Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ ban tuyên giáo các cấp với 2744 điểm cầu toàn quốc với 77.011 đại biểu tham gia.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Điều hành tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; toàn tỉnh có 221 điểm cầu (1 cấp tỉnh, 22 điểm cầu cấp huyện, 198 điểm cấp xã).

Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (từ ngày 04/10 đến ngày 07/10/2021), Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thông qua 5 nội dung: (1) Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII. (2) Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. (3) Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. (4) Quy định về những điều đảng viên không được làm. (5) Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Hội nghị Trung ương đã đánh giá bối cảnh tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, từ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, Trung ương xác định 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm 2021. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của năm 2022 là: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu đạt khoảng 6 - 6,5%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; bội chi ngân sách nhà nước so với GDP khoảng 4%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 5,5%; tỉ lệ lao động qua đào tạo khoảng 67%, trong đó có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 27 - 27,5%; tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm khoảng 1 - 1,5%; tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 92%… Đồng thời đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2022.

Xác định các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Trung ương đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19; những kết quả đạt được; chỉ ra 6 hạn chế, nguyên nhân; rút ra 6 kinh nghiệm bước đầu; đề ra mục tiêu, 3 quan điểm và 6 giải pháp lớn trong thời gian tới để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có bước đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, Trung ương chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân khách quan, chủ quan trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và rút ra 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc. Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cần tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao cần thiết phải ban hành Quy định mới thay thế Quy định 47 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng; cập nhật những vấn đề phát sinh mới đặt ra trong thực tiễn tổ chức thực hiện, đặc biệt là biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực của cán bộ, đảng viên. Trung ương Đảng cho rằng, Quy định có tính pháp quy cao, nội dung từng quy định phải hết sức cụ thể, chặt chẽ, chính xác, rõ nội hàm, rõ hành vi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và xử lý khi đảng viên vi phạm.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Ban tuyên giáo, báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền kết quả và các nội dung thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. Tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; chủ trương về phòng chống dịch Covid-19; tạo sự đồng thuận, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân để triển khai các nhiệm vụ. Tuyên truyền một số ngày kỷ niệm trong tháng: 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), 104 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2021), 201 năm ngày sinh của Ph.Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2021).

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị giao ban báo chí tháng 10

Hội nghị giao ban báo chí tháng 10


Hội nghị giao ban báo chí tháng 9

Hội nghị giao ban báo chí tháng 9


Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 8

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 8


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát, đôn đốc việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại huyện Đô Lương

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát, đôn đốc việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại huyện Đô Lương


Hội nghị giao ban báo chí tháng 7

Hội nghị giao ban báo chí tháng 7


Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022


Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 6/2022

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 6/2022


Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW


Hội nghị báo cáo viên tháng 5

Hội nghị báo cáo viên tháng 5


Hội nghị giao ban báo chí tháng 5

Hội nghị giao ban báo chí tháng 5


Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 1 năm 2022

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 1 năm 2022


Hội nghị giao ban báo chí tháng 12

Hội nghị giao ban báo chí tháng 12


Giao ban báo chí tháng 11 năm 2021

Giao ban báo chí tháng 11 năm 2021


Tỉnh ủy Nghệ An: Khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

Tỉnh ủy Nghệ An: Khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021