Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An

Ngày 28/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 01-ĐA/TU về biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An (gọi tắt là Đề án), nội dung cơ bản được thể hiện như sau:

Đề án được ban hành nhằm giúp đồng bào các DTTS Nghệ An dễ dàng tiếp cận với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó, nâng cao nhận thức, hành động, góp phần củng cố niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ, chế độ xã hội chủ nghĩa và cả hệ thống chính trị; phát huy tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, cải thiện đời sống tinh thần, vật chất, xây dựng nếp sống mới ngày càng tiến bộ, văn minh; củng cố mối đoàn kết giữa các dân tộc trong khối đại đoàn kết; đồng thời, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

* Về bố cục: Đề án gồm có 5 nội dung chính: Sự cần thiết xây dựng Đề án; (2) Cơ sở xây dựng Đề án; (3) thực trạng công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đồng bào các dân tộc thiểu số Nghệ An những năm gần đây; (4) định hướng biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số; (5) tổ chức thực hiện.

* Về nội dung tài liệu tuyên truyền: Tài liệu được chia thành 3 phần nội dung chính gồm: (1) Giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; (2) Giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và (3) Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc thiểu số.

(1) Giới thiệu khái quát về Chủ tịch Hồ Chí Minh, gồm: Giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về gia đình và tuổi thơ; ra đi tìm đường cứu nước; trở về Cao Bằng, được đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc chở che, bao bọc; lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), bầu Quốc hội đầu tiên; lãnh đạo kháng chiến, kiến quốc. Khái quát về công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam, gồm: Tìm ra con đường để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng giang sơn ngày càng hùng mạnh; để lại di sản to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách làm nền tảng để dân tộc Việt Nam đoàn kết, tiến bước trên con đường xã hội chủ nghĩa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An: Qua những bức thư, bài viết, những chuyến về thăm quê hương; Nghệ An thực hiện lời Bác dạy về thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc và chăm lo cho đồng bào các DTTS.

(2) Giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Thể hiện các nội dung thiết thực, gần gũi với văn hóa, phong tục, tập quán sản xuất, đời sống của đồng bào các DTTS Nghệ An theo các chủ đề như, Dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ biên giới, lãnh thổ; sản xuất và tổ chức đời sống; nâng cao dân trí; bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống các DTTS; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vùng miền núi.

Mỗi chủ đề được thể hiện khái quát về chủ đề; những câu chuyện, bài viết liên quan đến chủ đề, làm rõ được nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện được sự quan tâm, tình cảm của Người đối với các DTTS; những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; đồng bào các DTTS học tập và làm theo Bác (những phong trào tốt, cách làm hay, các mô hình hiệu quả, các điển hình học tập và làm theo Bác; hạn chế, những việc không nên làm).

(3) Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các DTTS: Thể hiện đồng bào các dân tộc Việt Nam đều là anh em một nhà, bình đẳng, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Sự tin tưởng của Bác đối với đồng bào các DTTS trong các phong trào cách mạng, luôn đề cao lòng trung thành, vai trò và những đóng góp vô cùng to lớn của đồng bào các DTTS trong hành trình đấu tranh vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất. Tình cảm, sự quan tâm, chăm lo về mọi mặt của Bác đối với đồng bào các DTTS, mong các DTTS Việt Nam luôn tiến bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các DTTS Nghệ An: Qua những bức thư, bài nói chuyện, lần gặp mặt của Bác với đồng bào các DTTS Nghệ An. Đồng bào các DTTS nói chung, đồng bào các DTTS Nghệ An nói riêng đối với Bác Hồ: Tình cảm yêu kính Bác, sự đóng góp, hy sinh của đồng bào cho cách mạng Việt Nam, niềm tin của đồng bào đối với con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

* Về quy trình biên soạn: Thực hiện qua 10 bước gồm: (1) Tổ chức khảo sát chuyên sâu một số vùng đồng bào DTTS Nghệ An và ở một số tỉnh miền núi phía Bắc; (2) Nghiên cứu, tổng hợp các tài liệu về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (3) Xây dựng đề cương tài liệu; (4) Tổ chức hội thảo khoa học về đề cương tài liệu và định hướng nội dung, cách thức biên soạn; (5) Tiến hành đặt bài về các nội dung tài liệu, sưu tầm tranh, ảnh liên quan đến các bài viết, chuyện kể; (6) Tổ chức biên tập nội dung, thiết kế mỹ thuật cho tài liệu; (7) Tổ chức hội thảo khoa học góp ý cho dự thảo tài liệu; (8) Thẩm định tài liệu bằng 2 kênh: Gửi xin ý kiến thẩm định của chuyên gia và thử nghiệm việc sử dụng tại một số cộng đồng DTTS để khảo sát mức độ thâm nhập, hiệu ứng của tài liệu trong đối tượng thụ hưởng; (9) Bổ sung, hoàn chỉnh tài liệu; (10) In ấn, dịch, thu âm ra các ngôn ngữ DTTS phổ biến, số hóa và phát hành tài liệu.

* Về nhân lực biên soạn:

Chịu trách nhiệm triển khai: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phối hợp của các ban, sở, ngành các cấp: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Nhà Xuất bản Nghệ An; Thường trực Huyện ủy và ban Tuyên giáo các huyện có đồng bào DTTS; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và một số cơ quan liên quan theo yêu cầu của quá trình biên soạn, phát hành tài liệu.

Sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và văn hóa các DTTS ở Trung ương và tỉnh Nghệ An.

* Về hình thức: Tài liệu được in thành sách, dự kiến 152 trang, khuôn khổ 24cm x 24cm, in 4 màu trên giấy Couche 120gm, có hình ảnh minh họa sinh động và chuyển thành các tệp (file) âm thanh, clip.

Tài liệu được thể hiện ngôn ngữ tiếng phổ thông, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ và văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Nghệ An (có thể dịch sang được tiếng nói của các dân tộc thiểu số).

Dịch và thu âm tài liệu ra các ngôn ngữ DTTS phổ biến tại Nghệ An; số hóa tài liệu để chuyển tải lên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở, truyền thanh lưu động...

* Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 năm 2021 đến hết năm 2024.

* Về số lượng: Tổng số tài liệu in ấn và phát hành: 21.105 cuốn.

* Hình thức cung cấp, triển khai sử dụng tài liệu: Tài liệu được cung cấp miễn phí và chuyển phát qua đường bưu điện đến ban, sở, ngành các cấp liên quan, các nhà văn hóa thôn, bản và các trường học, điểm học có đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện miền núi Nghệ An.

Sau khi cấp phát tài liệu, các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng, khảo sát mức độ tiếp nhận nội dung tài liệu, vận động đồng bào DTTS học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; đồng thời, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc sử dụng tài liệu thường xuyên.

Phương Thảo

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW trong toàn Đảng bộ

Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW trong toàn Đảng bộ


Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận


Cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An


Kết quả nổi bật 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Hội nông dân Nghệ An

Kết quả nổi bật 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Hội nông dân Nghệ An


Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại huyện Hưng Nguyên

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại huyện Hưng Nguyên


Bác Hồ làm báo

Bác Hồ làm báo


Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Hiệu quả từ việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Hiệu quả từ việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp


Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 52 năm Ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2021)

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 52 năm Ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2021)


Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIIIMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam


Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức sơ kết 5 năm Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức sơ kết 5 năm Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Đảng bộ Quân sự tỉnh với nhiều mô hình hay, cách làm tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05

Đảng bộ Quân sự tỉnh với nhiều mô hình hay, cách làm tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05


Thành phố Vinh: Nhiều mô hình học tập và làm theo Bác thiết thực, có sức lan tỏa

Thành phố Vinh: Nhiều mô hình học tập và làm theo Bác thiết thực, có sức lan tỏa


Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW tại Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW tại Ban Dân vận Tỉnh ủy