Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu

Huyện Quỳnh Lưu có diện tích tự nhiên 43.977 ha, dân số 281.092 người, được phân bổ ở 32 xã và 1 thị trấn, gồm 338 xóm, bản, khối; đồng bào dân tộc thiểu số có 558 hộ với 2.264 nhân khẩu chủ yếu là dân tộc Thái; có 2 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận hoạt động hợp pháp là Công giáo và Phật giáo, trong đó Công giáo có 9.846 hộ với 46.558 nhân khầu (chiếm 16,95%), Phật giáo với 31.862 phật tử ( chiếm 11,15%) dân số toàn huyện.

Trong thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện luôn gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng. Xây dựng mới được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được nhân rộng.

Trưởng ban Dân vận tặng quà tại Quỳnh Lưu

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo 100% đảng ủy, chi ủy trực thuộc, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tổ chức quán triệt, học tập cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về "Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo”. Qua đó làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về Phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với phương châm luôn hướng mạnh về cơ sở địa bàn dân cư, quan tâm đến những vấn đề thiết thực trong đời sống Nhân dân, nhằm củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; thực hiện tốt phong trào thi đua ‘‘Dân vận khéo’’ đến đoàn viên, hội viên và nhân dân, đặc biệt là Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo". Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân triển khai thực hiện phong trào, xây dựng các mô hình, điển hình trên các lĩnh vực.

Ban chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện đã ban hành công văn số 06-CV/BCĐ ngày 15/2/2022 về việc đăng ký mô hình, điển hình ‘‘Dân vận khéo’’ năm 2022; Kế hoạch số 07-KH/BCĐ ngày 7/3/2022 về việc kiểm tra mô hình đăng ký xây dựng năm 2021; Hướng dẫn số 09-HD/BCĐ ngày 25/5/2022 về sơ kết phong trào “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Từ đó, năm 2022 toàn huyện đã xây dựng được 106 mô hình (Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện xây dựng được 16 mô hình). Cụ thể đó là: Lĩnh vực kinh tế 18 mô hình, trong đó có 5 tập thể, 13 cá nhân; lĩnh vực văn hóa-xã hội 76 mô hình, trong đó có 61 tập thể, 15 cá nhân; lĩnh vực quốc phòng-an ninh 3 mô hình, trong đó có 3 tập thể; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 9 mô hình, trong đó có 4 tập thể, 5 cá nhân. Nhìn chung, các mô hình ‘‘Dân vận khéo’’ đều phản ánh, tổ chức thực hiện đồng bộ các hoạt động Dân vận của cả hệ thống chính trị, xây dựng sát với nội dung thực tế của từng địa phương, cơ quan; bám vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung vào việc khó, việc yếu, giải phóng mặt bằng, giải phóng hành lang an toàn giao thông.

Nhìn chung việc khảo sát, lựa chọn xây dựng mô hình trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu được thực hiện đúng các bước theo Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ của Ban Chỉ đạo phong tràò ”Dân vận khéo” tỉnh. Cấp ủy cơ sở quan tâm đúng mức đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; trong xây dựng mô hình, điển hình có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao. Công tác thông tin tuyên truyền, vận động thường xuyên; sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể nhuần nhuyễn, chú trọng khảo sát, phát hiện, đúc rút những cách làm hay để triển khai nhân rộng. Các tổ chức chính trị - xã hội huyện tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình theo ngành dọc thiết thực, có sức lan tỏa.

Trong thời gian tới, huyện Quỳnh Lưu tiếp tục thực hiện tốt một số việc trọng tâm sau đây:

Một là, triển khai Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ ngày 23/5/2022 của Ban chỉ đạo phong trào ‘‘Dân vận khéo’’ cấp tỉnh về xây dựng và công nhân mô hình, điển hình ‘‘Dân vận khéo’’ giai đoạn 2022 - 2025, xuống tận cơ sở, xóm, khối, chi đoàn, chi hội, doanh nghiệp để thực hiện có hiệu quả.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06-ĐA/TU ngày 01/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình, điển hình đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ban Dân vận Huyện ủy chủ động kịp thời tham mưu Ban chỉ đạo đôn đốc cơ sở, các cơ quan, đơn vị tiến hành đánh giá, khảo sát hiệu quả các mô hình, đồng thời đi kiểm tra và chỉ đạo cụ thể.

Ba là, chọn những việc mới, khó để chỉ đạo, tuyên truyền, vận động và xây dựng mô hình gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời chính quyền các cấp có cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ, tạo điều kiện về nguồn lực để xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Bốn là, MTTQ, các đoàn thể huyện, các cơ quan, đơn vị căn cứ đặc điểm, tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị định hướng việc lựa chọn, xác định nội dung phù hợp, rà soát lại các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã xây dựng; tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình; hàng năm tổng kết, đánh giá hiệu quả để kịp thời nhân rộng.

Năm là, tổ chức kiểm tra, đánh giá, công nhận, khen thưởng mô hình, điển hình tiêu biểu cấp cơ sở theo định kỳ 05 năm/2 lần.

Sáu là, tổ chức hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cấp huyện giai đoạn 2021 -2023, gắn chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10)./.

                                                             Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                  Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu

Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu


Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành

Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành


Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023

Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023


Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh

Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh


Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu

Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu


Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà

Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An


Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An


Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường


Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu


Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An


Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận


Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu

Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu


Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn

Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn