Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Những kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau khi có Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 28/9/2016 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo ra phong trào học tập và làm theo Bác sâu rộng và hiệu quả như Kế hoạch số 196-KH/TU, ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 - 2020, hướng dẫn triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề, đăng ký học tập và làm theo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động và xây dựng kế hoạch thực hiện. 100% đảng bộ, chi bộ tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cho cán bộ, đảng viên; tổ chức đăng ký thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cam kết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong toàn đảng bộ, chi bộ.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trên địa bàn. Hàng năm, cấp ủy các cấp lựa chọn, xác định khâu đột phá trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân thông qua các hoạt động như: Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp dân, sinh hoạt tổ tự quản, tiếp xúc cử tri; tăng cường đối thoại với nhân dân, đoàn viên, hội viên; tiếp nhận và giải quyết đơn thư hàng tháng; tổ chức tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Thông qua đó, đã phát huy được dân chủ, thể hiện sự tôn trọng nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong huy động sức dân để giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc tại địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

Những nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW: Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn, giải quyết, xử lý nhiều nội dung đột phá, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị như:  Xây dựng hình ảnh người đảng viên Nghệ An mẫu mực, có uy tín trong nhân dân với việc đổi mới phong cách, tác phong làm việc; thực hiện dân chủ, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhũng nhiễu, tiêu cực; xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trì trệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương; “nói đi đôi với làm”. Đổi mới tư duy, thực sự cầu thị, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực trong thu hút đầu tư đem lại nhiều kết quả khá tích cực, một số dự án lớn có tính chất tạo động lực phát triển đã đi vào hoạt động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết nhiều việc làm, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách của tỉnh. Tiếp tục duy trì các cuộc vận động, các cách làm hay, các mô hình thiết thực, hiệu quả.  Nhiều địa phương, đơn vị có 100% tổ chức cơ sở (TCCS) đảng đăng ký chỉ đạo xây dựng và phát triển mô hình hay, cách làm hiệu quả để phát triển kinh tế.  Phát động phong trào thi đua “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi Đảng bộ và nhân dân Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát động đợt thi đua với chủ đề "Nghệ An làm theo lời Bác dặn" năm 2019 -2020 với nhiều nội dung ý nghĩa, thiết thực; nhiều hoạt động được triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh nhằm tuyên truyền sâu rộng những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các ban, sở, ngành liên quan, Trường Chính trị tỉnh và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn căn cứ hướng dẫn để bổ sung, xây dựng chương trình, kế hoạch, giáo trình về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh phối hợp chỉ đạo các trung tâm chính trị cấp huyện đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình giảng dạy, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cấp học triển khai thực hiện giảng dạy tích hợp bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" từ lớp 2 đến lớp 12 trong các môn học giáo dục công dân, đạo đức, ngữ văn và các hoạt động ngoại khóa.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các quy định về trách nhiệm, nêu gương: Việc thực hiện các chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong của cán bộ, đảng viên thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chống quan liêu, vô cảm và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; coi trọng văn hóa trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước; khắc phục, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ đó, việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và kiểm điểm hàng năm của các tập thể, cá nhân có nhiều chuyển biến tích cực.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đoàn thể: Chất lượng sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể trong toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tinh thần tự phê bình và phê bình được nâng lên, ý thức tổ chức, kỷ luật của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tốt hơn, góp phần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của từng tập thể, cá nhân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về xây dựng Đảng

Công tác sơ kết, kiểm tra, giám sát: Công tác sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện, biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng hàng năm phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Việc tổ chức sơ, tổng kết ở cấp tỉnh được thực hiện theo định kỳ 4 năm và 5 năm, ở cấp huyện và cơ sở có nơi thực hiện hằng năm, thường vào dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19/5). Đến nay, toàn tỉnh có gần 10.000 tập thể, cá nhân được biểu dương cấp huyện, 14 tập thể, 16 cá nhân được biểu dương cấp tỉnh và 01 tập thể, 3 cá nhân điển hình được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện được ban hành đồng bộ; nhiều chương trình, phong trào, mô hình, điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xây dựng, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả. Phong trào thi đua “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”, tìm hiểu ý nghĩa, giá trị nội dung Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, vận động thực hiện nội dung và các chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW thường xuyên, liên tục. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên được tham gia học tập, viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch cá nhân và ký cam kết thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các nghị quyết, chỉ thị, quy chế các cấp đề ra. 100% địa phương, đơn vị đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác thi đua khen thưởng, kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy. Nhiều địa phương, đơn vị đã quan tâm lựa chọn những “điểm nghẽn”, “điểm nóng” những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân để kịp thời giải quyết. Tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được thể hiện rõ nét, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi tập thể, cá nhân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm; trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Các phong trào tương thân, tương ái giúp đỡ người nghèo, xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển; nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả được nhân rộng. Nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, sâu sát cơ sở, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân được tôn vinh, ghi nhận với hàng nghìn mô hình được biểu dương, khen thưởng các cấp, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công tác điều hành, quản lý của Nhà nước.

Công tác định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, gắn với việc thực hiện đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Các nội dung, chuyên đề, mô hình điển hình về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng; nhiều chuyên trang, chuyên mục về gương “người tốt, việc tốt”, mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân dân theo dõi và đồng tình hưởng ứng.

Trong thời gian tới, Nghệ An tiếp tục thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chính đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của các cấp. Đồng thời, chủ động, sáng tạo triển khai các nội dung chuyên đề mới, sau khi Trung ương tổ chức sơ kết và có định hướng cho giai đoạn tiếp theo. Cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng văn hóa, con người xứ Nghệ; Tiếp tục đưa tiêu chí ý thức, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu vào đánh giá, xếp loại hàng năm nhằm khắc phục những hạn chế, sai phạm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh.  Tiếp tục đưa bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào chương trình giảng dạy trong các cấp học. Biên soạn và triển khai hiệu quả tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số Nghệ An. Tiếp tục tuyên truyền nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với quy định nêu gương để kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức trong triển khai thực hiện. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên có biểu hiện, hành vi vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thanh Mơ 

 

Tin cùng chuyên mục

Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW trong toàn Đảng bộ

Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW trong toàn Đảng bộ


Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận


Biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An

Biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An


Cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An


Kết quả nổi bật 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Hội nông dân Nghệ An

Kết quả nổi bật 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Hội nông dân Nghệ An


Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại huyện Hưng Nguyên

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại huyện Hưng Nguyên


Bác Hồ làm báo

Bác Hồ làm báo


Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Hiệu quả từ việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Hiệu quả từ việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp


Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 52 năm Ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2021)

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 52 năm Ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2021)


Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII


Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam


Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức sơ kết 5 năm Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức sơ kết 5 năm Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Đảng bộ Quân sự tỉnh với nhiều mô hình hay, cách làm tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05

Đảng bộ Quân sự tỉnh với nhiều mô hình hay, cách làm tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05


Thành phố Vinh: Nhiều mô hình học tập và làm theo Bác thiết thực, có sức lan tỏa

Thành phố Vinh: Nhiều mô hình học tập và làm theo Bác thiết thực, có sức lan tỏa


Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW tại Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW tại Ban Dân vận Tỉnh ủy