Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả 01 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về công tác dân vận chính quyền tại huyện Quỳnh Lưu

Sau 01 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/10/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” (viết tắt Đề án số 04-ĐA/TU), huyện Quỳnh Lưu đã đạt được kết quả tích cực.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Đề án số 04-ĐA/TU đến các đồng chí Ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, ủy viên UBND huyện, Trưởng các phòng, cơ quan chuyên môn UBND huyện, Chủ tịch MTTQ và trưởng đoàn thể huyện, lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy và kết nối tới điểm cầu trực tuyến đến các đồng chí BCH Đảng bộ, ủy viên UBND, công chức thuộc UBND; Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể 33 xã, thị trấn trong toàn huyện nhằm quán triệt sâu sắc nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp của Đề án; ban hành Kế hoạch số 73-KH/HU ngày 25/10/2021 thực hiện Đề án. Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 30/11/2021 để tổ chức thực hiện Đề án; 100% đảng ủy cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến kết quả 01 năm triển khai thực hiện Đề án; đồng thời xây dựng chương trình kiểm tra của cấp ủy trong năm 2022 kiểm tra việc thực hiện Đề án 04-ĐA/TU đối với 2 đơn vị cơ sở.

Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận của chính quyền; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực thành các chương trình hành động, các đề án, kế hoạch; tăng cường công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Quán triệt, tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức và người dân về Chỉ thị số 33/2021/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh "Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới". Cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền với phương châm: tuyên truyền, vận động, thuyết phục là chính, chỉ áp dụng biện pháp cưỡng chế khi thật cần thiết để giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh.

Chỉ đạo các cơ quan đơn vị, triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Chú trọng đến chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, những vấn đề nhân dân quan tâm được phổ biến thông qua các cuộc họp khối, xóm, hội nghị cán bộ, công chức, người lao động, các cuộc tiếp xúc cử tri. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, cải tiến lề lối làm việc trong cán bộ, công chức, viên chức, nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và thực hiện chế độ động viên khen thưởng kịp thời. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm của huyện. Triển khai đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường tránh Quốc lộ 1A; công tác bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn nhất là các dự án trọng điểm. Việc điều hành quyết liệt, trách nhiệm của chính quyền từ huyện đến cơ sở trong phòng chống dịch Covid -19, đảm bảo tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2021 đã tạo được niểm tin của nhân dân. Công tác chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và huyện Nông thôn mới của Cấp ủy, chính quyền có nhiều đột phá tích cực; Huyện  đạt chuẩn Nông thôn mới, tổng nguồn lực huy động để thực hiện XD NTM trên địa bàn huyện đến nay đạt trên 908,441 tỷ đồng.

Công tác cải cách hành chính được huyện chú trọng, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công khai minh bạch thông tin người dân cần biết và được biết theo đúng quy định; đặc biệt lưu ý cập nhật, hướng dẫn rõ ràng các quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các chính sách, thủ tục hành chính... trên Trang Thông tin điện tử huyện, tạo điều kiện cho công dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận đầy đủ thông tin pháp lý cũng như chính sách của huyện; giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện việc xin lỗi nhân dân đối với những thủ tục không giải quyết đúng hẹn, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân. Triển khai áp dụng các quy trình điện tử trên phần mềm dịch vụ công, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và áp dụng các quy trình điện tử, quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC.

Chỉ đạo và thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 3/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tăng cường công tác quản lý việc chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa và xử lý nghiêm khi có hành vi tham nhũng xẩy ra. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đều có xây dựng quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử với công dân của cán bộ công chức. Chỉ đạo xây dựng 3 điểm sáng công tác dân vận chính quyền.

Công tác tiếp dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được  thực hiện nghiêm túc, thực hiện tốt việc tiếp nhận, theo dõi và đôn đốc việc xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công thành viên tham dự tiếp công dân theo lịch tiếp dân của Chủ tịch UBND huyện để trực tiếp tiếp xúc và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công dân; đồng thời, qua đó tham gia ý kiến và giám sát trực tiếp việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Năm 2021 đồng chí Bí thư huyện ủy trực tiếp tiếp dân được 10 cuộc (2 kỳ không tổ chức tiếp dân được do đại dịch Covid - 19); đồng chí Chủ tịch tiếp dân được 12 cuộc, ủy quyền cho các Phó Chủ tịch tiếp 10 cuộc; 9 tháng năm 2022, đồng chí Bí thư tiếp dân được 08 cuộc, ủy quyền đồng chí Phó Bí thư Thường trục tiếp dân 01 cuộc; đồng chí Chủ tịch tiếp dân được 12 cuộc, ủy quyền các Phó Chủ tịch tiếp dân 06 cuộc; Công tác nắm bắt tình hình dư luận nhân dân, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân được quan tâm. Phối hợp tổ chức 33 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, chọn vấn đề nhân dân bức xúc để đối thoại. Đã tiếp 476 lượt công dân, 471 người, 491 vụ việc; tiếp nhận 559 đơn, đã xử lý 559/559 đơn; số đơn, số vụ việc, đủ điều kiện xử lý: 559 đơn/571 vụ việc.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân ở địa phương thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động bám sát địa bàn dân cư để nắm tâm tư nguyện vọng, kịp thời dự báo những tình huống sẽ xảy ra trong Nhân dân để kịp thời phản ánh đến Đảng ủy, chính quyền; Nhiều phong trào thi đua được phát động, nhận được sự ủng hộ, vào cuộc tích cực của nhân dân, của các tổ chức trong hệ thống chính trị và xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực mang lại hiệu quả thiết thực. 100% cán bộ, công chức, người lao động  đăng ký “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ huyện Quỳnh Lưu tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, ttuyeen truyền Đề án 04-ĐA/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ‘‘Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp đến tận cán bộ, đảng viê, công chức, viên chức trên địa bàn gắn với học tập bài báo "Dân vận” của Bác Hồ.

Hai là, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong chủ trì các buổi tiếp công dân, hạn chế ủy quyền cho cấp phó chủ trì; tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân. Tích cực chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân, hòa gải ở cơ sở; không để phát sinh các vụ việc khiếu kiện đông người.

Ba là, tiếp tục tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, công khai, minh bạch quy trình thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước từ huyện đến cơ sở; rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa các cơ sở dịch vụ công, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã.

Bốn là, tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của Nhân dân về công tác quản lý, điều hành, thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính, hướng đến cải thiện và từng bước nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước các cấp.

Năm là, tập trung rà soát, xây dựng, triển khai và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” liên quan trực tiếp đến người dân và giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương gắn với nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần phục vụ Nhân dân trong cơ quan Nhà nước.

Sáu là, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong triển khai các dự án đầu tư, công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước làm một đầu mối làm công tác dân vận chính quyền, phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bảy là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng theo hướng có trọng tâm, thiết thực, hiệu quả, bám sát cơ sở; chú trọng khai thác mạng xã hội, chắt lọc thông tin để nắm bắt tình hình, tâm trạng Nhân dân nhằm tuyên truyền, vận động; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan Nhà nước để để thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU có hiệu quả./.

                                                    Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                   Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Người lao động Nghệ An ở nước ngoài hướng về quê hương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Người lao động Nghệ An ở nước ngoài hướng về quê hương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc


Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, nhất là các ky ốt ven biển, xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững

Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, nhất là các ky ốt ven biển, xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững


Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương

Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương


Nghệ An: kết quả thực hiện các quy định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nghệ An: kết quả thực hiện các quy định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức


Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Yên Thành

Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Yên Thành


Mười nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh năm 2023

Mười nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh năm 2023


Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện tốt công tác dân vận đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia

Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện tốt công tác dân vận đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia


Công tác Dân vận góp phần đảm bảo "ba yên" (yên dân, yên biên giới, yên địa bàn)

Công tác Dân vận góp phần đảm bảo "ba yên" (yên dân, yên biên giới, yên địa bàn)


Hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2022

Hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2022


Kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Nghệ An


Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu


Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc


Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ

Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ


Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022

Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022


Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh

Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh