Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Xã Phúc Sơn: Gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Phúc Sơn (Anh Sơn) là xã có đường biên Giới giáp với nước ban Lào dài 5,6 km, có 02 cột mốc quốc gia 443 đến 444. Toàn xã có tổng diện tích tự nhiên là 14.546 ha, chiếm 1/4 diện tích của huyện Anh Sơn, xã giáp ranh với 5 xã, 2 huyện. Toàn xã có 17 thôn, bản ( có 4 bản cách trung tâm xã trên 20 km) tổng dân số là hơn 2.527 hộ/ 8964 khẩu, có 4 bản đồng bào dân tộc gần khu vực biên giới với 485 hộ /1527 khẩu, đồng bào theo đạo có 48 hộ 228 khẩu.

Trong những năm qua cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Phúc Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC), trọng tâm là Kết luận số 120 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC”; Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của xã luôn quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các quy định của Đảng và Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ để người dân biết, tham gia ý kiến và giám sát, cấp ủy đảng, chính quyền đã gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội khác nhằm phát huy quyền làm chủ, tiềm năng, sức sáng tạo, sự đồng thuận của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện quy định về việc " Dân biết , dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" chính quyền đã cụ thể hóa nhiều nội dung thông báo, công khai cho nhân dân biết thông qua đài phát thanh, tổ chức họp dân, niêm yết công khai tại trụ sở UBND biết về những chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến nhân dân như: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán, quyết toán thu chi ngân sách hàng năm; phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các công trình xây dựng được nhân dân bàn bạc đóng góp ý kiến và giám sát thực hiện. Hằng năm đều tổ chức 2 lần hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền với nhân dân và tiếp xúc cử tri trước sau kỳ họp HĐND.

UBND thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của dân, hằng tuần vào ngày thứ 5 chủ tịch trực tiếp dân giải quyết các kiến nghị phán ánh của nhân dân. Chỉ đạo đội ngũ cán bộ tiếp dân và và trực ở bộ phận một cửa giải quyết các thủ tục hồ sơ cho nhân dân kịp thời, hiệu quả; xây dựng tác phong, thái độ trong quan hệ với nhân dân; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhân dân để giải quyết kịp thời những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở; hạn chế đơn, thư vượt cấp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, phát huy vai trò tổ tự quản, tổ hòa giải, tổ liên gia trong việc giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư.  

Do thực hiện tốt QCDC ở cơ sở cho nên năm 2022 xã Phúc Sơn đã thực hiện hoàn thành, và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, kinh tế ổn định phát triển, văn hóa xã hội được nâng cao, quốc phòng- an ninh được đảm bảo ổn định. Tổng giá trị sản xuất  đạt 308 tỷ 661 triệu đồng, tăng 11,5% so với năm 2021. Tốc độ tăng trưởng đạt 8,9%; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 39 triệu đồng/người/năm; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 115 tỷ đồng, trong đó thu hút đầu tư xây dựng nông thôn mới (NTM) với giá trị 39,5 tỷ đồng nhân dân đóng góp 6 tỷ đồng các công trình đều hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng đảm bảo. Đã triển khai xây dựng được nhiều mô hình kinh tế, ban đầu phát huy hiệu quả như mô sản xuất nông nghiệp sạch trong nhà lưới, mô hình cây ăn quả cam, quýt, khoai tây, mô hình chăn nuôi gia trại gà, lợn. Nổi bật trong việc thực hiện QCDC là vân động đồng bào dân tộc thay đổi tập quán, thói quen canh tác, sản xuất lạc hậu đã tổ chức triển khai trồng được 40 ha chè công nghiệp trong đó có 30 ha chè đã cho sản phẩm, 100 ha rừng trồng và đã từng bước triển khai các chương trình phục vụ du lịch công đồng, các đội dân ca, ẩm thực mang đậm phong cách bản sắc dân tộc. Công tác văn hóa - xã hội ngày càng được quan tâm, các đối tượng chính sách đều được giúp đỡ kịp thời, số hộ nghèo hằng năm giảm được 3- 5%. Công tác giáo dục đào tạo, y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao được phát triển, đã phối hợp với đài truyển hình tỉnh tổ chức chương trình quê mình xứ Nghệ, bản Vều bình yên, và tổ chức công bố quy hoạch phát triển du lịch bản Vều.

Để thực hiện tốt công tác dân vân gắn với thực hiệ QCDC ở cơ sở,  sắp tới xã Phúc Sơn tập trung  một số nhiệm vụ sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong việc tổ chức học tập, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 -2025.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về việc thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, có hiệu quả.

Ba là, thường xuyên kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác dân vận, QCDC ở cơ sở tại thôn bản, các khoản thu đóng góp của nhân dân  Ban giám sát cộng đồng và công tác hòa giải ở cơ sở.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở. Công tác tuyên truyền của các cơ quan phải đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả.

Năm là, tăng cường công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh của xã các nội dung liên quan đến việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nội của Luật thực hiện dân chủ cơ sở, đồng thời kịp thời biểu dương và nhân rộng điển hình thực hiện tốt QCDC ở cơ sở.

Sáu là, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, không gây phiền hà cho dân; công khai minh bạch các thủ tục hành chính, các quy định về chế độ chính sách, liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân; tạo đồng thuận cao trong nhân dân để phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

                                                                     Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                   Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nam Đàn thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Nam Đàn thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở


Hiệu quả công tác dân vận ở huyện Nghi lộc

Hiệu quả công tác dân vận ở huyện Nghi lộc


Hiệu quả công tác dân vận ở Quỳ Hợp

Hiệu quả công tác dân vận ở Quỳ Hợp


Sở Tư pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật


Kết quả công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 ở Nghệ An


Hiệu quả công tác dân vận khéo ở Quỳnh Lưu

Hiệu quả công tác dân vận khéo ở Quỳnh Lưu


Hiệu quả công tác phối hợp tham mưu, chỉ đạo nắm chắc tình hình nhân dân, địa bàn, trao đổi thông tin giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra ở cơ sở

Hiệu quả công tác phối hợp tham mưu, chỉ đạo nắm chắc tình hình nhân dân, địa bàn, trao đổi thông tin giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra ở cơ sở


Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023


Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm năm 2023 tỉnh Nghệ An

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm năm 2023 tỉnh Nghệ An


Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2023 ở Nghệ An


Hiệu quả công tác dân vận ở Yên Thành

Hiệu quả công tác dân vận ở Yên Thành


Thái Hòa thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền

Thái Hòa thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền


Hiệu quả công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng Nghệ An

Hiệu quả công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng Nghệ An


Hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông Vận tải

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông Vận tải


Công tác dân vận gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số

Công tác dân vận gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số