Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả lãnh đạo công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở Anh Sơn

Trong những năm qua, Huyện ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo Hội Cựu chiến binh (CCB) tổ chức cho cán bộ, hội viên CCB nghiên cứu, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện cho Hội CCB tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, đặc biệt là việc tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

 

Huyện Anh Sơn nằm ở phía Tây tỉnh Nghệ An, diện tích tự nhiên 60.441,877 ha, có 5,66 km đường biên giới giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; dân số 31.133 hộ, với 119.069 khẩu (trong đó dân tộc thiểu số 2.175 hộ, 8.698 khẩu, chiếm 7,30%; đồng bào công giáo 2.066 hộ, 9.361 khẩu, chiếm 7,86%). Toàn huyện có 20 xã, 01 thị trấn, 155 thôn, bản, tổ dân phố (trong đó có 14 xã có đồng bào công giáo, 08 xã có đồng bào dân tộc thiểu số, 01 xã biên giới). Đảng bộ huyện có 55 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 28 đảng bộ cơ sở (21 đảng bộ xã, thị trấn, 07 đảng bộ khối cơ quan, sự nghiệp, doanh nghiệp), 27 chi bộ cơ sở; có 298 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 155 chi bộ khối, xóm, bản (100% khối, xóm, bản có chi bộ, có đảng viên tại chỗ); với 6.364 đảng viên (12 đảng viên theo đạo Công giáo, 219 đảng viên người dân tộc thiểu số). Tính đến ngày 30/9/2022, toàn huyện có 2.684 người có công đang hưởng trợ cấp (1.318 thương binh, 413 bệnh binh); 123 Mẹ Việt Nam Anh hùng (01 Mẹ còn sống); 06 Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân (01 người còn sống); 1.800 liệt sỹ; 344 thân nhân liệt sỹ và vợ liệt sỹ tái giá đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Huyện có Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt Lào rộng 6,8 ha; tính đến ngày 10/11/2022, có 10.828 ngôi mộ. Đến cuối năm 2022, toàn huyện có 14 xã, 26 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới và 03 xã đăng ký xã nông thôn mới nâng cao.

Hội Cựu chiến binh huyện hiện có 21 hội cơ sở và 04 hội cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, với 7.805 hội viên (540 hội viên nữ, 1.461 hội viên là đảng viên) sinh hoạt ở 159 chi hội trên tất cả khối, xóm, bản và cơ quan, đơn vị.

Ngay sau khi Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới" (gọi tắt là Nghị quyết số 09-NQ/TW) được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 12-KH/HU tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW trên địa bàn huyện; đồng thời tổ chức hội nghị học tập, quán triệt đến cán bộ chủ chốt các địa phương, đơn vị với 205 người tham gia. Có 21 cấp ủy cơ sở ban hành nghị quyết chuyên đề, 27 chỉ thị, 21 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, 61 công văn, kế hoạch, hướng dẫn, thông báo kết luận về công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW. Chính quyền các cấp cụ thể hóa Nghị quyết số 09-NQ/TW bằng các văn bản, chương trình, kế hoạch, đồng thời hằng năm thực hiện theo đúng quy định. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức 140 buổi triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW cho 23.600 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia, đạt tỷ lệ 93%. Hội Cựu chiến binh huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW; 100% hội các xã, thị trấn và đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: sinh hoạt chi hội, thông qua hệ thống truyền thanh, các hội thi...

Trong những năm qua, Huyện ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo Hội Cựu chiến binh (CCB) tổ chức cho cán bộ, hội viên CCB nghiên cứu, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện cho Hội CCB tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, đặc biệt là việc tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Chỉ đạo việc báo cáo kết quả hoạt động công tác CCB các cấp; tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác CCB. Từ đó, các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã có nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn về công tác CCB trong thời kỳ mới. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội CCB; tỷ lệ hội viên tham gia giữ chức vụ chủ chốt trong cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở khá cao; toàn Hội có 1.117 hội viên đương nhiệm (trong đó có 63 bí thư chi bộ, chiếm tỷ lệ 40,6%; 73 trưởng thôn, khối, bản, chiếm 47%; 35 trưởng ban công tác mặt trận, chiếm 22,5%; 91 hội viên được tín nhiệm bầu vào HĐND cấp huyện và cấp xã). Chỉ đạo công tác phát triển Hội, đề cao giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức cho hội viên CCB. Từ năm 2002 đến nay, Hội CCB các cấp đã tuyên truyền, vận động kết nạp được 2.045 hội viên, nâng tổng số từ 6.535 hội viên lên 7.805 hội viên, đạt tỷ lệ 99,15%; trong năm 2022, có 100% Hội cơ sở trong sạch vững mạnh; công tác bồi dưỡng, giáo dục, học tập chính trị cho hội viên CCB luôn được cấp ủy coi trọng, tiếp tục giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; 100% hội viên tích cực thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Công tác cán bộ Hội CCB cơ sở tiến hành nghiêm túc, đúng quy định; các đồng chí tham gia ban chấp hành, thường trực Hội CCB đều có uy tín, năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với công việc; Ban Thường vụ Hội đã phối hợp khối dân vận cơ sở thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương về công tác Hội; thường xuyên hướng dẫn, phối hợp để nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, tình hình dân tộc, tôn giáo...; tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo công tác Hội, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW theo đúng quy định; tham mưu tổ chức thành công Đại hội Hội CCB các cấp qua các nhiệm kỳ.

Chỉ đạo bồi dưỡng hội viên CCB tích cực học tập, phát huy tiềm năng, kinh nghiệm, cùng các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị và quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo chính quyền các cấp xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường lấy ý kiến của Hội về xây dựng, triển khai các chương trình, nhiệm vụ của chính quyền và giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định. Tạo điều kiện cho các cấp Hội tham gia xây dựng các đề án phát triển kinh tế - xã hội, tham gia giám sát các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở phúc lợi ở địa phương; chú trọng tạo việc làm, tăng thu nhập cho cán bộ, hội viên CCB thông qua chương trình vay vốn, học nghề; đảm bảo các chế độ, chính sách đối với CCB theo quy định của Nhà nước, nhất là đối với CCB là thương binh, bệnh binh, bị nhiễm chất độc màu da cam, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí đối với chi hội CCB ở thôn, khu dân cư theo quy định (hỗ trợ chi hội trưởng từ 50.000 đồng lên trên 350.000 đồng/tháng).

Chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện các nhiệm kỳ vào chương trình, kế hoạch hằng năm của Hội CCB; đẩy mạnh phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; khuyến khích hội viên phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên phát triển kinh tế. Thường trực Hội CCB phối hợp các cấp, các ngành tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kiến thức nhằm xóa đói, giảm nghèo; trong 20 năm (2002-2022), đã tổ chức được 76 lớp tập huấn, bồi dưỡng với trên 70.000 lượt hội viên tham gia; tổ chức vay vốn tín dụng ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội đối với 21/21 Hội cơ sở xã, thị trấn gồm 2.244 hộ được vay với 110.724 triệu đồng; xây dựng quỹ nội bộ được 5.051 triệu đồng cho hội viên vay với lãi suất thấp, nhờ đó đã giúp đỡ hàng trăm hội viên vươn lên thoát nghèo. Triển khai xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình làm kinh tế như: Chăn nuôi cá lồng, lợn rừng, lợn siêu nạc, gà, dê, cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả, trồng rừng, chè, bầu, bí, phát triển dịch vụ thương mại, vận tải... (xây dựng 14 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã, 23 tổ hợp tác, 30 trang trại, 150 gia trại do hội viên CCB làm chủ và nhiều cơ sở kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động; có một số doanh nghiệp, trang trại thu nhập 4-5 tỷ đồng/năm). Từ phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" đời sống của hội viên và gia đình CCB được nâng lên rõ rệt; đến nay Hội CCB Anh Sơn không còn hộ đói, chỉ còn 0,55% hộ nghèo, 2,48% hộ cận nghèo, có 55,61% hộ khá, giàu; tham gia phong trào giúp nhau xóa nhà dột, nhà tạm, kêu gọi vận động các tổ chức và hội viên đóng góp, hỗ trợ xây dựng được 12 ngôi nhà nghĩa tình đồng đội; hưởng ứng chương trình "Những viên gạch hồng" thu được 167.360.000 đồng dùng để hỗ trợ xây dựng 04 ngôi nhà nghĩa tình đồng đội; sử dụng những nguồn hỗ trợ khác đã xóa được 53 căn nhà tạm. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực; có 04 tập thể, 17 hội viên điển hình được công nhận là hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó 01 hội viên được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen, 01 hội viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Chỉ đạo Hội CCB các cấp và Đoàn Thanh niên phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ; tổ chức nói chuyện chuyên đề truyền thống vẻ vang của dân tộc cho học sinh nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn; phối hợp tổ chức các buổi giao lưu, đối thoại trực tiếp với đoàn viên, thanh niên, giáo dục thanh niên và học sinh xây dựng lý tưởng, hoài bão, đạo đức, lối sống; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, động viên và tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong 20 năm qua, trên địa bàn huyện đã tổ chức được 175 buổi nói chuyện và nhiều hoạt động với hàng ngàn lượt thanh, thiếu niên tham gia bằng nhiều hình thức như: gặp mặt, kể chuyện truyền thống...; nêu gương người tốt, việc tốt; tổ chức giao lưu, tọa đàm, đối thoại với chủ đề "Cựu chiến binh nghe thanh niên nói, nói thanh niên nghe"; giáo dục qua các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa", hành hương về nguồn; phối hợp tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ ở nghĩa trang... Thông qua các hoạt động đó, đã góp phần giúp thanh, thiếu niên hiểu đúng lịch sử, trân trọng công lao của cha anh, hun đúc lý tưởng yêu nước. Các cấp Hội đã giúp đỡ, giới thiệu kết nạp được 437 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Hội CCB các cấp thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại theo Nghị quyết đại hội Đảng các nhiệm kỳ và Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới". Tổ chức nhiều đoàn cán bộ Hội CCB gồm các đồng chí đã tham gia chiến đấu tại chiến trường đi thăm lại chiến trường xưa; tổ chức nói chuyện thời sự cho cán bộ quân đội cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn về tình hình biên giới, biển đảo, nhằm góp phần củng cố lòng tin của CCB đối với quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về biên giới, biển đảo, chủ quyền quốc gia.

Như vậy, sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, Huyện ủy Anh Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội CCB không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng, nêu cao tinh thần, bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.

                                                    Phan Thanh Đoài 

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Phát huy dân chủ huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu tại xã Quỳnh Đôi

Phát huy dân chủ huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu tại xã Quỳnh Đôi


Nghi Phong thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh

Nghi Phong thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh


Kinh nghiệm vận dụng Bài báo "Dân vận" của Bác Hồ trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy xã Lưu Kiền

Kinh nghiệm vận dụng Bài báo "Dân vận" của Bác Hồ trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy xã Lưu KiềnHiệu quả công tác tiếp dân tại thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiệu quả công tác tiếp dân tại thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường


Kết quả phối hợp thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang Nghệ An

Kết quả phối hợp thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang Nghệ An


Giáo xứ Yên Đại phối hợp tuyên truyền, vận động cộng đoàn thực hiện phong trào thi đua yêu nước; hoạt động nhân đạo từ thiện và tham gia ủng hộ phòng chống Covid-19

Giáo xứ Yên Đại phối hợp tuyên truyền, vận động cộng đoàn thực hiện phong trào thi đua yêu nước; hoạt động nhân đạo từ thiện và tham gia ủng hộ phòng chống Covid-19


Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương

Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương


Cộng đoàn Công giáo Tân Kỳ “kính Chúa, yêu nước - sống tốt đời đẹp đạo” góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Cộng đoàn Công giáo Tân Kỳ “kính Chúa, yêu nước - sống tốt đời đẹp đạo” góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh


Xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy" tại địa bàn 04 xã biên giới Nhôn Mai, Mai Sơn, Tam Hợp, Tam Quang

Xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy" tại địa bàn 04 xã biên giới Nhôn Mai, Mai Sơn, Tam Hợp, Tam Quang


Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An


Nghệ An: Tăng cường công tác dân vận theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Nghệ An: Tăng cường công tác dân vận theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng


Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An

Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An


Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền


Tương Dương thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Tương Dương thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân