Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải giữ ngạch chuyên viên chính trở lên

Đó là một trong những tiêu chuẩn chung cần và đủ của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nêu tại Quy định số 20-QĐ/TU, ngày 28/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Quy định số 20-QĐ/TU, ngày 28/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thay thế Quy định số 3702-QĐ/TU, ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm tạo sự phù hợp, thống nhất, đồng bộ với các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh về công tác cán bộ như: Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập và Quy định số 18-QĐ/TU, ngày 01/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Quy định nêu rõ các tiêu chuẩn chung về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, về trình độ chuyên môn, năng lực, uy tín, sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm công tác và các tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; trong đó, làm rõ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị và trình độ quản lý nhà nước: phải “Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền” và “Giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên”, theo đó khi xem xét bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhất thiết yêu cầu cán bộ đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.

Bên cạnh các chức danh đã có trong Quy định 3702-QĐ/TU trước đây, Quy định lần này bổ sung thêm tiêu chuẩn cụ thể của một số chức danh mới, gồm: Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tỉnh, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng thời sắp xếp lại thứ tự một số chức danh, chức vụ theo cấp bậc được quy định tại Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị.

Các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Ngoài ra, Quy định nêu cụ thể một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, như:

- Cán bộ được điều động, luân chuyển từ nơi khác đến không nhất thiết phải bảo đảm tiêu chuẩn “đã đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo cấp dưới trực tiếp”;

- Khi xem xét bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn hoặc cán bộ đang công tác trong lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước thì không nhất thiết phải bảo đảm tiêu chuẩn “Giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên”.

- Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”.

Quy định số 20-QĐ/TU, ngày 28/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có hiệu lực kể từ ngày ban hành nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; làm cơ sở cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị căn cứ Quy định này để cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ theo phân cấp quản lý của ngành, địa phương và phù hợp với đặc điểm, điều kiện, thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

                                                                                         Hồng Huế 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ tại Đảng bộ thị xã Cửa Lò: Một số kết quả, hạn chế và nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới

Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ tại Đảng bộ thị xã Cửa Lò: Một số kết quả, hạn chế và nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới


Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể

Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể
Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023


Tỉnh ủy Nghệ An ban hành chủ trương về kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng năm 2023

Tỉnh ủy Nghệ An ban hành chủ trương về kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng năm 2023


Kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022

Kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện

Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022


Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"