Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW tại Ban Dân vận Tỉnh ủy

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị), Ban Dân vận Tỉnh ủy (Ban) đã đạt được những kết quả tích cực.

Với chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo). Toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong Ban luôn giữ vững lập trường chính trị; đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và hành động; lấy chất lượng và hiệu quả công tác làm mục tiêu phấn đấu; có ý thức và thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 100% cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ, học tập và đăng ký từng việc cụ thể, thiết thực để làm theo.  Gắn nội dung thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Thông qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng, đủ mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị, Ban đã triển khai học tập, thực hiện 8 chuyên đề, cụ thể: Năm 2016 học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Năm 2017 học chuyên đề “Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” tự diễn biến” “tự chuyển hóa” và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Năm 2018 chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”và chuyên đề Học tập bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Sự thật, số 120, ngày 15/10/1949. Năm 2019 chuyên đề ‘‘Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân,, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2020 chuyên đề: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2021 đã học chuyên đề“Về trách nhiệm nêu gương“ và chuyên đề“Tự soi, tự sửa,,. Trong 05 năm đảng viên trong Ban đã có hơn 400 bài viết tuyên truyền trên Cổng thông tin Đảng bộ Tỉnh và các báo, tạp chí trung ương và địa phương.

Lãnh đạo Ban, Chi bộ đã chỉ đạo đảng viên thực hiện tốt Quy định 101/QĐ-TW, Quy định 08 – QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên, nhất là cá bộ chủ chốt các cấp’’; Quyết định số 111-QĐ/ĐUK ngày 01/11/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An về ban hành quy chế nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy và Quy định số 55/QĐ-TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng về việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của người cán bộ, đảng viên. 4/4 đồng chí lãnh đạo Ban và các đồng chí lãnh đạo phòng và 100% đảng viên  ký cam kết thực hiện về trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Hàng năm 100% đảng viên trong Chi bộ đăng ký và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% cán bộ, đảng viên, công chức trong Chi bộ đã triển khai tốt việc thực hành tiết kiệm, tăng cường đi cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân hơn.

Cán bộ, đảng viên Ban Dân vận đã thể hiện được đạo đức, tư cách người cán bộ Dân vận học tập và làm theo lời Bác “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm". Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Ban "Đoàn kết, trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu; trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân; Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" và đạt được một số kết quả nổi bật, như năm 2018, tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với với bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND, UBND 480 xã, phường, thị trấn; tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp về tôn giáo xảy ra trên địa bàn tỉnh; chăm lo các hoạt động hướng về người nghèo, trẻ em vùng khó khăn. Tết 2016, Ban đã tặng 1 con bò trị giá 20 triệu đồng cho hộ gia đình khó khăn tại xã Thanh An. Tết Mậu Tuất (năm 2018), Ban đã vận động cán bộ, đảng viên trong Ban và kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp thăm chúc tết 192 suất quà (mỗi suất 500.000đ) cho hộ nghèo và học sinh nghèo vượt khó. Năm 2020 đã vận động cán bộ đảng viên làm công tác dân vận các cấp tham gia các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện khác với tổng số tiền gần 370 triệu đồng. Trong đó, ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả lũ lụt 10 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” tại các xã khó khăn của một số huyện với 10 mô hình trị giá mỗi mô hình 10 triệu đồng; tặng 1.600 bàn học cá nhân, 748 áo ấm cho học sinh các trường tiểu học và THCS thuộc các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương và 03 mô hình sinh kế cho đồng bào vùng khó khăn trị giá 43 triệu đồng.

 Hàng năm, Ban, chi bộ theo dõi, đánh giá việc thực hiện nội dung đăng ký “làm theo” Bác, cuối năm từng đảng viên báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ. Lấy kết quả thực hiện việc học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá, phân loại đảng viên, công chức cuối năm. Định kỳ hằng năm tổ chức biểu dương điển hình làm theo Bác, năm 2016 biểu dương 01 tập thể và 03 cá nhân; năm 2018, suy tôn 03 cá nhân và 02 tập thể trong đợt sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ở cấp Chi bộ và đề nghị 01 điển hình cá nhân đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương; năm 2020, Chi bộ đã tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, có 01 tập thể và 02 cá nhân được Chi bộ biểu dương khen thưởng tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, và 01 cá nhân được Đảng ủy khối CCQ tỉnh khen thưởng.

Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã rút ra bài học kinh nghiệm sau:

Một là, tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập nghiêm túc và viết thu hoạch theo các chuyên đề đã học, để cán bộ, đảng viên có nhận thức cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, qua đó liên hệ bản thân mình sẽ làm gì theo Bác, tức là thấm nhuần đến mức mỗi đảng viên tự giác thực hiện, tự giác đăng ký nội dung làm theo chứ không phải chỉ có cấp ủy gợi ý nội dung làm theo cho cá nhân.

Hai là,  trong cơ quan phải xây dựng được tiêu chí cụ thể về chuẩn mực đạo đức, để cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện; phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra thực hiên nội dung đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, nhắc nhở kịp thời những cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc.

Ba là, luôn phát huy tính gương mẫu của người đứng đầu, gắn học tập và làm theo Bác với phong trào thi đua "Dân vận khéo", với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, cá nhân; nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều.

Trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên quan trọng. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, nói đi đôi với làm; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Xây dựng  mối đoàn kết, cộng sự cao trong ban tạo bầu không khí vui tươi thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Gắn học tập và làm theo Bác ở Ban việc học tập và làm theo Bác trong hệ thống dân vận toàn tỉnh, để từng bước làm chuyển biến sâu sắc trong hệ thống dân vận, mà chủ yếu thông qua phong trào thi đua "Dân vận khéo" để xây dựng được nhiều điển hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác./.

                                                             Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                    Phó Trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW trong toàn Đảng bộ

Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW trong toàn Đảng bộ


Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận


Biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An

Biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An


Cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An


Kết quả nổi bật 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Hội nông dân Nghệ An

Kết quả nổi bật 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Hội nông dân Nghệ An


Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại huyện Hưng Nguyên

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại huyện Hưng Nguyên


Bác Hồ làm báo

Bác Hồ làm báo


Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Hiệu quả từ việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Hiệu quả từ việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp


Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 52 năm Ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2021)

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 52 năm Ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2021)


Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIIIMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam


Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức sơ kết 5 năm Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức sơ kết 5 năm Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Đảng bộ Quân sự tỉnh với nhiều mô hình hay, cách làm tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05

Đảng bộ Quân sự tỉnh với nhiều mô hình hay, cách làm tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05


Thành phố Vinh: Nhiều mô hình học tập và làm theo Bác thiết thực, có sức lan tỏa

Thành phố Vinh: Nhiều mô hình học tập và làm theo Bác thiết thực, có sức lan tỏa