Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Nghệ An phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước

Đảng bộ tỉnh Nghệ An có 28 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 21 đảng bộ huyện, thành phố, thị xã; 02 đảng bộ khối; 03 đảng bộ lực lượng vũ trang; 02 đảng bộ cơ sở được giao một số quyền cấp trên cơ sở, với 1.429 tổ chức cơ sở đảng (784 đảng bộ cơ sở, 645 chi bộ cơ sở); 460 đảng bộ xã, phường, thị trấn; 316 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp; 221 tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan; 319 tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp; 112 tổ chức cơ sở đảng trong lực lượng vũ trang.

Tính đến cuối năm 2022, toàn Đảng bộ có 196.433 đảng viên, trong đó 71.259 đảng viên nữ, chiếm 36,25%; 25.345 đảng viên người dân tộc thiểu số, chiếm 12,9%; 695 đảng viên theo tôn giáo, chiếm 0,035%; 156.602 đảng viên xã, phường, thị trấn, chiếm 79,7%; 1.758 đảng viên cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, chiếm 0,089%; 7.998 đảng viên cơ quan nhà nước; chiếm 0,4%; 7.176 đảng viên lực lượng vũ trang, chiếm 0,36%; 5.948 đảng viên doanh nghiệp có vốn nhà nước, chiếm 0,3%; 3.139 đảng viên doanh nghiệp ngoài nhà nước, chiếm 0,15%; 13.809 đảng viên đơn vị sự nghiệp, chiếm 0,7% (198 đảng viên là học sinh, chiếm 0,001%, 423 đảng viên là sinh viên, chiếm 0,002%). Tuổi đời bình quân của đảng viên là 48 tuổi, 107.905 đảng viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ cao đẳng trở lên, chiếm 54,9%.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (viết tắt là Nghị quyết số 21-NQ/TW), trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp đã có nhiều nỗ lực để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên với nhiều giải pháp và đạt được những kết quả khá tốt, nhất là công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo, trong các doanh nghiệp nhà nước. Chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày càng được nâng lên, đại đa số đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định đường lối đổi mới của đất nước, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các chương trình, đề án, kết luận, kế hoạch, thông báo để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phát triển Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên; đồng thời, tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, đề án, thông qua đó đãnh giá, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai thực hiện. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị, vừa quan tâm về số lượng, vừa coi trọng chất lượng theo tinh thần Nghị quyết sô 21-NQ/TW. Trong đó, tập trung thực hiện chỉ tiêu kết nạp quần chúng trong học sinh, sinh viên, quần chúng trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án “Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An” theo Quyết định số 5155-QĐ/TU, ngày 08/02/2014 (viết tắt là Đề án 5155); đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành phụ trách các đơn vị trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước ở các đơn vị được phân công phụ trách; định kỳ 06 tháng, hằng năm họp Ban chỉ đạo Đề án để đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức và cá nhân. Thành lập các đoàn giám sát việc thực hiện công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Đề án 5155.

Chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo nghề, tăng cường công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành một trong những tiêu chí chính để xếp loại ban tổ chức cấp ủy, xếp loại đảng bộ trực thuộc tỉnh hằng năm; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đảng viên mới vùng đặc thù (vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). In và phát hành 8.600 cuốn, trong đó có 5.000 cuốn Bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 3.600 cuốn Bồi dưỡng kiến thức đảng viên mới đến các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc.

Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội đã cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, đề án, kết luận, kế hoạch về công tác phát triển Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên, đồng thời mỗi đơn vị đều xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển đảng viên cho từng nhiệm kỳ, từng năm. Một số đơn vị đã xây dựng quy chế phối hợp phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước (Quy chế số 04-QC/PH, ngày 05/3/2021 phối hợp công tác giữa Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An nhằm củng cố và phát triển các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn tại các doanh nghiệp). Trên cơ sở kế hoạch công tác hằng năm, ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo ban tổ chức cấp ủy chủ trì, phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Các chi bộ lãnh đạo tổ chức Đoàn thanh niên phát hiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng giúp cho học sinh, sinh viên, công nhân… có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về mục tiêu phấn đấu vào Đảng, về lý tưởng người đảng viên, tạo điều kiện để quần chúng ưu tú thử thách, thể hiện năng lực và phẩm chất của mình trong quá trình phấn đấu. Định kỳ hàng tháng, các chi bộ xem xét, lựa chọn quần chúng để đưa vào danh sách cảm tình Đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở đã được cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc. Hằng năm, cấp ủy cấp trên cơ sở đều tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong đó chú trọng hướng dẫn các nội dung về nghiệp vụ đảng viên, hướng dẫn quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chinh thức theo Điều lệ Đảng. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương; hồ sơ, thủ tục được thẩm định kỹ về tiêu chuẩn, điều kiện và đặc biệt vấn đề lịch sử chính trị, chính trị hiện nay.

Kết quả công tác phát triển đảng viên trong học sinh và sinh viên

Toàn tỉnh hiện có 89 trường trung học phổ thông, 21 trung tâm giáo dục thường xuyên, 19 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 11 trường đại học, cao đẳng; 100% đơn vị đều có tổ chức đảng, trong đó có 02 đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở, 23 đảng bộ cơ sở, 114 chi bộ cơ sở, 08 đảng bộ bộ phận, 176 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 6.899 đảng viên. Để tạo môi trường cho học sinh, sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt, phấn đấu vào Đảng, các cấp ủy trong trường học đã chi đạo các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tổ chức nhiều hoạt động như “Ngày chủ nhật xanh”, “Hiến máu nhân đạo”, “Tiếp sức mùa thi”, “Sinh viên tình nguyện hè”…, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả thông qua các hoạt động đó đã tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, hội viên, tạo môi trường đoàn viên cống hiến, trưởng thành; một số đơn vị đã kết nạp được số lượng đảng viên lớn (Đảng bộ Trường Đại học Vinh kết nạp 391 đảng viên, Thành ủy Vinh kết nạp 363 đảng viên, Huyện ủy Thanh Chương kết nạp 220 đảng viên, Huyện ủy Nam Đàn kết nạp 184 đảng viên). Từ năm 2020-2022, toàn tỉnh kết nạp được 1.936 đảng viên là học sinh, sinh viên, trong đó 1.182 đảng viên nữ (chiếm 61%); 123 đảng viên người dân tộc thiểu số (chiếm 0,63%); 05 đảng viên theo tôn giáo (chiếm 0,02%); 649 đảng viên là cán bộ Đoàn (chiếm 33,5%); 1.102 đảng viên là học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia có thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học (chiếm 56,9%). Số lượng kết nạp Đảng trong học sinh, sinh viên hằng năm đều tăng, năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu có nhiều chuyển biến tích cực, đảng viên nữ chiếm tỷ lệ khá cao (61%), phần lớn đảng viên là học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học; cán bộ đoàn, hội tiêu biểu, đảng viên có tuổi đời trẻ (từ 18-22 tuổi), đây là thành phần quan trọng để bổ sung lực lượng đảng viên trẻ trong Đảng.

Kết quả phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Toàn tỉnh có 11.891 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trong đó có 145 tổ chức đảng (30 đảng bộ cơ sở, 115 chi bộ cơ sở, 120 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) với 3.092 đảng viên. Triển khai Đề án 5155, cấp ủy các cấp đã thực hiện hiệu quả công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, điển hình là Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh kết nạp được 205 đảng viên; Huyện ủy Nghĩa Đàn kết nạp 44 đảng viên; Huyện ủy Quỳnh Lưu kết nạp 36 đảng viên. Từ năm 2020-2022, toàn tỉnh kết nạp được 430 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong đó 177 đảng viên nữ (41%), 09 đảng viên dân tộc thiểu số (0,02%), 20 đảng viên lãnh dạo quản lý (0,5%), 410 đảng viên công nhân lao động (95,3%); 59 đảng viên có trình độ chuyên môn trung cấp (13,8%), 51 đảng viên trình độ cao đẳng (12%), 310 đảng viên trình độ đại học (73%), 10 đảng viên trình độ trên đại học (0,2%); trình độ lý luận chính trị sơ cấp 244 đồng chí, chiếm 57%; 363 đảng viên dưới 40 tuổi (84,4%), 48 đảng viên từ 40 đến 60 tuổi (11,1%). Số quần chúng trong các doanh nghiệp được kết nạp Đảng tăng dần qua các năm, trong đó số đảng viên là công nhân lao động chiếm tỷ lệ rất lớn (95,3%); chất lượng đảng viên được nâng lên, số đảng viên có trình độ đại học trở lên chiếm 73,2%, tuổi đời đảng viên ngày càng được trẻ hóa.

Như vậy, những năm qua, công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, số đảng viên được kết nạp trong các loại hình này hằng năm đều tăng. Nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với đường lối, chủ trương của Đảng trong học sinh, sinh viên, trong công nhân lao động ngày càng được nâng lên, có sự giác ngộ về chính trị, có ý thức phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Những đảng viên được kết nạp trong các trường học, doanh nghiệp cơ bản phát huy được tính tiền phong, gương mẫu, tích cực tham gia phong trào thi đua trong học tập và lao động sản xuất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Một số chủ doanh nghiệp đã có nhận thức đúng về Đảng, về vai trò, tầm quan trọng của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, do đó đã có ý thức phấn đấu để được kêt nạp vào Đảng, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và hoạt động của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp./.

Phan Thanh Đoài 

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Một số kết quả nổi bật về công tác tổ chức - cán bộ tại Huyện Nghi Lộc giai đoạn 2020 - 2023

Một số kết quả nổi bật về công tác tổ chức - cán bộ tại Huyện Nghi Lộc giai đoạn 2020 - 2023


Cần tăng cường các giải pháp kết nạp đảng viên mới trong 6 tháng cuối năm 2023

Cần tăng cường các giải pháp kết nạp đảng viên mới trong 6 tháng cuối năm 2023


Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ theo dõi địa bàn ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ theo dõi địa bàn ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An


Công tác Tổ chức xây dựng Đảng và những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác Tổ chức xây dựng Đảng và những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An nhiều kết quả nổi bật sau 10 thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cán bộ

Nghệ An nhiều kết quả nổi bật sau 10 thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cán bộ


Kết quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh

Kết quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh


Cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị

Cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị


Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh

Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh


Cần xây dựng đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở

Cần xây dựng đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở


Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử

Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử


Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn

Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn


Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới


Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân


Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An


Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền