Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW trong toàn Đảng bộ

Ngày 05/10/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, theo đó:

Tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh về cách thức học tập, tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện kèm theo. Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên xác định được nhiệm vụ, giải pháp trong tổ chức học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và từng năm. Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng được lan tỏa, thấm nhuần trong toàn Đảng bộ và mọi tầng lớp nhân dân, tạo thành động lực, sức mạnh để xây dựng tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2025.

Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong lãnh đạo, chi đạo, vận động, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, triển khai các nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc, nối cộm phát sinh trong tiến trình phát triển.

Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chù chốt và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hành nêu gương theo phương châm “Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Kết hợp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW với thực hiện các Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương của Trung ương, Tỉnh ủy. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Nội dung thực hiện toàn khóa (từ 2021-2025)

Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01- KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm; mô hình điển hình, những cách làm hay, mô hình hiệu quả; tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đưa các nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01- KL/TW, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hằng năm vào chương trình công tác hàng năm, nội dung sinh hoạt chi bộ, chi hội, cơ quan hàng tháng, hàng quý và nội dung kiểm điểm, đánh giá cuối năm đối với tổ chức đảng, đảng viên; các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Lựa chọn những nội dung, vấn đề còn hạn chế, vướng mắc, gây bức xúc trong nhân dân và cản trở sự phát triển của địa phương, đơn vị để kịp thời xử lý, khắc phục, coi đó là yêu cầu trong thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW.

Cấp ủy các cấp, các cơ, quan, đơn vị triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch của cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gẳn với kế hoạch nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Triển khai đăng ký xây dựng mô hình điển hình tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo Bác. Thường xuyên theo dõi, đánh giá, giúp đỡ các cá nhân, tập thể trong hoàn thành mô hình điển hình. Phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong nêu gương và xây dựng mô hình điển hình.

Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện, hệ thống giáo dục trong tỉnh nhằm tạo chuyển biến thực chất về nhận thức cho người học. Tiếp tục chỉ đạo triển khai dạy học Bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong hệ thống giáo dục phổ thông toàn tỉnh.

Tổ chức giao lưu điền hình tiến tiến với chủ đề “Học tập và làm theo Bác” với nhiều hình thức tọa đàm, đối thoại trực tiếp hoặc phát sóng truyền hình... vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

Triển khai thực hiện Đề án biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An. Hoàn thành trong quý III năm 2023.

Đưa nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), các quy định nêu gương vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; nhất là kiểm tra, giám sát việc tu dường, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chù chốt và người đứng đầu các cấp theo quy định.

Hằng năm, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, gửi báo cáo về cho Ban Tuyên giáo Tinh ủy trước ngày 15/11. Tổ chức sơ kết 03 năm, tổng kết 05 năm thực hiện gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Công tác thi đua, khen thưởng thực hiện theo Hướng dẫn số 609/HD-BTĐKT, ngày 20/4/2017 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cả nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung thực hiện hàng năm

* Năm 2021

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021- 2025.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, cống hiến trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong đóng góp Quỹ phòng, chống Covid-19 và các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực học tập và làm theo Bác của địa phương, đơn vị gắn với nội dung chuyên đề toàn khóa về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phù hợp với tình hình mới và đặc điểm địa phương, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác tu dưỡng, rèn luyện trong học tập và làm theo Bác.

* Năm 2022

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu, hoạt động văn hóa, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I, giai đoạn 2021- 2025. Tổ chức xét chọn tác phẩm đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I, giai đoạn 2021- 2025 cấp tỉnh; lựa chọn tác phẩm tham gia Giải thưởng cấp Trung ương.

Xây dựng mô hình điển hình về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc, vướng mắc của dư luận quan tâm để tham mưu xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục, xử lý kịp thời tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

* Năm 2023

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I, giai đoạn 2021- 2025 cấp tỉnh, cấp Trung ương nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).

Giao lưu điển hình tiến tiến với chủ đề “Học tập và làm theo Bác” với nhiều hình thức tọa đàm, đối thoại phát tròng truyền hình... nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).

Hoàn thiện và phát hành tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An.

Kiểm tra, giám sát, khảo sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW (theo Kế hoạch của cấp ủy các cấp).

Tổ chức sơ kết 07 năm thực hiện Chi thị số 05-CT/TW, 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2023).

Phát động đợt thi đua học tập và làm theo Bác với chủ đề “Phẩn đấu hoàn thành các mục tiêu của đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng”, hướng đến chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

* Năm 2024

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoàn thành trong quý I năm 2024.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu, hoạt động văn hóa, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II, giai đoạn 2021- 2025. Tổ chức xét chọn tác phẩm đạt Giải thưởng sáng tác, quàng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II, giai đoạn 2021- 2025 cấp tỉnh; lựa chọn tác phẩm tham gia Giải thưởng cấp Trung ương.

Biên soạn sách “Nghệ An - Những tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2025.

Tổ chức đoàn đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW báo công với Bác nhân dịp kỷ niệm 55 thực hiện Di chúc cùa Chủ tịch Hồ Chí Minh và 55 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2024)

Tổng kết Đề án 01-ĐA/TU, ngày 28/7/2021 cùa Ban Thường vụ Tỉnh ủy về biên soạn tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An.

* Năm 2025

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2025 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng kết đợt thi đua với chủ đề “Học tập và làm theo Bác: Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng” bằng nhiều hình thức; giao lưu điển hình tiến tiến thông qua tọa đàm, đối thoại trực tiếp, trên sóng truyền hình nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).

Công bố và trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021- 2025 cấp tỉnh, cấp Trung ương nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2025). Hoàn thành trong tháng 5/2025.

Xuất bản sách “Nghệ An - Những tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2025.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; biểu dương, khen thường các tập thể, cá nhân, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).

 

Tin cùng chuyên mục

Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận


Biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An

Biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An


Cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An


Kết quả nổi bật 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Hội nông dân Nghệ An

Kết quả nổi bật 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Hội nông dân Nghệ An


Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại huyện Hưng Nguyên

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại huyện Hưng Nguyên


Bác Hồ làm báo

Bác Hồ làm báo


Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Hiệu quả từ việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Hiệu quả từ việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp


Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 52 năm Ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2021)

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 52 năm Ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2021)


Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIIIMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam


Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức sơ kết 5 năm Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức sơ kết 5 năm Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Đảng bộ Quân sự tỉnh với nhiều mô hình hay, cách làm tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05

Đảng bộ Quân sự tỉnh với nhiều mô hình hay, cách làm tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05


Thành phố Vinh: Nhiều mô hình học tập và làm theo Bác thiết thực, có sức lan tỏa

Thành phố Vinh: Nhiều mô hình học tập và làm theo Bác thiết thực, có sức lan tỏa


Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW tại Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW tại Ban Dân vận Tỉnh ủy