Banner Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sub-site-1

Đảng bộ thị xã Thái Hòa phát huy vai trò, thẩm quyền của UBKT cơ sở

Đảng bộ Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An có 41 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 19 đảng bộ cơ sở, 22 chi bộ cơ sở, 202 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 4.880 đảng viên. Bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng.

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, Thị ủy đã chỉ đạo, xây dựng, ban hành Quy chế làm việc số 01-QC/ThU, ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã, Ban Thường vụ và Thường trực Thị uỷ khoá III, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc số 02-QC/ThU ngày 28/9/2020 của UBKT Thị ủy khoá III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Thị ủy đã xây dựng, ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, 2022, đồng thời chỉ đạo cấp ủy các cấp căn cứ Quy chế làm việc của Thị ủy, UBKT Thị ủy, sửa đổi, bổ sung quy chế của cấp mình cho phù hợp; chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp, các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành và lãnh đạo triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/ThU ngày 15/3/2021 của Thị ủy về “Nâng cao chất lương công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020-2025” và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng như: Chỉ thị số 02-CT/ThU ngày 02/10/2020 về việc tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Quy định số 07-QĐi/ThU ngày 25/02/2022 về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Thị ủy quản lý...Quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc cho cơ quan UBKT Thị ủy; có chính sách, chế độ đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ kiểm tra, giúp cán bộ có trách nhiệm và gắn bó với nghề hơn, nhất là cán bộ kiểm tra ở cơ sở. Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của UBKT đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng; phát huy chức năng, thẩm quyền, tổ chức bộ máy UBKT Thị ủy và UBKT đảng ủy cơ sở; có nhiều biện pháp bảo đảm sự liêm chính trong đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng... Đây chính là những yếu tố quan trọng để giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình hiện nay.

Năm 2021 là năm nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, song Thị ủy, Ban Thường vụ Thị uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế-xã hội; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 202-2026. Cấp ủy, UBKT các cấp cơ bản đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định của Điều lệ Đảng các văn bản quy định và hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cho đối tượng lãnh đạo, quản lý thuộc Thị ủy quản lý. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy, UBKT, các ban tham mưu xây dựng Đảng và các tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo các ban tham mưu của Thị ủy phối hợp tốt với UBKT Thị ủy, giúp Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát thuộc lĩnh vực phụ trách; cử cán bộ tham gia các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thị ủy và chủ trì một số cuộc kiểm tra, giám sát khi được Ban Thường vụ Thị ủy giao; theo dõi, đôn đốc tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tham gia ý kiến và giúp Ban Thường vụ Thị ủy kết luận những nội dung kiểm tra, giám sát thuộc lĩnh vực được giao…

Trong năm 2021, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 33 tổ chức đảng, 137 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra đối với 12 tổ chức đảng và 15 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, việc thi hành kỷ luật, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 14 tổ chức đảng;tiếp nhận 2 đơn tố cáo đảng viên. Đảng bộ thị xã có 8 đảng viên bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức; đảng viên vi phạm đã nhận thức được khuyết điểm, vi phạm, tự phê bình, tự nhận hình thức kỷ luật nghiêm túc và có hướng khắc phục sửa chữa.

Trong công tác giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã tiến hành giám sát chuyên đề 32 tổ chức đảng và 75 đảng viên. Việc giám sát tổ chức đảng đều gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Qua giám sát nhìn chung các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản đều quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nội dung được giám sát. Bên cạnh việc kiểm tra, giám sát chuyên đề, Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm công tác giám sát thường xuyên với những cách làm thiết thực hiệu quả như: Thành lập và thường xuyên kiện toàn 11 tổ công tác theo dõi cơ sở do các đồng chí Thường vụ làm tổ trưởng và các đồng chí chấp hành làm thành viên.Nhiệm vụ của tổ công tác là giúp Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhất là nắm bắt và đôn đốc giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Ngoài ra, Thường trực cấp ủy tổ chức giao ban định kỳ hàng quý thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Quy định số 11-QDi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”.

Có thể thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đã góp phần quan trọng vào việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tình hình kinh tế-xã hội, của Thị xã tiếp tục có bước phát triển: Kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, thu ngân sách vượt dự toán được giao, an sinh-xã hội được đảm bảo, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả tích cực; chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Chất lượng công tác xây dựng Đảng nói chung cũng như công tác kiểm tra, giám sát nói riêng từng bước được nâng lên. Chức năng, thẩm quyền, tổ chức bộ máy UBKT Thị ủy và UBKT đảng ủy cơ sở được củng cố, kiện toàn và ngày càng phát huy hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ngày càng hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ./.

Nguồn: Tạp chí Kiểm tra 

 

Tin cùng chuyên mục

Sự cần thiết ban hành và một số điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Sự cần thiết ban hành và một số điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm


Công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Đại hội XIII của ĐảngSự cần thiết ban hành hướng dẫn thực hiện quy trình kép trong một cuộc kiểm tra

Sự cần thiết ban hành hướng dẫn thực hiện quy trình kép trong một cuộc kiểm tra


Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính đảng phục vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở

Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính đảng phục vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở


Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới


Nghiên cứu về công tác kiểm tra góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận và phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Nghiên cứu về công tác kiểm tra góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận và phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng


Bộ Chính trị ban hành Kết luận về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Bộ Chính trị ban hành Kết luận về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung


Phát hiện, xử lý các hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên qua công tác kiểm tra của Đảng

Phát hiện, xử lý các hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên qua công tác kiểm tra của Đảng


Trách nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong kỷ luật tổ chức đảng

Trách nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong kỷ luật tổ chức đảngSự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng


Sự phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Sự phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng


Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh