Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh

Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh là tổ chức Đảng chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đảng đoàn có chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đề xuất với Tỉnh ủy những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng, Nhà nước đối với CNVCLĐ, với tổ chức công đoàn, chịu trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng, giữ vững vai trò, trách nhiệm và uy tín của Đảng trong CNVCLĐ. Liên đoàn Lao động tỉnh đang quản lý 06 ban, 21 Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, 08 Công đoàn ngành, 06 công đoàn cơ sở trực thuộc, 03 đơn vị trực thuộc. Tổng số cán bộ công đoàn chuyên trách hưởng lương từ ngân sách công đoàn (tính đến ngày 20/10/2022) là 145 người/tổng số 154 biên chế được giao.

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 24/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và Đảng ủy cơ quan phổ biến, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 77-KH/TU đến cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống và trong cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh. Ban hành Kế hoạch số 160-KH/ĐĐ ngày 28/02/202 của Đảng đoàn và Hướng dẫn số 15/HD-LĐLĐ, ngày 08/6/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 77-KH/TU; xác định 04 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện. Kịp thời kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát có liên quan 04 nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch số 77-KH/TU. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các kết luận sau kiểm tra, giám sát.

Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về Kết luận số 21-KL/TW. Thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kê khai tài sản, thu nhập.Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy duy trì đảm bảo sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng theo đúng quy định, Điều lệ Đảng. Kịp thời việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân sau kỳ kiểm điểm cuối năm.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống công đoàn. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của công đoàn cơ quan, và cán bộ công chức, viên chức trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chuyên môn và giám sát cán bộ, đảng viên.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ luôn được Đảng đoàn và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, nhất là bố trí cán bộ có trình độ, phẩm chất và có kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động công đoàn giữ chức vụ quan trọng. Đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được tăng cường chất lượng và kiện toàn phù hợp; cơ cấu, độ tuổi cán bộ hợp lí, đảm bảo tính kế thừa liên tục giữa các thế hệ cán bộ. Hầu hết đội ngũ cán bộ được rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn và phong trào công nhân lao động, có bản lĩnh, chính trị, lập trường quan điểm vững vàng; nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương mẫu về đạo đức, lối sống, có phương pháp và kỹ năng vận động, thuyết phục đoàn viên và người lao động. Công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn các cấp được quan tâm thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cán bộ quy hoạch đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.

Việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đảng đoàn và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã bám sát Nghị quyết số 18-NQ/TW và kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, xác định được nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện. Tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Đề án số 09-ĐA/TU ngày 18/4/2018 về “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021 và những năm tiếp theo”. Cụ thể: Sắp xếp, sáp nhập Ban Tuyên giáo và Ban Nữ công thành Ban Tuyên giáo - Nữ công (giảm từ 07 ban xuống cón 06 ban) của cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, giải thể Báo Lao động Nghệ An (giảm từ 04 đơn vị trực thuộc xuống cón 03 đơn vị trực thuộc), biên chế được giao 170 cán bộ Công đoàn chuyên trách giảm còn 154 người.

Trong thời gian tới, Đảng đoàn Liên đoàn lao động tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 77-KH/TU gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp có năng lực, trình độ, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ba là, thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương, trước hết là Ủy viên Đảng đoàn, Uỷ viên Ban Thường, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh và người đứng đầu các cấp công đoàn trên địa bàn.

Bốn là, nhận diện đúng, công khai minh bạch 27 biểu hiện của sự suy thoái, 19 điều đảng viên không được làm; công khai bản kê khai tài sản; công khai kết quả kiểm tra, kiểm toán; công khai trong nội bộ về tài chính, công tác cán bộ… và tích cực phản ánh, tố giác những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Năm là, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nghiêm túc tự soi, tự sửa để phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế, khuyết điểm.

Sáu là, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng cán bộ, đoàn viên, nhất là những vấn đề liên quan đến biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để giải quyết kịp thời./.

                                                                          Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                            Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Người lao động Nghệ An ở nước ngoài hướng về quê hương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Người lao động Nghệ An ở nước ngoài hướng về quê hương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc


Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, nhất là các ky ốt ven biển, xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững

Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, nhất là các ky ốt ven biển, xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững


Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương

Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương


Nghệ An: kết quả thực hiện các quy định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nghệ An: kết quả thực hiện các quy định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức


Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Yên Thành

Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Yên Thành


Mười nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh năm 2023

Mười nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh năm 2023


Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện tốt công tác dân vận đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia

Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện tốt công tác dân vận đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia


Công tác Dân vận góp phần đảm bảo "ba yên" (yên dân, yên biên giới, yên địa bàn)

Công tác Dân vận góp phần đảm bảo "ba yên" (yên dân, yên biên giới, yên địa bàn)


Hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2022

Hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2022


Kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Nghệ An


Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu


Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc


Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ

Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ


Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022

Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022


Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp