Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)
ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, TRÁCH NHIỆM, KỈ CƯƠNG, PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH
Tra cứu văn bản
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
2684 - QĐi/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy 04/03/2019 04/03/2019 Tỉnh ủy
2651- QĐi/TU QUY ĐỊNH nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An 12/02/2019 12/02/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
2680 - QĐi/TU QUY ĐỊNH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 04/03/2019 04/03/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
168-QĐ/TW Về việc ban hành Quy chế làm việc kiểu mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương 28/12/2018 28/12/2018 Ban Bí thư
Trần Quốc Vượng
89-CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 20/06/2019 20/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
196-KH/TU KẾ HOẠCH tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 - 2020 13/06/2019 13/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
201-KH/TU KẾ HOẠCH bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; đảng viên công tác tại xã, phường, thị trấn sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu dân cư 25/06/2019 25/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
29-CT/TU CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi 27/05/2019 27/05/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
2681-QĐi/TU QUY ĐỊNH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy 04/03/2019 04/03/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
197-KH/TU KẾ HOẠCH học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 2/10/2018 và Thông báo số 55-TB/TW, ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị 14/06/2019 14/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
02 - NQ/TU Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020 12/03/2019 13/03/2029 Tỉnh ủy
Hồ Đức Phớc
03 -HD/TU HƯỚNG DẪN tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng 12/04/2019 12/04/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
199 - KH/TU KẾ HOẠCH thực hiện Thông báo số 55-TB /TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 17/06/2019 17/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
2685 - QĐi/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh ủy 05/03/2019 05/03/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
2683 - QĐi/TU QUY ĐỊNH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy 04/03/2019 04/03/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
7076 -QĐ/TU Quy định quản lý, khai thác và sử dụng mạng Internet tại Cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An 12/03/2019 13/03/2029 Tỉnh ủy
Trần Hồng Châu
200-KH/TU KẾ HOẠCH tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 18/06/2019 18/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
13-QĐ/UBKTTW Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân 18/09/2019 18/09/2019
2682 -QĐi/TU QUY ĐỊNH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 04/03/2019 04/03/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
88-CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 20/06/2019 20/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
2911- QĐi/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An 03/06/2019 03/06/2019 Tỉnh ủy
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
2684 - QĐi/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy 04/03/2019 04/03/2019 Tỉnh ủy
2651- QĐi/TU QUY ĐỊNH nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An 12/02/2019 12/02/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
2680 - QĐi/TU QUY ĐỊNH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 04/03/2019 04/03/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
89-CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 20/06/2019 20/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
196-KH/TU KẾ HOẠCH tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 - 2020 13/06/2019 13/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
201-KH/TU KẾ HOẠCH bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; đảng viên công tác tại xã, phường, thị trấn sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu dân cư 25/06/2019 25/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
29-CT/TU CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi 27/05/2019 27/05/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
2681-QĐi/TU QUY ĐỊNH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy 04/03/2019 04/03/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
197-KH/TU KẾ HOẠCH học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 2/10/2018 và Thông báo số 55-TB/TW, ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị 14/06/2019 14/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
03 -HD/TU HƯỚNG DẪN tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng 12/04/2019 12/04/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
199 - KH/TU KẾ HOẠCH thực hiện Thông báo số 55-TB /TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 17/06/2019 17/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
2685 - QĐi/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh ủy 05/03/2019 05/03/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
2683 - QĐi/TU QUY ĐỊNH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy 04/03/2019 04/03/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
200-KH/TU KẾ HOẠCH tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 18/06/2019 18/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
2682 -QĐi/TU QUY ĐỊNH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 04/03/2019 04/03/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Đắc Vinh
88-CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 20/06/2019 20/06/2019 Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Sơn
2911- QĐi/TU QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An 03/06/2019 03/06/2019 Tỉnh ủy
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
13-QĐ/UBKTTW Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân 18/09/2019 18/09/2019
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký