Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện

Trải qua 92 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Nghệ An luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Làm tốt công tác tham mưu

Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã quan tâm đến công tác tổ chức, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự vững mạnh của Đảng. Ngày 14/10/1930, Trung ương Đảng quyết định thành lập các bộ trong đó có Bộ Tổ chức kiêm giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay). Ngày 2/2/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) đã thống nhất lấy ngày 14/10 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp uỷ các cấp.

Tự hào và phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, trong những năm qua, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình, góp phần quan trọng vào những thành tựu mà tỉnh đã đạt được.

Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Trung ương và căn cứ tình hình thực tiễn của tỉnh nhà, trong năm 2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Nghệ An đã tập trung tham mưu cho Ban Thường tụ Tỉnh ủy, tổng kết, sơ kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương của tỉnh. Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành sơ kết, tổng kết, ban hành các văn bản để cụ thể hóa về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là sơ kết việc thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; kết quả 03 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;sơ kết sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành “Hướng dẫn xây dựng các mô hình chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”; Đảng ủy Khối doanh nghiệp chỉ đạo yêu cầu cán bộ theo dõi cơ sở báo cáo (bằng văn bản) về tình hình đơn vị được phân công; Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh có mô hình chi bộ “nói ngắn, viết gọn, chỉ đạo quyết liệt”,...

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Đặc biệt, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tham mưu đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; tham mưu các  quy định về công tác cán bộ, phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ bảo đảm theo quy định của Trung ương; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. Đến nay, Ngành đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 ở cả 3 cấp đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng quy định.

Nét mới trong năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu các văn bản chỉ đạo về công tác quy hoạch cán bộ, tổ chức Hội nghị trực tuyến trong toàn tỉnh để hướng dẫn triển khai các quy định, giải đáp những kiến nghị, đề xuất, vướng mắc, để cơ sở tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất về công tác quy hoạch cán bộ. Việc tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các quy định về công tác quy hoạch cán bộ là cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid -19 kéo dài, được cơ sở đồng tình, ủng hộ, ghi nhận.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt nhiều kết quả quan trọng. Các đơn vị sự nghiệp công lập được đổi mới căn bản, đồng bộ, bảo đảm tinh gọn, hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động hiệu quả, tỷ lệ giảm vượt chỉ tiêu đề ra, giảm 220 đơn vị, tỷ lệ giảm đạt 11,35%; về tinh giản biên chế, so với năm 2015, tổng số biên chế toàn tỉnh giảm 7.180 người (từ 68.899 xuống còn 61.719 người), đạt tỷ lệ giảm 10,4%. Kết quả tinh giản biên chế của toàn hệ thống chính trị đã khắc phục được tình trạng tăng biên chế trong nhiều nhiệm kỳ trước.

 

Đổi mới phương pháp làm việc

Công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được chú trọng; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 5155-ĐA/TU về “Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”: Trong 9 tháng đầu năm 2022 đã kết nạp 153 đảng viên mới trong các doanh nghiệp tư nhân; kết nạp 4 chủ doanh nghiệp vào Đảng; thành lập được 09 chi bộ trong doanh nghiệp (trong đó có 02 chi bộ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 07 chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân).

Bên cạnh đó, ngành đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo ban tổ chức cấp uỷ cơ sở khắc phục những hạn chế về công tác phát triển đảng viên. Qua đó, giúp cơ sở vừa đạt số lượng, vừa đảm bảo chất lượng phát triển tổ chức đảng, đảng viên, đồng thời đảm bảo hạn chế tình trạng xóa tên đảng viên trong thời gian qua.

Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được quan tâm gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” do Trung ương phát động. Kết quả tổng hợp trong 9 tháng năm 2022 có trên 100 lượt tin, bài, phóng sự được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đưa nhiệm vụ viết tin, bài tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng làm tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức của Ban hàng tháng .Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, nhất là những vấn đề về “chính trị hiện nay”, góp phần nhận diện các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài, quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài được thực hiện đúng quy định. Ngành tiếp tục duy trì việc dự sinh hoạt và trao đổi nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng tại cơ sở và thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên đúng quy định...

Cùng đó, Ngành tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Nổi bật là Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Bộ quy trình xử lý hồ sơ nghiệp vụ và thủ tục hành chính liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, ghi rõ các văn bản pháp lý hiện hành có liên quan, thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện, thời gian thực hiện. Các nội dung quy trình xử lý hồ sơ nghiệp vụ và thủ tục hành chính liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng được số hóa, đăng trên Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Nghệ An để đảm bảo thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân khai thác thông tin và đến làm việc.Quá trình tiếp nhận, xử lý công việc hằng ngày của cán bộ trong Ban được thực hiện qua mạng Ioffice. Xây dựng kho lưu trữ tài liệu hành chính số bao gồm: Tài liệu điện tử ở văn thư, các phần mềm chuyên môn và công tác số hóa tại kho lưu trữ giấy tại cơ quan. Sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 phiên bản online cho 28 đầu mối các huyện và tương đương (tính đến 30/6/2022); có 195.058 đảng viên được cập nhật trên phầm mềm cơ sở dữ liệu đảng viên. Công tác cập nhật, khai thác được tiến hành thường xuyên. Vì vậy, việc chuyển sinh hoạt đảng, hệ thống phiếu báo chuyển sinh hoạt, phiếu báo đảng viên từ trần, phiếu báo đảng viên ra khỏi đảng được khai báo đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi nhiệm vụ chuyên môn

Kết quả đạt được của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian qua đã góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và những thành tựu quan trọng của Đảng bộ tỉnh. Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ, công chức trong Ngành càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của Ngành, thấy được trách nhiệm phấn đấu rèn luyện xây dựng đội ngũ cán bộ của Ngành “Đoàn kết, trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông, chuyên nghiệp”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bá Tài 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ tại Đảng bộ thị xã Cửa Lò: Một số kết quả, hạn chế và nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới

Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ tại Đảng bộ thị xã Cửa Lò: Một số kết quả, hạn chế và nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới


Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể

Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể


Cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải giữ ngạch chuyên viên chính trở lên

Cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải giữ ngạch chuyên viên chính trở lên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023


Tỉnh ủy Nghệ An ban hành chủ trương về kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng năm 2023

Tỉnh ủy Nghệ An ban hành chủ trương về kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng năm 2023


Kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022

Kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022


Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"