 2021-2026. UBKT Trung ương xác định nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng giai đoạn 2021-2026 tập trung vào những vấn đề chính sau:

Một là, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ trực tiếp công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Hai là, nghiên cứu về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong điều kiện một đảng cầm quyền, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

Ba là, tham gia nghiên cứu xây dựng, hoàn chỉnh giáo trình, bài giảng hệ cử nhân chính trị chuyên ngành kiểm tra; xây dựng tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên, cán bộ kiểm tra các cấp; đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Bốn là, nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp.

Nội dung và các sản phẩm nghiên cứu gồm: Xây dựng các đề án, báo cáo trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Quy định thi hành Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm; Tổng kết thực hiện Kết luận 72-KL/TW, ngày 17-5-2010 của Bộ Chính trị khóa X về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 và ban hành Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Tổng kết 10 năm thực hiện thông báo Kết luận số 312-TB/TW, ngày 9-3-2010 của Ban Bí thư (khóa X) về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển lãnh đạo UBKT các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra…). Nghiên cứu xây dựng các đề án, báo cáo, tổ chức hội thảo của Ủy ban, Cơ quan UBKT Trung ương: Hướng dẫn một số nội dung trong Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; sửa đổi, bổ sung một số các quy chế, quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu về công tác kiểm tra của Đảng...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan UBKT Trung ương tập trung thực hiện tốt một số giải pháp: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, kiểm tra viên về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác nghiên cứu tham mưu và nghiên cứu khoa học trong việc phục vụ thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; cán bộ, kiểm tra viên cần nghiên cứu, nắm vững các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; những nội dung thi hành Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và Hướng dẫn thực hiện, đảm bảo cho công tác nghiên cứu khoa học góp phần phục vụ có hiệu quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương. Tăng cường hoạt động khảo sát, hội nghị, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, phục vụ cho việc xây dựng có chất lượng các văn bản hướng dẫn, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Quy định việc nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ của các vụ, đơn vị, là trách nhiệm của từng cán bộ, kiểm tra viên và là chỉ tiêu thi đua hằng năm; tạo phong trào hăng say nghiên cứu khoa học trong Cơ quan UBKT Trung ương. Chú trọng nâng cao tính lý luận và đảm bảo tính thực tiễn, tính khả thi trong ứng dụng các kết quả nghiên cứu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng./.

Lê Anh 

Nguồn: ubkttw.vn 

 

Tin cùng chuyên mục

Nhận diện quá trình từ suy thoái về tư tưởng chính trị đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Nhận diện quá trình từ suy thoái về tư tưởng chính trị đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”


Xây dựng văn hóa kiểm tra giúp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phát triển bền vững

Xây dựng văn hóa kiểm tra giúp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phát triển bền vững


Sự cần thiết ban hành và một số điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Sự cần thiết ban hành và một số điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm


Đảng bộ thị xã Thái Hòa phát huy vai trò, thẩm quyền của UBKT cơ sở

Đảng bộ thị xã Thái Hòa phát huy vai trò, thẩm quyền của UBKT cơ sở


Công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Đại hội XIII của ĐảngSự cần thiết ban hành hướng dẫn thực hiện quy trình kép trong một cuộc kiểm tra

Sự cần thiết ban hành hướng dẫn thực hiện quy trình kép trong một cuộc kiểm tra


Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính đảng phục vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở

Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính đảng phục vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở


Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới


Bộ Chính trị ban hành Kết luận về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Bộ Chính trị ban hành Kết luận về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung


Phát hiện, xử lý các hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên qua công tác kiểm tra của Đảng

Phát hiện, xử lý các hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên qua công tác kiểm tra của Đảng


Trách nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong kỷ luật tổ chức đảng

Trách nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong kỷ luật tổ chức đảngSự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng


Sự phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Sự phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng