Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Tỉnh ủy Nghệ An ban hành chủ trương về kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng năm 2023

Kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức chính trị - xã hội đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ là một trong những giải pháp quan trọng để tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1656-CV/TU, ngày 13/01/2023 về kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng, theo đó yêu cầu ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số công việc sau:

Một là, chủ động khảo sát, đánh giá các loại hình tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (số lượng, quy mô, hình thức, cơ cấu…). Qua đó, phát hiện những bất cập, thiếu hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, không còn phù hợp với tình hình, nhiệm vụ và các quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các loại hình tổ chức cơ sở đảng để kiện toàn, sắp xếp lại cho phù hợp. Nhất là quan tâm khảo sát, nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức cơ sở đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, địa bàn có đông đồng bào tôn giáo; trong khu công nghiệp, khu đô thị mới, chung cư; các doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hoá; doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đơn vị sự nghiệp công lập.

Hai là, chủ động kiện toàn, sắp xếp lại các tổ chức cơ sở đảng theo thẩm quyền đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ. Quan tâm xây dựng mô hình tổ chức cơ sở đảng đặc thù về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy để bảo đảm phù hợp với nguyên tắc chung và thực tiễn của lĩnh vực hoạt động, địa phương, cơ quan, đơn vị.  

Ba là, đối với việc thành lập mới các tổ chức cơ sở đảng hoặc cần chuyển đi, chuyển đến, nâng cấp, hạ cấp thuộc thẩm quyền của cấp trên thì báo cáo, đề xuất, kiến nghị để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Lễ công bố quyết định chuyển giao Đảng bộ Bbệnh viên Giao thông vận tải Vinh thuộc Đảng ủy cục Y tế giao thông, Bộ Giao thông vận tải về Đảng bộ bệnh viện đa khoa thành phố Vinh trực thuộc đảng bộ thành phố Vinh (tháng 8/2022).

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh cần phải xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để thực hiện một cách khoa học, có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình phù hợp; xác định mục tiêu, tính hiệu quả, đối tượng sắp xếp, nguồn lực thực hiện và phân công nhiệm vụ rõ ràng gắn với đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là của người đứng đầu. Đồng thời, cần bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung trên cơ sở bảo đảm theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xử lý hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích của tập thể và cá nhân trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, con người. Vấn đề lớn và rất khó khăn hiện nay là giải quyết chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp bị ảnh hưởng khi triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các mô hình thí điểm để nâng cao sự đồng thuận khi thực hiện. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, kế hoạch, kết luận của cấp ủy để đánh giá quá trình lãnh đạo tổ chức triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt; đôn đốc, nhắc nhở, uốn nắn những nơi làm chưa tốt.

                                        Dương Phúc Sáu 

 Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 

 

Tin cùng chuyên mụcBan Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023


Kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022

Kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện

Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022


Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"