Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Đảng bộ tỉnh Nghệ An có 28 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 1.429 tổ chức cơ sở đảng, có 196.433 đảng viên (trong đó, có 25.345 đảng viên người dân tộc thiểu số, 695 đảng viên theo tôn giáo). 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (viết tắt là Quyết định số 218-QĐ/TW) ở Nghệ An đã đạt được kết quả tích cực.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 119-KH/TU, ngày 07/3/2014 về triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); Quy định số 5701-QĐ/TU, ngày 13/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An để chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ; tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để quán triệt các nội dung cơ bản của Quyết định số 218-QĐ/TW. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản để triển khai các nội dung về công tác dân vận liên quan đến Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW. Năm 2023 đã chỉ đạo việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW (Kế hoạch số 175-KH/TU, ngày 27/4/2023).

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Hằng năm, căn cứ chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã đưa nội dung góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác để chỉ đạo thực hiện. 

Về góp ý xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng. Từ năm 2014 đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có 92.075 ý kiến góp ý với tổ chức Đảng và đảng viên. Trong đó có 49.560 lần góp ý với tổ chức Đảng (góp ý định kỳ 18.709 lần; góp ý thường xuyên 24.982 lần; góp ý đột xuất 5.869 lần); 42.515 lần góp ý góp ý với đảng viên (góp ý định kỳ 19.329 lần; góp ý thường xuyên 15.722 lần; góp ý đột xuất 7.554 lần).

Về góp ý xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tổ chức góp ý xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, được nhân dân và cử tri tin tưởng và đánh giá cao. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết, trả lời theo thẩm quyền. Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kịp thời truyền tải đến cử tri thông qua nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin như: đại biểu thông báo trực tiếp với cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri; thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, xã; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, trang thông tin điện tử Đại biểu Nhân dân Nghệ An. Từ năm 2014 đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có 133.333 ý kiến góp ý với cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trong đó có 63.542 lần góp ý với cơ quan, tổ chức (góp ý định kỳ 19.084 lần; góp ý thường xuyên 35.464 lần; góp ý đột xuất 8.994 lần); 69.791 lần góp ý góp ý với cá nhân (góp ý định kỳ 30.577 lần; góp ý thường xuyên 29.192 lần; góp ý đột xuất 10.022 lần).

Về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đảng trong việc tạo điều kiện, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý được nâng lên. Đã cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên theo quy định của Đảng; một số văn bản dự thảo nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, tổ chức đảng để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm việc công khai cho Nhân dân biết về 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; 19 điều đảng viên không được làm; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; các chủ trương, chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc của tổ chức, công dân... bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú (như thông qua hội nghị, sinh hoạt chi bộ, trên các phương tiện truyền thông, đại chúng, thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội…) để Nhân dân biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Các nội dung góp ý đã được các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp thu, đồng thời chỉ đạo chính quyền các cấp, các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định.  Đồng thời, tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến góp ý Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với tổ chức đảng và đảng viên. Chỉ đạo cơ quan, tổ chức có liên quan xem xét tiếp thu, xử lý theo thẩm quyền và thông báo cho chủ thể góp ý biết.

Từ đó, những năm qua, kinh tế tỉnh Nghệ An phát triển khá nhanh, toàn diện, theo hướng bền vững; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 50,8 triệu đồng (tăng 2,13 lần so với năm 2013); hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển ngày càng đồng bộ; giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ có bước phát triển; công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường; các chính sách người có công, an sinh xã hội, giải quyết việc làm tiếp tục thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm; quan hệ đối ngoại với các đối tác truyền thống, nhất là các tỉnh của nước bạn Lào có chung đường biên giới tiếp tục được củng cố, phát huy; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ nét vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW chúng ta rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, trước hết là sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao thì phải gương mẫu nêu gương; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới phong cách làm việc, văn hóa ứng xử, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong giải quyết các vấn đề, thủ tục liên quan đến đời sống của Nhân dân; thường xuyên đối thoại, tiếp công dân, giải quyết tốt các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí…

Hai là, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phải thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để đưa chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân ở mọi địa bàn dân cư hiểu và thực hiện.

Ba là, thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trước khi thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Nhân dân; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền ở cơ sở.

Bốn là, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phải thường xuyên nghiên cứu, đề xuất cấp ủy định hướng nội dung góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền./.

                                                                  Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                  Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Phát huy dân chủ huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu tại xã Quỳnh Đôi

Phát huy dân chủ huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu tại xã Quỳnh Đôi


Nghi Phong thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh

Nghi Phong thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh


Kinh nghiệm vận dụng Bài báo "Dân vận" của Bác Hồ trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy xã Lưu Kiền

Kinh nghiệm vận dụng Bài báo "Dân vận" của Bác Hồ trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy xã Lưu KiềnHiệu quả công tác tiếp dân tại thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiệu quả công tác tiếp dân tại thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường


Kết quả phối hợp thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang Nghệ An

Kết quả phối hợp thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang Nghệ An


Giáo xứ Yên Đại phối hợp tuyên truyền, vận động cộng đoàn thực hiện phong trào thi đua yêu nước; hoạt động nhân đạo từ thiện và tham gia ủng hộ phòng chống Covid-19

Giáo xứ Yên Đại phối hợp tuyên truyền, vận động cộng đoàn thực hiện phong trào thi đua yêu nước; hoạt động nhân đạo từ thiện và tham gia ủng hộ phòng chống Covid-19


Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương

Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương


Cộng đoàn Công giáo Tân Kỳ “kính Chúa, yêu nước - sống tốt đời đẹp đạo” góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Cộng đoàn Công giáo Tân Kỳ “kính Chúa, yêu nước - sống tốt đời đẹp đạo” góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh


Xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy" tại địa bàn 04 xã biên giới Nhôn Mai, Mai Sơn, Tam Hợp, Tam Quang

Xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy" tại địa bàn 04 xã biên giới Nhôn Mai, Mai Sơn, Tam Hợp, Tam Quang


Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An


Nghệ An: Tăng cường công tác dân vận theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Nghệ An: Tăng cường công tác dân vận theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng


Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An

Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An


Tương Dương thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Tương Dương thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân


Kết quả thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Kết quả thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị