Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn

Thị xã Thái Hòa được thành lập theo Nghị định số 164/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007 của Chính phủ; được xác định là một trong những vùng kinh tế trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An và vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ.

Đến nay kinh tế của Thị xã có bước tăng tưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng-an ninh được giữ vững, Thị xã ngày càng thể hiện vai trò là trung tâm kinh tế - xã hội của vùng Tây Bắc tỉnh Nghệ An.

Với chủ trương tập trung hoàn thiện Quy hoạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng của ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng của ngành nông nghiệp. Với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) gắn với công tác quy hoạch, thu hút đầu tư của Thị xã đã đạt được những kết quả quan trọng.

Công tác quy hoạch được quan tâm chỉ đạo thực hiện, xác định quy hoạch là chìa khóa để thu hút đầu tư, UBND thị xã đã hoàn thành đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Thái Hòa tầm nhìn đến năm 2040, đã tiến hành lập các đồ án quy hoạch các phân khu: Khu đô thị hiện hữu, khu đô thị phát triển mở rộng (Tây Hiếu), khu đô thị Đông Hiếu, khu đô thị hai bên bờ Sông Hiếu, triển khai khảo sát lựa chọn địa điểm, lập quy hoạch chi tiết các khu chia lô đấu giá đất ở dân cư chất lượng cao theo đồ án quy hoạch chung được phê duyệt, kêu gọi được nhà tài trợ quy hoạch các khu đô thị Long Sơn, Nghĩa Mỹ ...đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thông qua Quy hoạch sử dụng đất thị xã Thái Hòa đến năm 2030.

Công tác thu hút đầu tư có nhiều tiến bộ, đạt kết quả tích cực, Thị xã triển khai kịp thời có hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai và phát động phong trào thực hiện Nghị quyết số 02; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, các dự án ưu tiên ban hành theo Nghị quyết số 02; thẩm định các dự án Tuyến đường tránh quốc lộ 48 đoạn qua trung tâm đô thị Thái Hòa là dự án trọng điểm của tỉnh; được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND, ngày 18/10/2021 quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển Thị xã giai đoạn 2022 - 2025 (với nguồn kinh phí 402,9 tỷ đồng bao gồm: dự án Tuyến đường tránh quốc lộ 48 đoạn qua trung tâm đô thị Thái Hòa với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, dự án Lâm viên Bàu Sen với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng. Đường giao thông từ QL48D đến đường ngang N8 với tổng mức đầu tư 34,4 tỷ đồng, Cầu Khe Dền và đường 2 đầu cầu phường Quang Phong với tổng mức đầu tư 28,5 tỷ đồng); xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách Thị xã giai đoạn 2021 - 2025 tăng gần 4 lần so với giai đoạn trước thay cơ chế. Thị xã đã thu hút được Dự án nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm ngành giày cao cấp với tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng tại cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, dự án trung tâm Thương mại, dịch vụ; nhà máy may Thái Hòa  CTTNHH Bắc Sơn dự kiến kinh phí đầu tư hơn 148 tỷ đồng; Nhà máy xử lý chất thải Thái Hòa kinh phí hơn 120 tỷ đồng; hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng các khu Long Sơn 1,2,3,4; khảo sát Khu đô thị mở rộng Tây Hiếu. Triển khai 04 quy hoạch phân khu để quản lý quy hoạch, mở rộng không gian đô thị, thu hút đầu tư, Quy hoạch khu đô thị sinh thái hai bờ Sông Hiếu diện tích 1.500 ha, quy hoạch 2 khu đô thị Long Sơn, Nghĩa Mỹ diện tích 82 ha… khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, trên địa bàn có 245 doanh nghiệp hoạt động, đóng góp khoảng 50% tổng thu ngân sách thị xã. Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt... Sử dụng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để hoàn thành công tác GPMB tại một số dự án quan trọng như dự án Đường điện 500KV đấu nối Nhà máy điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc gia...

Có được những kết quả trên, một trong những yếu tố quan trọng là cấp ủy, chính quyền thị xã đã triển khai thực hiện tốt công tác QCDC ở cơ sở trong công tác quy hoạch và thu hút đầu tư. Trong quá trình tổ chức thực hiện Thị xã Thái Hòa rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất: Trong công tác quy hoạch thực hiện đẩy đủ nghiêm túc việc lấy ý kiến dân chủ rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện quy trình xây dựng quy hoạch. Thực hiện việc lấy ý kiến bằng các hình thức sinh động để phát huy trí tuệ của nhân dân và các tố chức, cá nhân, đảm bảo cho các quy hoạch được phê duyệt phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo định hướng phát triển trong dài hạn.

Thứ hai: Trong công tác thu hút đầu tư, thực hiện việc xây dựng, cập nhật thường xuyên danh mục Dự án mời gọi đầu tư trên cổng thông tin điện tử thị xã Thái Hòa, với đầy đủ thông tin liên quan: mục tiêu dự án, hiện trạng đất đai… tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư ngay từ khâu tiếp cận nghiên cứu, tìm hiểu dự án. Đồng thời thúc đẩy tiến trình công khai, minh bạch, thông suốt từ giai đoạn xúc tiến, mời gọi đầu tư, hỗ trợ cung cấp thông tin, lập hồ sơ dự án, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đến khâu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký đầu tư, thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường...

Thứ ba: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là bộ phận tiếp xúc nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đổi mới phong cách lãnh đạo về quy hoạch và thu hút đầu tư của người đứng đầu, trên cơ sở thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở để phát huy được sức mạnh của cá nhân và tập thể cùng đồng hành với nhà đầu tư để hoàn thành mục tiêu đề ra đối với Quy hoạch và thu hút đầu tư.

Thứ tư: Xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu then chốt trong việc thu hút các nhà đầu tư, tuy nhiên công tác GPMB là việc làm khó, phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân. Do đó cần có sự tập trung vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc MTTQ và  các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai một cách đồng bộ, nhất quán, kịp thời, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Với phương châm vận động nhân dân là “đối tượng nào, hình thức đó”, như vậy mới cơ bản đã giải quyết được các vướng mắc GPMB để bàn giao cho các nhà đầu tư triển khai dự án..

Thứ năm: Để thu hút đầu tư, Lãnh đạo Thị xã đã dành nhiều thời gian đi kiểm tra, nghiên cứu, nắm bắt tình hình ở các địa phương, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai dự án như: Giải phóng mặt bằng, điện, nước, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhà đầu tư, doanh nghiệp, qua đó kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Thực hiện minh bạch trong việc thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư trong thực hiện các dự án trên địa bàn./.

 

Nguyễn Mạnh Khôi 

Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu

Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu


Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành

Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành


Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023

Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023


Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh

Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh


Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu

Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu


Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà

Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An


Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An


Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường


''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu

''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu


Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu


Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An


Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận


Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu

Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu


Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An