Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Hiệu quả công tác dân vận của chính quyền tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Ngành Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh hiện có 21 đơn vị trực thuộc; quản lý, chăm sóc, điều dưỡng, nuôi dưỡng tập trung gần 3.000 đối tượng là Người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em tàn tật mồ côi, không nơi nương tựa, đối tượng cai nghiện ma túy và học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Lĩnh vực hoạt động của ngành Lao động- TB và XH có tính đặc thù, số lượng đối tượng lớn, chủ yếu phục vụ đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương; nhạy cảm, tác động trực tiếp đến các nhóm đối tượng, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải nổ lực làm tốt công tác dân vận, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, Sở Lao động- TB và XH luôn xác định công tác dân vận chính quyền gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính rất quan trọng, không thể tách rời, có ý nghĩa quyết định trong thực hiện đổi mới nền hành chính phục vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

Sở Lao động- TB và XH đã lựa chọn nội dung, chuyên đề trọng tâm, phù hợp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đảng ủy Sở, Ban giám đốc luôn quan tâm, chỉ đạo các chi bộ, phòng chuyên môn, các đơn vị tổ chức quán triệt, phổ biến, xây dựng kế hoạch, Đề án, chương trình và văn bản để triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh … về công tác dân vận chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ Cải cách hành chính như: Kế hoạch để thực hiện Đề án số 04 của BTV Tỉnh ủy về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 30 của Chính phủ về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"... ban hành Quyết định, Kế hoạch cải cách hành chính ngành Lao động - TB và XH tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và hàng năm; thường xuyên chỉ đạo rà soát các thủ tục hành chính, tham mưu UBND tỉnh công bố kịp thời, đầy đủ danh mục TTHC thuộc lĩnh vực ngành; các thủ tục hành chính được niêm yết công khai và thường xuyên được rà soát, cắt giảm, bãi bỏ để tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp…chỉ đạo, nâng cao vai trò, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận, công tác cải cách hành chính…

Công tác cải cách tổ chức bộ máy luôn được quan tâm, chỉ đạo. Sở Lao động- TB và XH đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - TB và XH; chỉ đạo, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy phòng chuyên môn cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở đảm bảo tinh gọn, phát huy hiệu quả. Đến nay, giảm 01 phòng chuyên môn cơ quan Sở, sắp xếp lại tổ chức 03 phòng chuyên môn; giảm 25 phòng/ khoa chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc Sở (từ 90 phòng khoa xuống còn 70 phòng/khoa). Phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị trực thuộc Sở, chỉ đạo sắp xếp đội ngũ cán bộ, viên chức theo Đề án đã được phê duyệt theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Giám đốc Sở ban hành Quy chế làm việc; các văn bản tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân trong toàn ngành; ban hành Quyết định Quy định văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân; phân công, cử cán bộ nắm vững nghiệp vụ, có đạo đức tốt, trách nhiệm đến Trung tâm hành chính công để thực hiện tiếp nhận TTHC và tham gia tiếp công dân tại Sở. Vì vậy, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng quy định.

Công tác chuyển đổi số luôn được quan tâm và chú trọng. Sở đã đã xây dựng được quy trình điều hành, quản lý Văn bản khép kín từ khâu tiếp nhận văn bản đến phát hành văn bản đi thông qua một đầu mối là Văn thư. Tất cả quy trình đều thực hiện hoàn toàn bằng điện tử. Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; phối hợp với Công an tỉnh, các ngành và các địa phương chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 771/KH-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, đến nay 04 nhiệm vụ do ngành chịu trách nhiệm thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ.

Công tác phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ, các đoàn thể các cấp luôn được quan tâm chú trọng. Hoạt động truyền thông lĩnh vực ngành cũng được quan tâm quán triệt và triển khai hiệu quả.

Nhờ làm tốt công tác cải cách hành chính gắn với công tác dân vận, đã góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành. Năm 2022, 100% nhiệm vụ trọng tâm thuộc 8 lĩnh vực và theo Kế hoạch cải cách hành chính thuộc lĩnh vực ngành đã hoàn thành; 127 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – TB và XH đã được ban hành, công khai, niêm yết trên Công thông tin điện tử, websiste của Sở; tiếp nhận xử lý kịp thời, đúng hạn, đúng thẩm quyền 83.873 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,8%… chưa nhận được đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý. Nhiều vụ, việc, nhiều vấn đề tồn đọng của công dân trước đây từng bước được tháo gỡ và giải quyết dứt điểm, được Bộ Lao động- TB và XH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao; được nhân dân ghi nhận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính gắn với dân vận vẫn còn một số khó khăn như:

 Là ngành quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, nhiều lĩnh vực phát sinh, nhạy cảm và phức tạp; mặt khác số lượng đối tượng lớn, phần lớn là đối tượng yếu thế, đòi hỏi sự nổ lực lớn và cần sự đồng hành thường xuyên của cả hệ thống chính trị, sự chia sẻ, hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nổ lực, tuy nhiên, đội ngũ cán bộ làm công tác lao động, người có công và xã hội biên chế ít, nhất là ở cơ sở, vì vậy, đã ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả triển khai công tác toàn ngành.

 Hệ thống văn bản điều chỉnh lĩnh vực ngành nhiều, có tính liên ngành, tuy nhiên, nhiều văn bản đang còn thiếu sự đồng bộ, thống nhất vì vậy, quá trình triển khai gặp không ít khó khăn.

 Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trang thiết bị, hệ thống phần mềm dữ liệu ngành đang được từng bước đầu tư xây dựng, tuy nhiên chưa đồng bộ nên ảnh hưởng đến hiệu quả và tiến độ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành.

Trong thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Đảng ủy, lãnh đạo Sở luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, chấp hành kỷ luật kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức kết hợp thực hiện chính sách thu hút nhân lực, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thứ hai: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ về thể chế, tổ chức bộ máy và thủ tục hành chính góp phần giải quyết kịp thời, chính xác những kiến nghị, vướng mắc của người dân, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành; công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực ngành; phát huy tốt dịch vụ công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia, hỗ trợ người dân, người lao động, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Ba là, Quan tâm đến công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên; thường xuyên rà soát, có giải pháp kịp thời, phù hợp để chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, đảng viên làm việc lâu năm tại một vị trí; quan tâm bổ sung biên chế, số người làm việc cho cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao văn hóa giao tiếp trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; nghiêm cấm hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực khi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Thứ tư, Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách khuyến khích, động việc để cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm; có nhiều sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công việc. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế hoạt động của cơ quan.

Thứ năm, Tăng cường, làm tốt công tác phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và đoàn thể các cấp; làm tốt công truyền thông, phổ biến, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nhân dân hiểu, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chính sách thuộc lĩnh vực ngành./.

                                                           Nguyễn Mạnh Khôi 

                                             Phó trưởng ba TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Diễn Châu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân

Diễn Châu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân


Kết quả công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở huyện Thanh Chương

Kết quả công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở huyện Thanh Chương


Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới


Kết quả lãnh đạo công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở Anh Sơn

Kết quả lãnh đạo công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở Anh Sơn


Quân khu 4 với hiệu quả hành quân dã ngoại làm công tác dân vận

Quân khu 4 với hiệu quả hành quân dã ngoại làm công tác dân vận


Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn ở huyện Nghi Lộc

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn ở huyện Nghi Lộc


Hiệu quả hoạt động của tổ tự quản ở Nghệ An

Hiệu quả hoạt động của tổ tự quản ở Nghệ An


Nghệ An thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu

Nghệ An thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu


Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội


Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh

Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh


Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai


Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo

Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo


Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023


Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”

Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”


Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022

Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022