Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và Ban chỉ đạo công tác dân vận chính quyền tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng 10/02, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền (DVCQ) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo UBND, Ban Dân vận, phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã.

Năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc QCDC và công tác DVCQ gắn với thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An. Đồng thời, quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về việc thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác DVCQ.

Đánh giá kết quả năm 2022, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền các cấp tiếp tục được kiện toàn và chỉ đạo triển khai nghiêm túc các quy định của các cấp về quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền; gắn chỉ đạo các địa phương, đơn vị đăng ký xây dựng 135 điểm sáng về thực hiện quy chế dân chủ và 136 điểm sáng dân vận chính quyền. Trong năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 07-HD/BDVTU, ngày 30/5/2022 về tiêu chí xây dựng điểm sáng QCDC và DVCQ. Từ đó, việc xây dựng điểm sáng đạt hiệu quả rõ ràng hơn. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác DVCQ tích cực bám cơ sở, điểm phụ trách và kiểm tra, đôn đốc thường xuyên.

Công tác giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được quan tâm thực hiện tốt. Năm 2022, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức 3.509 cuộc giám sát, trong đó Ban thanh tra nhân dân tổ chức 1.037 cuộc giám sát, Ban giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức giám sát 1.449 công trình, dự án; tổ chức 202 hội nghị phản biện xã hội; góp ý trực tiếp 768 dự thảo văn bản, chương trình, đề án.

Công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết các vấn đề bức xúc, vướng mắc của nhân dân được các cấp, các ngành tham gia đầy đủ, nghiêm túc. Trong năm 2022, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp 5.720 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2021. Hàng tháng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đều tham gia tiếp dân định kỳ theo đúng quy định.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác DVCQ được thực hiện bài bản, hiệu quả hơn. Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện “một cửa”, “một cửa liên thông”, dịch vụ công trực tuyến tại các xã, phường, thị trấn luôn được chú trọng và duy trì nề nếp. Hiện 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh có trung tâm “một cửa”; triển khai 320 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 975 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Ở cấp tỉnh, có 21 sở, ngành cung cấp dịch vụ công trực tuyến gồm: 219 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 827 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Toàn tỉnh có 309/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (đứng tốp 3 về số lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới cả nước, sau thành phố Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa).

Bên cạnh kết quả đạt được, trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận chính quyền vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như công tác dự báo, nắm bắt tư tưởng, dư luận nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời. Trách nhiệm, phương pháp, phong cách dân vận của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức còn hạn chế trong việc giải quyết công việc cho dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thường xuyên. Việc xây dựng chương trình thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác DVCQ năm 2022 tại một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành với cơ sở đôi lúc chưa chặt chẽ; trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, chưa cải tiến lề lối làm việc theo hướng sát dân, gần dân, có trách nhiệm với dân…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả về thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác DVCQ tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm khắc phục; trong đó chú trọng công tác dự báo, nắm bắt tư tưởng, dư luận nhân dân kịp thời để từ đó có giải pháp, biện pháp dân vận để giải quyết; đồng thời tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, hạn chế, bức xúc của địa phương, ngành, đơn vị.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác DVCQ. Cùng với đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận và các chỉ thị, kết luận mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận và thực hiện QCDC ở cơ sở; Đề án số 04-ĐA/TU và Quy chế số 07- QC/TU, ngày 08/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... Tiếp tục nghiên cứu, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận và thực hiện QCDC ở cơ sở trong công tác xây dựng và ban hành văn bản, nhất là liên quan đến quyền con người, quyền công dân trên cơ sở tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân, tạo điều kiện để Nhân dân phát huy đầy đủ quyền và thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.

Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, DVCQ nhằm đảm bảo giữ vững dân chủ, kỷ cương, phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân ngay từ cơ sở; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác DVCQ gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp theo tinh thần “kiến tạo” và “phục vụ”; xã hội số, nền kinh tế số theo lộ trình. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu tình hình mới theo phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận, cấp ủy với các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang và các chương trình phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ phụ trách trong việc thực hiện trách nhiệm công tác dân vận.

Tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp với nhân dân, người sử dụng lao động với người lao động theo quy định. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc bức xúc, nổi cộm, phát sinh từ cơ sở.

Thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác DVCQ để kiểm tra các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại một số địa phương, cơ quan, doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả việc giám sát, kiểm tra đối với việc thực hiện QCDC, DVCQ của các các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát hiện, uốn nắn kịp thời những hạn chế để thực hiện QCDC và DVCQ hiệu quả...

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền; tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Huyền Trang 

Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Xã Phúc Sơn: Gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Xã Phúc Sơn: Gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở


Hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông Vận tải

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông Vận tải


Công tác dân vận gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số

Công tác dân vận gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số


Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở tại MTTQ tỉnh

Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở tại MTTQ tỉnh


Tình hình nhân dân và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quý I, nhiệm vụ quý II/2023

Tình hình nhân dân và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quý I, nhiệm vụ quý II/2023


Thành phố Vinh: Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thành phố Vinh: Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh


Dân vận khéo ở Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ

Dân vận khéo ở Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ


Dân vận khéo của Công an huyện Quế Phong

Dân vận khéo của Công an huyện Quế Phong


Kết quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An

Kết quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An


Gắn công tác dân vận với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tại Trường Đại học Vinh

Gắn công tác dân vận với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tại Trường Đại học Vinh


Xã Tiền Phong thực hiện hiệu quả công tác dân tộc trong tình hình mới

Xã Tiền Phong thực hiện hiệu quả công tác dân tộc trong tình hình mới


Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở

Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở


Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy


Nghệ An: Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền

Nghệ An: Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền


Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính

Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính