Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022

Năm 2022, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An cơ bản ổn định; công tác dân tộc, tôn giáo và chính sách dân tộc, tôn giáo luôn được các cấp quan tâm triển khai thực hiện, kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được tăng cường vững chắc; đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện; các hoạt động tổ chức tôn giáo được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Đại bộ phận quần chúng, tín đồ, nhà tu hành và các chức sắc tôn giáo thực hiện tốt tôn chỉ "Sống tốt đời, đẹp đạo" tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự điều hành quản lý của chính quyền các cấp. Tuy nhiên, một số linh mục cực đoan lợi dụng sự kiện chính trị của đất nước và những vấn đề về dân tộc, tôn giáo để kích động đồng bào theo tôn giáo gây rối, xuyên tạc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lấn chiếm đất đai xây dựng các công trình trái pháp luật; tình hình thiên tai, dịch bệnh, nhất là tình hình mưa lớn lũ ống xẩy ra do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, gây thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân đã ảnh hưởng đến hoạt động dân vận của LLVT tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo.

Khai thác triển để những thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ công tác dân vận của LLVT tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn các cấp, trọng tâm là: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về “Công tác dân tộc”; Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số"; Đề án số 02-ĐA/TU ngày 10/10/2016 của Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”; Quyết định số 3550/QĐ-UBND ngày 08/4/2017 của UBND tỉnh về việc phân công các cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ xã nghèo vùng miền Tây Nghệ An; Chương trình số 4255/CT-PHHĐ ngày 10/10/2019 của các đơn vị LLVT đóng quân trên địa bàn tỉnh Nghệ An về phối hợp thực hiện công tác dân vận, giúp các huyện, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2024.

Ban hành kế hoạch tổ chức học tiếng dân tộc (tiếng dân tộc Thái) cho sĩ quan, QNCN Bộ CHQS tỉnh năm 2022; chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã thành lập các tổ dân vận, trinh sát, quân báo nhân dân phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng, Đoàn kinh tế Quốc phòng 4 và các đơn vị vũ trang trực thuộc Bộ, Quân khu đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý kịp thời những vấn đề nẩy sinh, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng thăm thân, vượt biên trái pháp luật, móc nối, lôi kéo, kích động đồng bào Mông di cư trái pháp luật, giúp đồng bào các dân tộc, tôn giáo phòng chống thiên tai, dịch bệnh 436 buổi/17.700 lượt người; kết hợp huấn luyện gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ các chức sắc, chức việc người có uy tín trong tôn giáo để tuyên truyền, vận động Nhân dân nêu cao tinh thần yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo”.

Các cơ quan, đơn vị đã tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, đồng bào tôn giáo tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm gắn kết khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, các quy ước, hương ước của địa phương (tổ chức được 350 buổi/34.210 lượt người). Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã thành lập 32 tổ/173 đồng chí làm công tác tuyên truyền dân vận, trong đó có 06 tổ/34 lượt đồng chí ở 06 huyện biên giới sẵn sàng cơ động về các địa bàn trọng điểm để nắm tình hình và ăn Tết cùng Nhân dân. Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Trung ương, Quân khu và địa phương tuyên truyền, đưa 143 tin, bài, phóng sự, chuyên đề các loại hình về hoạt động đồng bào dân tộc, đồng bào tôn giáo...

Tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp lãnh đạo thực hiện 05 nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, chú trọng xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoạt động của chi đoàn, chi hội vùng dân tộc, tôn giáo; tập hợp đoàn viên, hội viên; duy trì nền nếp, chất lượng giao ban cụm an toàn làm chủ ở cơ sở góp phần củng cố trận địa lòng dân vững chắc; tham mưu thực hiện có hiệu quả Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”; xây dựng xóm, bản văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo.

Chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các đơn vị LLVT thuộc Bộ, Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát những địa bàn khó khăn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào tôn giáo xây dựng nông thôn mới giúp Nhân dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật gắn với thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng.

Triển khai có hiệu quả hoạt động kết nghĩa giữa Bộ CHQS tỉnh Nghệ An với Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, qua ký kết nghĩa đợt 1 các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí đã trao tặng 06 ngôi nhà đồng đội, 363 suất quà, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai số tiền 2,325 tỷ đồng. Bộ CHQS tỉnh đã vận động cán bộ, chiến sỹ quyên góp, trao tặng 1.100 suất quà, 02 tấn gạo hỗ trợ huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả thiên tai trị giá 532 triệu đồng; trao tặng 1.500 lá Cờ Tổ quốc cho 100 ngư dân đi biển, 10 xe đạp cho 10 cháu học sinh nghèo học giỏi, 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh điều động 34.148 cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dân quân tự vệ tham gia khắc phục thiệt hại với hơn 101.954 ngày công; huy động 21 xuồng các loại, 21 xe chỉ huy; 02 xe 29 chỗ kịp thời giúp đỡ nhân dân di dời người, sơ tán tài sản đến nơi an toàn, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm giúp Nhân dân khắc phục lũ lụt, ổn định đời sống. Đáng chú ý, lúc 07.00 ngày 02/10/2022 xảy ra lũ ống trên địa bàn bản Sơn Hà/xã Tà Cạ và Khối 1/Thị trấn Mường Xén/huyện Kỳ Sơn làm chết 01 người (cháu bé 4 tháng tuổi); cuốn trôi 15 nhà dân, 02 xe ô tô và nhiều tài sản của Nhân dân; làm ngập 50 nhà; ngập và sạt lở nhiều tuyến đường..., trong đó có 324 hộ với 1.391 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn. Trước tình hình trên, Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời thành lập sở chỉ huy nhẹ, điều động 320 cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dân quân tự vệ tham gia hơn 2.164 ngày công khắc phục Nhà máy nước sạch của huyện, sửa 120m đường ống nước sạch; sửa chữa 01 cầu và làm mới 03 cầu tạm; dọn vệ sinh, đất đá tại Trung tâm Chính trị và 72 nhà dân (khối lượng vận chuyển hơn 6.195m3 bùn, đất, đá); tháo dỡ 06 nhà dân bị hư hỏng; cứu kéo 3 xe ô tô, 37 xe máy, bốc xếp 65m3 gỗ. Bàn giao 03 két sắt cho người dân bị nước cuốn trôi và vùi lấp trong đất đá (tài sản hơn 60 triệu đồng; 1,6 cây vàng, 04 vòng bạc, 02 bìa đất). Vận chuyển hơn 06 tấn hàng hoá và nhu yếu phẩm vào 02 bản Hoà Sơn và Sơn Hà/xã Tà Cạ. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận chuyển hơn 45 tấn hàng hoá các loại và nhu yếu phẩm lên cứu trợ Nhân dân huyện Kỳ Sơn.

Thông qua công tác huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ kết hợp giúp Nhân dân xây dựng nông thôn mới, kết quả: Vệ sinh môi trường thu gom và xử lý hơn 2.317m3 rác thải; phát quang hành lang đường giao thông nông thôn 27km; giúp gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có thanh niên nhập ngũ năm 2022 hơn 9.412 ngày công, đổ bê tông đường liên thôn 14km (chiều rộng 3,5m; dày 30cm), giúp Nhân dân dựng mới và tu sửa nhà bị ảnh do bão lũ 317 nhà; tu sửa, nạo vét hơn 48km kênh mương thủy lợi nội đồng, xây mới 70m hàng rào; hỗ trợ xã Nậm Giải/huyện Quế Phong 35 tấn xi măng, 20 đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời; 10 suất quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 155 triệu đồng. Huy động 34.148 lượt cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dân quân tự vệ tham gia hơn 101.954 ngày công khắc phục hậu qủa mưa lũ, cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quân nhân và gia đình quân nhân, học sinh nghèo vượt khó nhân dịp Lễ, Tết; thực hiện Chương trình giúp xã nghèo miền Tây của tỉnh, gắn với Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022. Tham mưu rà soát đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu hỗ trợ xây 02 nhà cho 02 đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 160 triệu đồng; chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã khảo sát, lựa chọn triển khai thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sỹ Quân đội nâng bước em tới trường” nhận hỗ trợ các cháu là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tổng 26 cháu, trị giá 157.600.000đ; phát động cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh ủng hộ, quyên góp "Tết vì người nghèo" năm 2022 thăm tặng quà cho 1.680 hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó, quân nhân và gia đình quân nhân, thanh niên lên đường nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1,021 tỷ  đồng; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 750 lượt người/205 triệu đồng. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp địa phương xây dựng mô hình giúp Nhân dân phát triển kinh tế, như: Mô hình “Tiết kiệm bản thân để phần người khó”, “Nâng bước em đến trường”, “Vững hậu phương, chắc tiền tuyến”, “Chia sẽ khó khăn, bắt tay đoàn kết”, hay các mô hình Chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng ở huyện Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương; khai hoang, cải tạo ruộng trồng lúa nước...

Rà soát tiếp nhận 644 hồ sơ theo Quyết định 62/2011 báo cáo Quân khu chi trả một lần cho 588 trường hợp, với số tiền 2.405.600.000đ; 5.707 hồ sơ theo Quyết định 49/2015 chi trả cho 4.591 trường hợp số tiền 13.394.500.00đ; quy tập, cất bốc 103 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đưa về an táng tại nghĩa trang huyện Nghi Lộc bảo đảm trang trọng và an toàn.

Như vậy, năm 2022, công tác dân vận của LLVT tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo được triển khai tích cực, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả thiết thực; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp Nhân dân xóa đói, giảm nghèo góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo. Đặc biệt là các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo; qua thực hiện được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao./.

                      Phan Thanh Đoài 

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Người lao động Nghệ An ở nước ngoài hướng về quê hương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Người lao động Nghệ An ở nước ngoài hướng về quê hương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc


Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, nhất là các ky ốt ven biển, xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững

Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, nhất là các ky ốt ven biển, xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững


Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương

Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương


Nghệ An: kết quả thực hiện các quy định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nghệ An: kết quả thực hiện các quy định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức


Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Yên Thành

Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Yên Thành


Mười nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh năm 2023

Mười nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh năm 2023


Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện tốt công tác dân vận đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia

Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện tốt công tác dân vận đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia


Công tác Dân vận góp phần đảm bảo "ba yên" (yên dân, yên biên giới, yên địa bàn)

Công tác Dân vận góp phần đảm bảo "ba yên" (yên dân, yên biên giới, yên địa bàn)


Hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2022

Hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2022


Kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Nghệ An


Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu


Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc


Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ

Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ


Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh

Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh


Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp