Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Thanh tra tỉnh Nghệ An: Thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp dân. Tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Cơ quan Thanh tra tỉnh có 6 phòng, với tổng số biên chế 51 người.

Trong thời gian qua, Thanh tra tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, gắn với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/10/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” (viết tắt Đề án số 04-ĐA/TU), Thanh tra tỉnh đã ban hành kế hoạch số 161/KH-TTR ngày 22/3/2022 để thực hiện Đề án, đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 26/11/2021, Chỉ thị 13/CT-UBND, ngày 01/9/2016 và Kết luận 114-KL/TW về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác dân vận chính quyền hàng năm đến cán bộ, công chức thông qua các cuộc họp cơ quan, hệ thống thông tin điện tử nội bộ của đơn vị. 9 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện 10 cuộc thanh tra chấp hành pháp luật theo kế hoạch thanh tra năm 2022. Trong đó, đã ban hành kết luận 06 cuộc; kết thúc tại đơn vị 02 cuộc; đang thực hiện 02 cuộc. Qua thanh tra, kiến nghị kiểm điểm đối với 11 tập thể và 54 cá nhân có sai phạm.

Lãnh đạo đơn vị chú trọng đến công tác giáo dục, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân thông qua nhiều hình thức khác nhau như: đăng tải các quy định, các bài viết lên cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức ; thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra để tuyên truyền đặc biệt là các quy định của pháp luật về Tiếp công dân, Thanh tra, Khiếu nại, Tố cáo và Phòng, chống tham nhũng. Tích cực theo dõi, nắm bắt và  chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Nghệ An; thực hiện công khai bộ thủ tục hành chính của cơ quan Thanh tra tỉnh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết của cơ quan quả (hay Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền công dân của mình. Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCQG ISO 9001:2015. 100% các phòng, bộ phận và cán bộ, công chức thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh sử dụng thành thạo phần mềm Văn phòng điện tử VNPT-IOffice; ngoài ra còn sử dụng các phần mềm chuyên ngành để phục vụ chuyên môn, cập nhật thường xuyên, kịp thời thông tin trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh đáp ứng nhu cầu của cán bộ công chức trong ngành cũng như nhân dân trong tỉnh. Tiến tới thực hiện chuyển đổi số, phát triển hạ tầng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo lộ trình phù hợp.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ tại đơn vị theo Nghị định số 04-NĐ/CP gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, kỷ cương, công khai minh bạch trong chính sách cán bộ của đơn vị; các hoạt động chi tiêu tài chính theo đúng nội dung. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, thành thạo về nghiệp vụ. Công tác thanh tra trách nhiệm gắn với thanh tra công vụ được tăng cường; kỹ năng phân loại và xử lý đơn thư của cán bộ công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư ngày càng được nâng lên, đơn thư của công dân được tập trung về một đầu mối, được chuyển đến đúng các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 17-CT/TU, Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, nhằm chấn chỉnh, duy trì, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi pháp luật. Qua đó, nhận thức, hành động tác phong làm việc của công chức, người lao động đã có chuyển biến tích cực, nhất là vai trò của người đứng đầu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động và chất lượng công tác của đơn vị.

Các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân được cán bộ tiếp dân tham mưu, xử lý theo đúng quy định của pháp luật; các cấp, các ngành đã đề cao trách nhiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, do đó hạn chế bức xúc trong nhân dân; đồng thời quan tâm, chỉ đạo giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; kết quả công tác tiếp dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Nghệ An luôn được các cấp, các ngành đánh giá cao. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp 3.000 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh, tăng 6,0% so với cùng kỳ năm 2021; tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tranh chấp đất đai phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh là 4.113  đơn, giảm 0,1%  so với cùng kỳ năm 2021; số vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trong kỳ 152 vụ việc giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện tốt một số việc sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, của Chính phủ về công tác dân vận như: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị; Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Hằng năm, tổ chức học tập bài báo “Dân vận” của Bác Hồ vào dịp tháng 15/10, ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

Hai là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 17-CT/TU, Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan; Kiểm tra đạo đức công vụ, thực thi nhiệm vụ đối với cán bộ công chức trong toàn ngành nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, đảng viên.

Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính, cập nhật kịp thời các thông tin, giảm bớt các thủ tục hành chính nhằm giải quyết nhanh gọn, hiệu quả công việc cho người dân, doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến về cải cách hành chính. Đồng thời, công khai chức trách, nhiệm vụ của các bộ công chức và quy trình, thời gian giải quyết công việc để nhân dân giám sát.

Bốn là, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Dân vận chính quyền kịp thời hoặc có thông báo bằng văn bản về phân công 01 đồng chí lãnh đạo, 1-2 chuyên viên và 01 phòng (bộ phận) phụ trách công tác dân vận của Thanh tra tỉnh (bổ sung nhiệm vụ các đồng chí được phân công phụ trách công tác dân vận vào quy chế hoạt động của đơn vị).

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với việc “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai nhân rộng các điểm sáng về dân vận chính quyền của đơn vị.

Sáu là, rà soát các nhiệm vụ đã xác định trong chương trình công tác dân vận chính quyền năm 2022 để tiếp tục chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao, góp phần xây dựng Đảng bộ và cơ quan Thanh tra tỉnh vững mạnh.

                                                              Nguyễn Mạnh Khôi 

                                             Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Người lao động Nghệ An ở nước ngoài hướng về quê hương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Người lao động Nghệ An ở nước ngoài hướng về quê hương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc


Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, nhất là các ky ốt ven biển, xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững

Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, nhất là các ky ốt ven biển, xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững


Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương

Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương


Nghệ An: kết quả thực hiện các quy định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nghệ An: kết quả thực hiện các quy định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức


Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Yên Thành

Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Yên Thành


Mười nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh năm 2023

Mười nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh năm 2023


Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện tốt công tác dân vận đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia

Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện tốt công tác dân vận đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia


Công tác Dân vận góp phần đảm bảo "ba yên" (yên dân, yên biên giới, yên địa bàn)

Công tác Dân vận góp phần đảm bảo "ba yên" (yên dân, yên biên giới, yên địa bàn)


Hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2022

Hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2022


Kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Nghệ An


Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu


Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc


Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ

Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ


Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022

Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022


Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh

Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh