Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Lịch đăng ký và tiếp công dân của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thực hiện việc trực tiếp tiếp công dân định kỳ hàng tháng. Ban Nội chính Tỉnh ủy thông báo thời gian, địa điểm tổ chức đăng ký và tiếp công dân như sau:
   Lịch trực đăng ký tiếp công dân:
     - Thời gian: Vào giờ làm việc hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
     - Địa điểm: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An, địa chỉ: số 28, đường Trường Thi, Thành phố Vinh.
   Lịch tiếp công dân định kỳ của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy:
     - Thời gian: Vào giờ làm việc hành chính ngày 05 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo)
     - Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh, địa chỉ: số 02, đường Vương Thúc Mậu, Thành phố Vinh.
   Vậy Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, công dân biết và thực hiện.

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY NGHỆ AN