Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)
Tra cứu văn bản
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
2684 - QĐi/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy 04/03/2019 04/03/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
3702 -QĐ/TU QUY ĐỊNH khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 09/07/2020 09/07/2020 Tỉnh ủy
Thái Thanh Quý
07-QĐ/TU Quy định mã định danh các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An trên mạng máy tính 14/09/2021 14/09/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
2651- QĐi/TU QUY ĐỊNH nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An 12/02/2019 12/02/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
13-CT/TU CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An 03/12/2021 03/12/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
16-CT/TU CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về lãnh đạo tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022 30/03/2022 30/03/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
22-QĐ/TU QUY ĐỊNH một số chế độ chính sách của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 15/05/2023 15/05/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
2680 - QĐi/TU QUY ĐỊNH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 04/03/2019 04/03/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
3260-QĐ/TU QUY ĐỊNH tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có vốn nhà nước sở hữu trên 50% 10/12/2019 10/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
168-QĐ/TW Về việc ban hành Quy chế làm việc kiểu mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương 28/12/2018 28/12/2018 Ban Bí thư
Trần Quốc Vượng
3253-QĐ/TU QUY ĐỊNH tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 10/12/2019 10/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
224-KH/TU KẾ HOẠCH tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020 30/12/2019 30/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
17-CT/TU CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030 01/08/2022 01/08/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
3263-QĐ/TU QUY ĐỊNH tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có vốn nước ngoài 10/12/2019 10/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
11-CT/TU CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về việc giúp đỡ người khuyết tật Nghệ An 08/11/2021 08/11/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
08-NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2030 02/03/2022 02/03/2022 Tỉnh ủy
Thái Thanh Quý
221-KH/TU KẾ HOẠCH tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý 16/12/2019 16/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
08-QĐ/TU QUY ĐỊNH đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ 15/09/2021 15/09/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
89-CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 20/06/2019 20/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
3262-QĐ/TU QUY ĐỊNH tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân 10/12/2019 10/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
3258-QĐ/TU QUY ĐỊNH tiêu chí, phương pháp đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan 10/12/2019 10/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
3256-QĐ/TU QUY ĐỊNH tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại đảng bộ quân đội cấp trên cơ sở 10/12/2019 10/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
219-KH/TU KẾ HOẠCH tổ chức kỳ thi nâng ngạch và xét thăng hạng viên chức lên hạng II cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2019 12/12/2019 12/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
196-KH/TU KẾ HOẠCH tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 - 2020 13/06/2019 13/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
3725 -QĐ/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 17/07/2020 17/07/2020 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
201-KH/TU KẾ HOẠCH bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; đảng viên công tác tại xã, phường, thị trấn sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu dân cư 25/06/2019 25/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
05-NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030 14/12/2021 14/12/2021 Tỉnh ủy
Thái Thanh Quý
3259-QĐ/TU QUY ĐỊNH tiêu chí, phương pháp đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp 10/12/2019 10/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
29-CT/TU CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi 27/05/2019 27/05/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
18-QĐ/TU QUY ĐỊNH về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 01/11/2022 01/11/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
3722 -QĐ/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh 17/07/2020 17/07/2020 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
03-KH/TU KẾ HOẠCH kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 05/11/2020 05/11/2020 Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
09-QĐ/TU QUY ĐỊNH về luân chuyển cán bộ 20/09/2021 20/09/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
20-QĐ/TU QUY ĐỊNH khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 28/03/2023 28/03/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
03-NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 19/11/2021 19/11/2021 Tỉnh ủy
Thái Thanh Quý
2681-QĐi/TU QUY ĐỊNH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy 04/03/2019 04/03/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
197-KH/TU KẾ HOẠCH học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 2/10/2018 và Thông báo số 55-TB/TW, ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị 14/06/2019 14/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
02 - NQ/TU Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020 12/03/2019 13/03/2029 Tỉnh ủy
Hồ Đức Phớc
03 -HD/TU HƯỚNG DẪN tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng 12/04/2019 12/04/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
3252-QĐi/TU QUY ĐỊNH tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại đảng bộ huyện, thành, thị ủy 10/12/2019 10/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
20-CT/TU CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An 28/12/2022 28/12/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
04-TT/TU THÔNG TRI CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 19/04/2022 19/04/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
15-QĐ/TU QUY ĐỊNH về công tác quy hoạch cán bộ 01/03/2022 01/03/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
3726 -QĐ/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Hội Nông dân tỉnh 17/07/2020 17/07/2020 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
13-TT/TU THÔNG TRI về đại hội Đảng các cấp 28/10/2019 28/10/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
199 - KH/TU KẾ HOẠCH thực hiện Thông báo số 55-TB /TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 17/06/2019 17/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
49-KH/TU KẾ HOẠCH tổ chức Giải báo chí tỉnh Nghệ An về xây dựng Đảng năm 2021 (Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2021) 29/06/2021 29/06/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
2685 - QĐi/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh ủy 05/03/2019 05/03/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
21-QĐ/TU QUY ĐỊNH về luân chuyển cán bộ 12/05/2023 12/05/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
04-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 08/04/2021 08/04/2021 Tỉnh ủy
Thái Thanh Quý
12-CT/TU CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ về đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 01/12/2021 01/12/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
223-KH/TU KẾ HOẠCH tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 24/12/2019 24/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
19-QĐ/TU QUY ĐỊNH về tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại trên địa bàn tỉnh 27/12/2022 27/12/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
3289-QĐ/TU QUY ĐỊNH tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 30/12/2019 30/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
3288-QĐ/TU QUY ĐỊNH về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 30/12/2019 30/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
04-NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo 19/11/2021 19/11/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Thái Thanh Quý
3257-QĐ/TU QUY ĐỊNH tiêu chí, phương pháp đánh giá xếp loại đảng bộ xã, phường, thị trấn 10/12/2019 10/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
3703 -QĐ/TU QUY ĐỊNH về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 09/07/2020 09/07/2020 Tỉnh ủy
Thái Thanh Quý
143-KH/TU KẾ HOẠCH tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023 27/12/2022 27/12/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
2683 - QĐi/TU QUY ĐỊNH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy 04/03/2019 04/03/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
7076 -QĐ/TU Quy định quản lý, khai thác và sử dụng mạng Internet tại Cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An 12/03/2019 13/03/2029 Tỉnh ủy
Trần Hồng Châu
3254-QĐ/TU QUY ĐỊNH tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh 10/12/2019 10/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
3255-QĐ/TU QUY ĐỊNH tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại đảng bộ công an cấp trên cơ sở 10/12/2019 10/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
200-KH/TU KẾ HOẠCH tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 18/06/2019 18/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
14-QĐ/TU QUY ĐỊNH về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 18/01/2022 18/01/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
13-QĐ/UBKTTW Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân 18/09/2019 18/09/2019
220-KH/TU KẾ HOẠCH tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 16/12/2019 16/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
2682 -QĐi/TU QUY ĐỊNH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 04/03/2019 04/03/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
03-QĐ/TU QUY ĐỊNH một số chế độ chính sách của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 06/05/2021 06/05/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
3724 -QĐ/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh 17/07/2020 17/07/2020 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
07-NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 23/12/2021 23/12/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
03-TT/TU THÔNG TRI về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 10/10/2021 10/10/2021 Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
3723 -QĐ/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 17/07/2020 17/07/2020 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
01-QĐ/TU QUY ĐỊNH đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 04/11/2020 04/11/2020 Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
88-CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 20/06/2019 20/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
01-NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò đến năm 2025 và những năm tiếp theo 14/06/2021 14/06/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Thái Thanh Quý
12-NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 20/04/2023 20/04/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Thái Thanh Quý
3727 -QĐ/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 17/07/2020 17/07/2020 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
2911- QĐi/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An 03/06/2019 03/06/2019 Tỉnh ủy
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
2684 - QĐi/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy 04/03/2019 04/03/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
3702 -QĐ/TU QUY ĐỊNH khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 09/07/2020 09/07/2020 Tỉnh ủy
Thái Thanh Quý
07-QĐ/TU Quy định mã định danh các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An trên mạng máy tính 14/09/2021 14/09/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
2651- QĐi/TU QUY ĐỊNH nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An 12/02/2019 12/02/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
13-CT/TU CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An 03/12/2021 03/12/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
16-CT/TU CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về lãnh đạo tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022 30/03/2022 30/03/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
22-QĐ/TU QUY ĐỊNH một số chế độ chính sách của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 15/05/2023 15/05/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
2680 - QĐi/TU QUY ĐỊNH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 04/03/2019 04/03/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
3260-QĐ/TU QUY ĐỊNH tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có vốn nhà nước sở hữu trên 50% 10/12/2019 10/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
3253-QĐ/TU QUY ĐỊNH tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 10/12/2019 10/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
224-KH/TU KẾ HOẠCH tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020 30/12/2019 30/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
17-CT/TU CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030 01/08/2022 01/08/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
3263-QĐ/TU QUY ĐỊNH tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có vốn nước ngoài 10/12/2019 10/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
11-CT/TU CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về việc giúp đỡ người khuyết tật Nghệ An 08/11/2021 08/11/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
08-NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2030 02/03/2022 02/03/2022 Tỉnh ủy
Thái Thanh Quý
221-KH/TU KẾ HOẠCH tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý 16/12/2019 16/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
08-QĐ/TU QUY ĐỊNH đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ 15/09/2021 15/09/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
89-CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 20/06/2019 20/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
3262-QĐ/TU QUY ĐỊNH tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân 10/12/2019 10/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
3258-QĐ/TU QUY ĐỊNH tiêu chí, phương pháp đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan 10/12/2019 10/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
3256-QĐ/TU QUY ĐỊNH tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại đảng bộ quân đội cấp trên cơ sở 10/12/2019 10/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
219-KH/TU KẾ HOẠCH tổ chức kỳ thi nâng ngạch và xét thăng hạng viên chức lên hạng II cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2019 12/12/2019 12/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
196-KH/TU KẾ HOẠCH tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 - 2020 13/06/2019 13/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
3725 -QĐ/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 17/07/2020 17/07/2020 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
201-KH/TU KẾ HOẠCH bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; đảng viên công tác tại xã, phường, thị trấn sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu dân cư 25/06/2019 25/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
05-NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030 14/12/2021 14/12/2021 Tỉnh ủy
Thái Thanh Quý
3259-QĐ/TU QUY ĐỊNH tiêu chí, phương pháp đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp 10/12/2019 10/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
29-CT/TU CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi 27/05/2019 27/05/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
18-QĐ/TU QUY ĐỊNH về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 01/11/2022 01/11/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
3722 -QĐ/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh 17/07/2020 17/07/2020 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
03-KH/TU KẾ HOẠCH kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 05/11/2020 05/11/2020 Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
09-QĐ/TU QUY ĐỊNH về luân chuyển cán bộ 20/09/2021 20/09/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
20-QĐ/TU QUY ĐỊNH khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 28/03/2023 28/03/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
03-NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 19/11/2021 19/11/2021 Tỉnh ủy
Thái Thanh Quý
2681-QĐi/TU QUY ĐỊNH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy 04/03/2019 04/03/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
197-KH/TU KẾ HOẠCH học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 2/10/2018 và Thông báo số 55-TB/TW, ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị 14/06/2019 14/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
03 -HD/TU HƯỚNG DẪN tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng 12/04/2019 12/04/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
3252-QĐi/TU QUY ĐỊNH tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại đảng bộ huyện, thành, thị ủy 10/12/2019 10/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
20-CT/TU CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An 28/12/2022 28/12/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
04-TT/TU THÔNG TRI CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 19/04/2022 19/04/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
15-QĐ/TU QUY ĐỊNH về công tác quy hoạch cán bộ 01/03/2022 01/03/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
3726 -QĐ/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Hội Nông dân tỉnh 17/07/2020 17/07/2020 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
13-TT/TU THÔNG TRI về đại hội Đảng các cấp 28/10/2019 28/10/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
199 - KH/TU KẾ HOẠCH thực hiện Thông báo số 55-TB /TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 17/06/2019 17/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
49-KH/TU KẾ HOẠCH tổ chức Giải báo chí tỉnh Nghệ An về xây dựng Đảng năm 2021 (Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2021) 29/06/2021 29/06/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
2685 - QĐi/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh ủy 05/03/2019 05/03/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
21-QĐ/TU QUY ĐỊNH về luân chuyển cán bộ 12/05/2023 12/05/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
04-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 08/04/2021 08/04/2021 Tỉnh ủy
Thái Thanh Quý
12-CT/TU CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ về đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 01/12/2021 01/12/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
223-KH/TU KẾ HOẠCH tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 24/12/2019 24/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
19-QĐ/TU QUY ĐỊNH về tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại trên địa bàn tỉnh 27/12/2022 27/12/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
3289-QĐ/TU QUY ĐỊNH tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 30/12/2019 30/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
3288-QĐ/TU QUY ĐỊNH về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 30/12/2019 30/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
04-NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo 19/11/2021 19/11/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Thái Thanh Quý
3257-QĐ/TU QUY ĐỊNH tiêu chí, phương pháp đánh giá xếp loại đảng bộ xã, phường, thị trấn 10/12/2019 10/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
3703 -QĐ/TU QUY ĐỊNH về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 09/07/2020 09/07/2020 Tỉnh ủy
Thái Thanh Quý
143-KH/TU KẾ HOẠCH tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023 27/12/2022 27/12/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
2683 - QĐi/TU QUY ĐỊNH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy 04/03/2019 04/03/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
3254-QĐ/TU QUY ĐỊNH tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh 10/12/2019 10/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
3255-QĐ/TU QUY ĐỊNH tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại đảng bộ công an cấp trên cơ sở 10/12/2019 10/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
200-KH/TU KẾ HOẠCH tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 18/06/2019 18/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
14-QĐ/TU QUY ĐỊNH về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 18/01/2022 18/01/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
220-KH/TU KẾ HOẠCH tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 16/12/2019 16/12/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
2682 -QĐi/TU QUY ĐỊNH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 04/03/2019 04/03/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
03-QĐ/TU QUY ĐỊNH một số chế độ chính sách của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 06/05/2021 06/05/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
3724 -QĐ/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh 17/07/2020 17/07/2020 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
07-NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 23/12/2021 23/12/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
03-TT/TU THÔNG TRI về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 10/10/2021 10/10/2021 Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
3723 -QĐ/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 17/07/2020 17/07/2020 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
01-QĐ/TU QUY ĐỊNH đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 04/11/2020 04/11/2020 Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
88-CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 20/06/2019 20/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
01-NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò đến năm 2025 và những năm tiếp theo 14/06/2021 14/06/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Thái Thanh Quý
12-NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 20/04/2023 20/04/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Thái Thanh Quý
3727 -QĐ/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 17/07/2020 17/07/2020 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
2911- QĐi/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An 03/06/2019 03/06/2019 Tỉnh ủy
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
13-QĐ/UBKTTW Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân 18/09/2019 18/09/2019
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký