Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

THÔNG BÁO: bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Nghệ An năm 2019

     TỈNH ỦY NGHỆ AN                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC

                    *                                               Nghệ An, ngày 11 tháng 10 năm 2019

         Số 02 -TB/HĐ

         

THÔNG BÁO

bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Nghệ An năm 2019

-----

 

          Ngày 01/10/2019, Hội đồng tuyển dụng có Thông báo số 01-TB/HĐ về danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh Nghệ An năm 2019,

          Sau khi xem xét đơn đề nghị của thí sinh, văn bản đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng thông báo bổ sung vào danh sách đủ điều kiện dự thi đối với 01 thí sinh có tên sau:

          Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thảo, ngày sinh 05/01/1997

          Quê quán: Phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, Nghệ An

          Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Luật

          Ngoại ngữ: Anh C;                  Tin học: C

          Vị trí việc làm, đơn vị đăng ký dự tuyển: Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên, Tỉnh đoàn Nghệ An.

          Đề nghị Tỉnh đoàn Nghệ An thông báo cho các thí sinh đăng ký dự tuyển biết thực hiện.

 

Nơi nhận:                               

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng,

- Ban giám sát kỳ thi tuyển, xét tuyển,

- Tỉnh đoàn Nghệ An,

- Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh (đăng tải),

- Phòng TH và CSCB,  

- Lưu. 

PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

kiêm

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

đã ký

 

Hồ Đăng Tài

 

                                                                                                                                                                            

Tin cùng chuyên mục