Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hoàng Mai

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Thị xã Hoàng Mai đã đạt được những kết quả tích cực:

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đến các cấp ủy, cơ quan, tố chức, đơn vị, đảng viên, công chức, viên chức người lao động. Chỉ đạo thực hiện việc quán triệt, phổ biến và xây dựng các chuyên đề tuyên truyền về chủ trương của Trung ương, Chính phủ và của tỉnh trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC.

Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện, cụ thể như: Đề án số 10-ĐA/ThU ngày 28/9/2018 về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thông chính trị thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2018-2021; Kế hoạch số 86 - KH/ThU ngày 24/01/2018; Kế hoạch số 97 - KH/ThU ngày 28/3/2018 về việc tuyên truyền đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị...

Các cấp ủy, chính quyền thị xã Hoàng Mai đã tập trung khắc phục cơ cấu lại và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn thị xã. Thị xã đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức các phòng, đơn vị sự nghiệp công lập của khối chính quyền, các xã, phường và các trường học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn. Đã tiến hành rà soát, sáp nhập, hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập; đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của thị xã. Rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong từng đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm mạnh đầu mối, bỏ cấp trung gian, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiêu chuẩn, chuẩn mực quản trị quốc tế. Ban hành quy chế quản lý tài chính, tài sản công, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Việc triển khai nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết của Trương ương đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong các phòng, ban, đơn vị, địa phương, các đơn vị sự nghiệp công lập và toàn xã hội trong việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập:

Nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là giám đốc Trung tâm chính trị thị xã. Sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã thành Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông. Sáp nhập 03 đơn vị (Trạm Khuyến nông, Trạm Thú y, Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật) thành Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp. Sáp nhập trường Tiểu học Quỳnh Vinh A và Quỳnh Vinh C thành Trường Tiểu học Quỳnh Vinh A. Tổ chức lại hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã.

Năm 2015, toàn thị xã có 39 trường học, đến nay còn 38 trường học (đã giảm 01 trường); đã chỉ đạo các trường học tiến hành rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các tổ thuộc các trường học theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tồ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, kết quả đã giảm được 17 tổ. So với năm 2015, đã giảm 01 chức danh Giám đốc Trung tâm chính trị, giảm 01 đơn vị sự nghiệp công lập; chuyển Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng Đất về tỉnh; xây dựng Đề án tổ chức lại hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã.

Về quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

Năm 2017, thị xã Hoàng Mai đã tinh giảm 63 biên chế so với năm 2015, cụ thể như sau: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo đã giảm 62 biên chế; lĩnh vực sự nghiệp Thông tin và truyền thông, Văn hoá, thể thao, du lịch giảm 01 biên chế. Năm 2021, thị xã Hoàng Mai đã tinh giảm 109 biên chế, cụ thể như sau: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo đã giảm 108 biên chế; lĩnh vực sự nghiệp Thông tin và truyền thông, Văn hoá, thể thao, du lịch giảm 01 biên chế.

Thực hiện công tác cán bộ khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập:

Công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo việc bổ nhiệm cán bộ quản lý theo biên chế giao tại thông báo hàng năm của Sở Nội vụ; đối với các trường thực hiện việc sáp nhập có dôi dư cấp phó được bố trí sang các trường khác trong cùng bậc học, đảm bảo sắp xếp cơ cấu số lượng cấp phó phù hợp, không vượt quá số lượng được giao, không bổ nhiệm mới và thay thế dần sau khi có cán bộ quản lý về hưu.

Từ năm 2017 đến năm 2021, Trung tâm chính trị giảm được 01 cấp; các đơn vị sự nghiệp ngành Thông tin và truyền thông, Văn hoá, thể thao, du lịch, sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thị xã Hoàng Mai đã giảm 1 cấp trưởng, 1 cấp phó.

Một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới:

Tiếp tục đẩy mạnh cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự đảm bảo chi thường xuyên.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo tinh thần của Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng Đề án Ban quản lý dự án và Đầu tư xây dựng thị xã theo hướng tự chủ về bộ máy và tài chính.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để thành lập thêm các đơn vị ngoài công lập cung cấp dịch vụ giáo dục phổ thông trên địa bàn thị xã.

 

Tin cùng chuyên mục

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp


Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)

Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư


Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)


Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết  số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)


Những đột phá mãnh mẽ sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển thị xã Thái Hòa

Những đột phá mãnh mẽ sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển thị xã Thái Hòa


Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới


Hội LHPN: Một số kết quả nổi bật 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An

Hội LHPN: Một số kết quả nổi bật 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An


Đảng ủy Quân sự tỉnh: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới


Một số kết quả nổi bật của ngành du lịch sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị

Một số kết quả nổi bật của ngành du lịch sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị


Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017


Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền


Xây dựng “thế trận lòng dân” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng “thế trận lòng dân” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng