Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp dân định kỳ phiên tháng 12/2019

TỈNH ỦY NGHỆ AN

*

Số        -GM/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nghệ An, ngày 02 tháng 12 năm 2019

 

GIẤY MỜI

---

          Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp dân định kỳ phiên tháng 12-2019.

          1. Thành phần kính mời

          - Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì.

- Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

          - Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

          - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- Chánh Thanh tra tỉnh, đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Văn hóa và Thể thao.

- Chủ tịch UBND huyện: Tương Dương, Tân Kỳ, Thanh Chương.

- Cán bộ, công chức các cơ quan có liên quan (do các cơ quan mời).

          2. Thời gian: 01 ngày, ngày 05-12-2019. Buổi sáng bắt đầu từ 7h30’, buổi chiều bắt đầu từ 13h30’.

3. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh (số 2A, đường Vương Thúc Mậu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết khác phục vụ phiên tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Công an tỉnh bảo đảm ANTT tại phiên tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,

- Như thành phần mời dự,

- Ban Nội chính Tỉnh ủy,

- Công an tỉnh, VP UBND tỉnh,

- Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An,

  Cổng TTĐT tỉnh (dự và đưa tin),

- Chánh, Phó CVP Tỉnh ủy,

- Phòng T.hợp VPTU (đ/c Khang),

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Hồng Tuấn