Phụ nữ Đà Bắc tích cực tham gia gìn giữ, phát huy các giá trị bản sắc truyền thống (Ảnh: QĐ)

Đà Bắc là huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Hòa Bình với tổng diện tích tự nhiên gần 778 km2. Dân số toàn huyện vào khoảng hơn 57 vạn người với 5 dân tộc anh em sinh sống là: Tày, Mường, Dao, Thái, Kinh. Toàn huyện có 19 xã và 01 thị trấn; trong đó toàn bộ 19 xã đều thuộc chương trình 135 của Chính phủ. Bám sát đặc điểm đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đà Bắc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo phương châm “gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Theo đó, cùng với việc ban hành các hướng dẫn, kế hoạch, chương trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Huyện ủy Đà Bắc đặc biệt coi trọng việc lãnh đạo các cấp ủy đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sửa đổi, bổ sung các chuẩn mực đạo đức, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bổ sung kế hoạch và bản đăng ký cá nhân với những việc làm phù hợp với công việc thường xuyên của từng chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương. Ðồng thời, lấy kết quả thực hiện việc "làm theo" là một nội dung kiểm điểm trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đinh Công Báo - Bí thư Huyện ủy Đà Bắc chia sẻ: Điểm nổi bật nhất trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, trọng tâm là nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt đảng để tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là tổ chức đảng ở cơ sở.

Đặc biệt, tại các xã, thị trấn ở Đà Bắc, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện tốt việc gắn việc học và làm theo Bác với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc trong huyện. Trên cơ sở đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Đà Bắc đã xây dựng, duy trì nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực như sản xuất kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa xã hội…

Điển hình như mô hình nuôi cá lồng phát triển kinh tế hộ gia đình tại các xã vùng hồ Sông Đà như Vầy Nưa, Hiền Lương, Tiền Phong; mô hình “Hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật” tại xã Đồng Chum, xã Mường Chiềng; mô hình “Tổ đổi công” ở xã Giáp Đắt với 05 tổ tại các xóm: Bao, Bằng, Đắt 1, Đắt 4 và xóm Thàng Làng…

Trong xây dựng đời sống văn hóa xã hội, điển hình là mô hình "Học tiếng đồng bào Dao” do ông Bàn Văn Chiêu, 86 tuổi ở xóm Dướng, xã Vầy Nưa; mô hình "Làng không có con em bỏ học” tại xóm Bon, xã Tân Pheo; mô hình “Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống” của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đà Bắc; mô hình "Học chữ viết của người Tày” do ông Lường Đức Chôm tổ chức tại xã Trung Thành… Các mô hình được nhân rộng tại nhiều xã trong huyện Đà Bắc đã không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mà còn có tác dụng nhân rộng phong trào học tập, rèn luyện ở thế hệ trẻ để xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn.

 


Ông Bàn Văn Chiêu dạy chữ Dao cổ cho người dân xã Vầy Nưa
(Nguồn: baohoabinh.com.vn)

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở huyện vùng cao Đà Bắc còn có những hạn chế nhất định như: Một số cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác tuyên truyền ở cơ sở có thời điểm còn chưa sâu rộng; việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt chi bộ chưa phong phú, chưa có nhiều nội dung thiết thực, lôi cuốn cán bộ, đảng viên…

Tuy nhiên, theo Bí thư Huyện ủy Đà Bắc Đinh Công Báo, việc học tập và làm theo Bác đến nay đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn toàn huyện; làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kết quả này chính là nền tảng vững chắc để huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Có thể thấy, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng bào các dân tộc Đà Bắc đã thực sự đoàn kết, gắn bó, đồng thuận thực hiện sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nỗ lực phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Thông qua những việc làm cụ thể, phù hợp, hiệu quả, việc học và làm theo Bác đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện vùng cao Đà Bắc./.