Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Công tác tổ chức xây dựng Đảng dấu ấn một nhiệm kỳ

Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, đội ngũ cán bộ đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ...

Đó là những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 đặt ra liên quan đến trách nhiệm tham mưu của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ của cấp ủy giao, nhiệm kỳ qua, toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực phấn đấu, tham mưu thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích trên các mặt công tác, góp phần to lớn, quan trọng vào những thành quả chung đối với công tác xây dựng Đảng của tỉnh, nổi bật trên các mặt:

Toàn Ngành đã chủ động tham mưu triển khai một cách đồng bộ, nghiêm túc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đưa việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong cấp ủy và đảng viên trở thành việc làm thường xuyên và đi vào nền nếp trong sinh hoạt đảng; hầu hết các tập thể cá nhân có biểu hiện hoặc vi phạm đều được Ngành chủ động tham mưu cho cấp ủy gợi ý kiểm điểm, phối hợp đề xuất xem xét xử lý kỷ luật nghiêm túc theo đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các đảng viên suy thoái tư tưởng, chính trị, tự ý bỏ sinh hoạt, không chuyển sinh hoạt về nơi cư trú sau khi nghỉ hưu đều được các cấp ủy tiến hành rà soát, sàng lọc và đưa ra khỏi Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua đó là: Toàn Ngành đã tập trung tham mưu triển khai có hiệu quả công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII; Kết quả, đến nay, sau hơn 03 năm triển khai, toàn tỉnh đã giảm được 463 biên chế công chức, giảm 2.848 viên chức và có 4.536 biên chế viên chức chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên; giảm 03 chi cục, 36 phòng (ban) và 252 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành và tương đương; có 23 đơn vị sự nghiệp chuyển sang cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên. Các mô hình thí điểm được thực hiện đồng bộ, ngày càng phát huy hiệu quả như mô hình trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch ủy ban MTTQ cấp huyện; trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm Bồi dưỡng chính trị...

Đ/c Hồ Phúc Hợp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo Ban trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng các đồng chí trưởng, phó phòng Tổ chức đảng – Đảng viên.

Công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và các khối, xóm, thôn, bản được tham mưu chỉ đạo thực hiện quyết liệt, gắn với kịp thời sắp xếp và giải quyết các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp; đến nay, toàn tỉnh đã giảm 20 đơn vị hành chính cấp xã và giảm 2.084 khối, xóm, thôn, bản. 100% xã, thị trấn thực hiện bố trí công an chính quy đảm nhận chức danh trưởng công an xã, thị trấn theo Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị.

Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, hệ thống chính trị được Ngành tham mưu triển khai một cách chặt chẽ, đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy và sáp nhập các đơn vị hành chính, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; từng cấp ủy đã thực hiện nghiêm quy định người đứng đầu cấp ủy định kỳ tiếp công dân và phân công các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ về dự sinh hoạt với chi bộ dân cư; tình trạng khối, xóm, thôn, bản chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên từng bước được khắc phục;công tác bồi dưỡng nguồn, phát triển đảng viên mới tiếp tục được chú trọng, nhất là ở các vùng đồng bào tôn giáo, vùng dân tộc thiểu số, ở các khối, xóm chưa có đảng viên, chưa có chi bộ và trong các loại hình doanh nghiệp; nổi là việc tham mưu thực hiện Đề án  số 01-ĐA/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ và Đề án 5155 về phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư ở nước ngoài

Sau 05 năm triển khai Đề án 01-ĐA/TU, đến nay tỉnh không còn khối, xóm trắng chi bộ; giảm được 38 xóm trắng đảng viên tại chỗ;có 85 khối, xóm thoát khỏi diện nguy cơ không còn chi bộ. Đối với Đề án 5155, sau hơn 5 năm triển khai, đã kết nạp được 834 quần chúng trong DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài vào Đảng (trong đó có 23 chủ DNTN), thành lập được 42 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Đ/c Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia cấp ủy, ban thường vụ, giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Thị ủy Hoàng Mai

Việc thực hiện các khâu về công tác cán bộ được toàn Ngành tham mưu thực hiện ngày các chặt chẽ, bảo đảm giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo và thống nhất quản lý công tác cán bộ; trong nhiệm kỳ, Ngành đã chủ động tham mưu cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ, trọng tâm là các quy định về xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ diện cấp ủy các cấp quản lý; triển khai có hiệu quả Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền; tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm việc phân cấp, phân quyền quản lý cán bộ đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Nét mới trong nhiệm kỳ đó là việc thực hiện quy trình 5 bước về công tác cán bộ đã mở rộng dân chủ, đảm bảo công khai, minh bạch, nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cấp uỷ trong việc bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, tạo niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, cũng như quần chúng nhân dân; đã từng bước khắc phục và đẩy lùi vấn nạn chạy chức, chạy quyền, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ thường xuyên được quan tâm, nhất là những vấn đề về “chính trị hiện nay” góp phần nhận diện các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Ngành đã tham mưu và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và chính sách đối với người có công.

Bên cạnh những thành tích đạt được, Báo cáo đánh giá tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 của ngành Tổ chức đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm: Việc thực hiện tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy còn hình thức; công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, vùng đặc thù còn khó khăn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu, có nơi sai phạm; không ít cơ sở, chi bộ chưa thực sự là nơi quản lý, đào tạo rèn luyện bản lĩnh, tính tiên phong của đảng viên; phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng nhất là ở cơ sở chậm đổi mới; công tác cán bộ còn có những hạn chế, cơ cấu, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ có nơi còn bất cập…

Nhiệm kỳ 2020 – 2025,  cùng với việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, tại Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, chủ động tham mưu toàn diện và hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là:

Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và đề án của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, trọng tâm là nâng cao chất lượng cấp uỷ, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, chế độ sinh hoạt đảng. Tiếp tục chăm lo công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nhất là vùng đặc thù, vùng đồng bào có đạo, vùng dân tộc thiểu số và trong các loại hình doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý đảng viên trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị nơi công tác và nơi cư trú.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt có tư duy đổi mới, khát vọng phát triển, dám nghĩ, dám làm và dám đương đầu với khó khăn, thách thức. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ, nhất là thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm, năm đột phá theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hoàn thiện hệ thống quy chế, ban hành, điều chỉnh, thay thế các quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc và quy chế, quy định của Đảng, bảo đảm dân chủ, công khai, kỷ cương, gắn kết chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Lê Văn Lĩnh 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

 

 

Tin cùng chuyên mục
QUY ĐỊNH đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

QUY ĐỊNH đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ


Hội thảo khoa học trực tuyến về “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”

Hội thảo khoa học trực tuyến về “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”


Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng


Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng


Tiếp tục lấy ý kiến dự thảo lần 4 góp ý sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định số 126-QĐ/TW về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Tiếp tục lấy ý kiến dự thảo lần 4 góp ý sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định số 126-QĐ/TW về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng


Một số điểm mới về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng

Một số điểm mới về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng


Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm khu vực miền Bắc

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm khu vực miền Bắc