Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, ngày 13/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1657-CV/TU giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023 cho các huyện ủy, thành ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Theo đó, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy kết nạp đảng viên mới năm 2023 tối thiểu bằng 3% tổng số đảng viên năm 2022, toàn tỉnh thực hiện kết nạp 6095 đảng viên mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc khảo sát tình hình, xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp phát triển đảng viên, vừa chú trọng về số lượng, vừa coi trọng chất lượng theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW. Trong đó, tập trung thực hiện chỉ tiêu kết nạp quần chúng trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Kết luận số 189-KL/TU, ngày 10/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa; kết nạp quần chúng tại vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo, tại các xóm chưa có chi bộ, chưa có đảng viên theo Kết luận số 95-KL/TU, ngày 05/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ; quần chúng là sinh viên, học viên và học sinh trong các trường học và cơ sở đào tạo; quần chúng trong khu đô thị, chung cư mới...

Trước khi Nghị quyết số 21-NQ/TW ban hành, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm của các đảng bộ thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, mỗi năm toàn tỉnh kết nạp từ 4500-5000 đảng viên, các huyện ủy, thành ủy thị ủy và đảng ủy trực thuộc thực hiện theo nghị quyết đại hội của đảng bộ mình. Từ năm 2020 đến 2022, toàn tỉnh kết nạp 11.328 đảng viên, trung bình mỗi năm kết nạp 3.776 đảng viên. Năm 2020 kết nạp 3293 đảng viên mới, đạt 77,51% chỉ tiêu; năm 2021 kết nạp 4037 đảng viên mới, đạt 90% chỉ tiêu; năm 2022 kết nạp 3998 đảng viên mới, đạt 94,11% chỉ tiêu. Nhìn chung, từ đầu nhiệm kỳ đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025 đến nay, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh gặp nhiều khó khăn.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương sẽ làm tăng số lượng đảng viên mới kết nạp hàng năm với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX là 1.847 chỉ tiêu. Một số đơn vị có số lượng tăng nhiều, trong khi đó, Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng yêu cầu công tác kết nạp đảng viên phải coi trọng đúng mức chất lượng sẽ đặt ra những khó khăn, thách thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng trong năm 2023.

Để thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2023, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

 1. Khảo sát, xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp phát triển đảng viên, vừa chú trọng về số lượng, vừa coi trọng chất lượng theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW.

2. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục, làm cho quần chúng nhận thức sâu sắc về Đảng, về tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, tự nguyện, thiết tha được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

2. Thực hiện nâng cao chất lượng nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tiến hành kiểm tra, đánh giá nhận thức cuối khóa học bảo đảm kết quả học thực chất, thường xuyên kiểm tra việc tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm.

3. Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy đối với các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn trong thực hiện việc giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu với tổ chức đảng để xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

4. Nâng cao chất lượng, tiến độ thực hiện các thủ tục, hồ sơ đề nghị kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức.

5. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành các cấp thường xuyên lãnh đạo kiểm tra, giám sát việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới của từng đảng bộ, chi bộ. Có giải pháp quyết liệt để đôn đốc chỉ tiêu kết nạp hàng tháng của từng đơn vị.

Nguyễn Văn Chung 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

 

 

Tin cùng chuyên mụcTỉnh ủy Nghệ An ban hành chủ trương về kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng năm 2023

Tỉnh ủy Nghệ An ban hành chủ trương về kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng năm 2023


Kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022

Kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện

Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022


Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"