Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã đạt được một số kết quả tích cực:

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 18- NQ/TW, Kế hoạch số 111-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối; mở các lớp tập trung cho các chi bộ cơ sở và một số đảng bộ có ít đảng viên, không có điều kiện tự tổ chức; đồng thời cử một số đồng chí ủy viên ban thường vụ giúp cơ sở triển khai tại đơn vị. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp.

Thông qua học tập, quán triệt Nghị quyết, Kế hoạch, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được nâng lên, đồng tình với chủ trương của Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo tổ chức thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng Đề án và sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế các ban, văn phòng Đảng ủy Khối; đảm bảo nguyên tắc, quy định, công khai, minh bạch. Các nội dung được thảo luận dân chủ, quyết định theo đa số, tạo được sự thống nhất, đoàn kết trong Ban Thường vụ và trong Cơ quan. Các cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mời đại diện các Ban, Văn phòng Tỉnh ủy dự chỉ đạo; Đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế cơ quan Đảng ủy Khối, Đoàn khối Doanh nghiệp được báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo quy định, Đề án vị trí việc làm trình trước Hội đồng thẩm định của Tỉnh ủy phê duyệt.

Thực hiện việc lồng ghép nội dung kiểm tra sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc vào chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy Khối; đồng thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát có nội dung về công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tại đơn vị.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai học tập và thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch. Kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Đảng ủy Khối phù hợp; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức. Thực hiện giảm biên chế so với năm 2015, giảm số lượng phó Ban, Phó Chánh Văn phòng đảm bảo số lượng cấp phó theo quy định. Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; thực hiện điều động cán bộ trong cơ quan, tạo điều kiện để cán bộ, công chức phấn đấu, trưởng thành.

Tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ thông tin vào lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đổi mới công tác tập huấn, chế độ thông tin, hội họp... phù hợp, không ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Kịp thời ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng xây dựng hệ thống quy chế tại đơn vị; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đại hội, quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu, quy trình nhân sự, xây dựng đề án nhân sự phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị; triển khai thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp.

Ban hành Đề án và Nghị quyết “Phát triển, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026 và những năm tiếp theo ”; củng cố, kiện toàn những đơn vị khó khăn; thí điểm cử đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối về sinh hoạt đảng tăng cường ở cơ sở để thành lập tổ chức đảng; chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường công tác bồi dưỡng nguồn và kết nạp đảng viên mới.

Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên ngành. Cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đã phát huy năng lực, sở trường công tác, nắm vững nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt công việc được giao.

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện Nghị quyết 18, cũng có những khó khăn hạn chế: Số lượng biên chế công chức ít trong khi số lượng tổ chức cơ sở đảng lớn, cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp luôn thay đổi dẫn đến sự biến động thường xuyên của đội ngũ cấp ủy cơ sở. Hệ thống tổ chức bộ máy Đảng ủy Khối không đồng bộ; không có Ban Dân vận, Ban Nội Chính, Trung tâm chính trị, tổ chức Công đoàn. Công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân còn nhiều khó khăn.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 18 trong những năm tiếp theo, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp sau:

Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Quản lý và sử dụng có hiệu quả số lượng biên chế được giao. Thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng năm theo quy định. Rà soát trình độ đào tạo, thời gian công tác của cán bộ, công chức trong cơ quan để có kế hoạch sắp xếp, bố trí phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đổi mới công tác cán bộ: Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ ; kết hợp chế độ tập thể lãnh đạo với phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Việc đánh giá, nhận xét cán bộ phải được cấp ủy thảo luận dân chủ và quyết nghị tập thể. Công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, vị trí việc làm; từng bước đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, kết hợp giữa bồi dưỡng lý luận với nâng cao kỹ năng thực hành. Việc tuyển dụng, quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc theo hướng công khai, minh bạch, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, thiếu khách quan khi xem xét, quyết định về công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện việc luân chuyển vị trí công tác cán bộ công chức giữa các Ban, Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Đoàn Khối, tạo điều kiện để cán bộ học tập kinh nghiệm thực tiễn và trưởng thành.

Tiếp tục tập trung lãnh đạo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghi ệp: Chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, đảng viên; thực hiện tốt việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn từng đơn vị, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết “Phát triển, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026 và những năm tiếp theo ”; làm tốt công tác tuyên tuyền, vận động thành lập tổ chức đảng; tăng cường công tác bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng viên mới.

 

Tin cùng chuyên mục

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp


Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)

Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư


Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)


Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết  số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)


Những đột phá mãnh mẽ sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển thị xã Thái Hòa

Những đột phá mãnh mẽ sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển thị xã Thái Hòa


Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới


Hội LHPN: Một số kết quả nổi bật 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An

Hội LHPN: Một số kết quả nổi bật 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An


Đảng ủy Quân sự tỉnh: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới


Một số kết quả nổi bật của ngành du lịch sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị

Một số kết quả nổi bật của ngành du lịch sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị


Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hoàng Mai

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hoàng Mai


Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền


Xây dựng “thế trận lòng dân” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng “thế trận lòng dân” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng