Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu

Năm 2022 dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, công tác Dân vận của huyện Diễn Châu nói chung và phong trào thi đua "Dân vận khéo" nói riêng đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Cấp ủy, chính quyền chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên mọi lĩnh vực gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo huyện ban hành Kế hoạch số 07-KH/BCĐ, ngày 21/02/2022 về thực hiện xây dựng mô hình, điển hình phong trào thi đua  "Dân vận khéo" năm 2022 trên địa bàn Diễn Châu. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” ở cơ sở năm 2022.

Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện đã ban hành Quyết định kiện toàn và phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Dân vận khéo” huyện. Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo “Dân vận khéo” theo dõi, đôn đốc việc xây dựng mô hình, điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện. Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cấp huyện giai đoạn 2021-2025 và Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên. Chỉ đạo, hướng dẫn Khối Dân vận cơ sở có nhân sự thay đổi kịp thời tham mưu kiện toàn lại Ban chỉ đạo, duy trì hoạt động hiệu quả. Ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình, điển hình năm 2022. Chỉ đạo 37/37 xã, thị trấn xây dựng và ban hành kế thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

MTTQ, các đoàn thể cấp huyện tổ chức xây dựng kế hoạch, lựa chọn đăng ký xây dựng mô hình điểm, chỉ đạo các cơ sở tổ chức lựa chọn đăng ký và triển khai xây dựng các mô hình phù hợp đặc điểm tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, tuyên truyền vận động đòn viên, hội niên và nhân dân xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chỉ đạo tuyên truyền giải phóng mặt bằng xây dựng đường sáng, xanh, sạch đẹp tại Tuyến đường từ xóm Trung Hậu đến nhà thờ Giáo xứ Vạn Phần, xã Diễn Vạn. Phát động, tổ chức các cơ sở, đoàn viên, hội viên xây dựng mô hình “Dân vận khéo” với các nội dung, hình thức thiết thực phù hợp với đặc điểm cụ thể của các địa phương, đơn vị. Tiếp tục thực hiện khảo sát, lựa chọn địa điểm, nội dung phù hợp tham mưu xây dựng mô hình “DVK” vùng giáo; chung tay, góp công, góp sức, ủng hộ kinh phí xây dựng mô hình.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. Quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của cấp trên liên quan đến công tác dân vận, chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Chính quyền, lực lượng vũ trang cấp huyện tổ chức xây dựng Kế hoạch, lựa chọn đăng ký xây dựng mô, chỉ đạo các cơ sở tổ chức lựa chọn đăng ký và triển khai xây dựng các mô hình phù hợp đặc điểm tình hình. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với 3 đơn vị còn lại đang thực hiện mục tiêu về đích NTM, phấn đấu huyện về đích nông thôn mới năm 2022. UBND huyện, lực lượng vũ trang huyện hàng năm đưa nội dung xây dựng mô hình "Dân vận khéo" vào chương trình công tác năm. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, các ngành từ huyện đến cơ sở hàng năm tiến hành đăng ký, xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, phân công người theo dõi chỉ đạo triển khai thực hiện. Phối hợp triển khai sâu rộng và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, chú trọng các mô hình dân vận khéo trong khối cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. Phối hợp truyên truyền phổ biến Pháp luật về tôn giáo, an ninh vùng biển, vùng giáo.

Công tác tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” được chú trọng, đẩy mạnh. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như: Thông qua các cuộc hội nghị, qua hệ thống loa truyền thanh, thông qua các việc làm hữu ích, gương người tốt, việc tốt, mô hình, điển hình của tập thể, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền vận động... qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo". Trung tâm VHTT-TT huyện xây dựng 6 phóng sự, viết nhiều tin bài về đề tài "Dân vận khéo" để kịp thời biểu dương khích lệ, cổ vũ phong trào và góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đặc biệt mô hình “Dân vận khéo” vùng giáo. MTTQ và các đoàn thể, lực lượng vũ trang hướng dẫn chỉ đạo cơ sở tích cực viết bài, đưa tin các mô hình, điển hình “DVK” ở cơ sở trên các trang mạng nhằm kịp thời truyên truyền cổ vũ gương người tốt, việc tốt, mô hình ý nghĩa thiết thực kịp thời, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; nhất là trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, giải phòng mặt bằng, hoạt động từ thiện nhân đạo, mô hình xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng…

Xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đạt kết quả cao. Năm 2022, các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện đến cơ sở đã triển khai đăng ký xây dựng được 255 mô hình mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. Trong đó: Cấp huyện 23 mô hình (Mô hình trong lĩnh vực phát triển kinh tế 02, mô hình trong lĩnh vực văn hóa- xã hội 15, mô hình trong lĩnh vực quốc phòng-an nin 04, mô hình trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 02); cấp cơ sở 37/37các xã, thị trấn đăng ký xây dựng 232 mô hình (mô hình trong lĩnh vực phát triển kinh tế 59, mô hình trong lĩnh vực văn hóa- xã hội 92, mô hình trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh 47, mô hình trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 34). Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” vùng đặc thù tại Giáo họ Thanh Bích, xóm Chiến Thắng, xã Diễn Bích; mô hình tại Giáo xư vạn Phần và xóm Trung Hậu xã Diễn Vạn về “nhân dân đoàn kết chung tay xây dựng đường giao thông nông thôn mới", đạt kết quả tốt.

Trong thời gian tới, hệ thống chính trị huyện Diễn Châu tiếp tục thực hiện tốt công tác Dân vận với một số việc trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TU ngày 23/5/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và Nghị quyết TW 4 (khóa XIII) và Đề án 06/TU, 04/HU về phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Hai là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mô hình "Dân vận khéo" đã đăng ký phát huy hiệu quả cao nhất. Tập trung hoàn thành mô hình vùng đặc thù tại xã Diễn Bích, Diễn Vạn, Diễn Đoài.

Ba là, Phối hợp xây dựng phóng sự, viết tin bài truyên truyền biểu dương những mô hình, điển hình tiêu biểu trên hệ thống truyền thanh, truyền hình và cổng thông tin điện tử, báo đài, mạng xã hội nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10) nhằm tăng cường động viên, cổ vũ thúc đẩy phong trào.

Bốn là, hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào năm 2022, triển khai nhiệm vụ 2023. Tạo đồng thuận cao trong nhân dân, phấn đấu đưa huyện Diễn Châu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022.

Năm là, gắn thực hiện phong trào “Dân vận khéo” năm 2023 với sơ kết giũa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

                                                          Nguyễn Mạnh Khôi 

                                           Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy


Nghệ An: Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền

Nghệ An: Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền


Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính

Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính


Những vấn đề Nhân dân quan tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023

Những vấn đề Nhân dân quan tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023


Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị


Kết quả công tác dân vận của Công an Nghệ An

Kết quả công tác dân vận của Công an Nghệ An


Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và Ban chỉ đạo công tác dân vận chính quyền tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và Ban chỉ đạo công tác dân vận chính quyền tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023


Công tác dân vận góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

Công tác dân vận góp phần nâng cao chất lượng đào tạo


Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu

Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu


Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành

Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành


Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023

Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023


Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh

Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh


Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà

Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An


Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An