Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh Nghệ An năm 2019

TỈNH ỦY NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN XÉT TUYỂN

CÔNG CHỨC

*

Số 01 -TB/HĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

              ____________________________

 

Nghệ An, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh Nghệ An năm 2019

-----

          Thực hiện Kế hoạch số 204-KH/TU, ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2019,

          Sau khi thẩm định hồ sơ thí sinh về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển công chức cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh Nghệ An năm 2019 (Danh sách được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh), cụ thể như sau:

          1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển: 157 thí sinh. Trong đó:

          - Thi tuyển: 114 thí sinh.

          - Xét tuyển các huyện miền núi cao: 43 thí sinh.

(Có danh sách kèm theo)

          2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển: 07 thí sinh. Trong đó:

          - Thi tuyển: 06 thí sinh.

          - Xét tuyển các huyện miền núi cao: 01 thí sinh.

 (Có danh sách kèm theo)

          3. Dự kiến thời gian tổ chức thi tuyển, xét tuyển

          a) Thi tuyển:

          - Dự kiến thi tuyển vòng 1: Vào ngày 25, 26, 27/10/2019 (hoặc ngày 01, 02, 03/11/2019).

          - Dự kiến thi tuyển vòng 2: Vào ngày 16, 17/11/2019.

          b) Xét tuyển 5 huyện miền núi cao:

          - Dự kiến tổ chức xét tuyển: Vào ngày 29/11 - 01/12/2019.

          (Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển, lịch thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, xét tuyển chính thức sẽ được công bố sau trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, địa chỉ truy cập: nghean.dcs.vn).

          Đề nghị các đơn vị thông báo cho các thí sinh dự tuyển đối chiếu, rà soát lại thông tin có trong danh sách, nếu có sai sót về thông tin cá nhân, miễn thi môn ngoại ngữ, tin học, đối tượng ưu tiên..., đề nghị phản ánh và nộp giấy tờ có liên quan cho Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Tổng hợp và Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước ngày 15/10/2019 để xem xét giải quyết. Sau thời hạn trên, Hội đồng tuyển dụng không xem xét giải quyết.

          Đề nghị các đơn vị hướng dẫn thí sinh thường xuyên theo dõi trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh để cập nhật thông tin về kỳ thi tuyển, xét tuyển (Tài liệu ôn tập đã được công bố trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh).

 

Nơi nhận:                               

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng,

- Ban giám sát kỳ thi tuyển, xét tuyển,

- Các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng,

- Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh (đăng tải),

- Phòng TH và CSCB,  

- Lưu. 

PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

kiêm

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

đã ký

 

Hồ Đăng Tài

 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh Nghệ An năm 2019: 

 Tải và xem chi tiết danh sách tại đây

 

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh Nghệ An năm 2019: 

Tải và xem chi tiết danh sách không đủ điều kiện tại đây

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục