Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Bài học kinh nghiệm trong công tác xét công nhận người hoạt động cách mạng ở Nghệ An

Thực hiện truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương và sự tham gia tích cực của toàn xã hội, công tác xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Nghệ An đã đạt được những kết quả nhất định.

Tính đến nay, Nghệ An có 3813 người được công nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (lão thành cách mạng) trong đó có 11 người hiện đang còn sống; 1089 người được công nhận là người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (tiền khởi nghĩa) trong đó có 125 người hiện đang còn sống.

Tính riêng trong việc thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ, thì số người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần được công nhận cán bộ lão thành cách mạng là 613 người, được công nhận cán bộ tiền khởi nghĩa là 113 người.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà lão thành cách mạng Phạm Đoàn tại huyện Quỳnh Lưu nhân dịp Tết năm 2019

Trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, nhờ đó, đã phân định rõ đối tượng, điều kiện, căn cứ xác nhận; thủ tục hồ sơ, quy trình xét công nhận đối với thân nhân gia đình, quy trình, trách nhiệm của cấp xã, phường, thị trấn; việc tiếp nhận hồ sơ, thời gian nhận, xử lý hồ sơ được thực hiện nhanh chóng, trách nhiệm của tập thể, cá nhân được quy định rõ ràng, vì vậy trong quá trình tổ chức thực hiện được dễ dàng, thuận lợi. Để giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc quyết định công nhận người hoạt động cách mạng, quy trình, thủ tục hồ sơ được thực hiện bài bản ở cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Việc rà soát và lập hồ sơ được tiến hành chặt chẽ, cá nhân gia đình lập bản khai quá trình hoạt động cách mạng và các tài liệu liên quan như lý lịch đảng viên, giấy xác nhận của bảo tàng, của Bộ Công an, lịch sử đảng bộ xã, huyện…, đảng ủy xã tổ chức hội nghị xét duyệt hồ sơ và đề nghị cấp trên công nhận; ở các huyện, thành, thị, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện thành lập tổ tư vấn để tiến hành thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách trình ban thường vụ huyện ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận; ở tỉnh thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng, theo đó Tổ thẩm định có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ giúp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định công nhận người hoạt động cách mạng, danh sách đề nghị công nhận được đăng tải trên các số báo của Báo Nghệ An để lấy ý kiến rộng rãi trong quần chúng nhân dân.

Trong quá trình thẩm định xét duyệt hồ sơ, bộc lộ những vướng mắc, khó khăn như: Một số hồ sơ có tài liệu ghi nhận quá trình hoạt động cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, nhưng quá trình hoạt động liên tục sau này cho tới lúc từ trần thì không có tài liệu chứng minh, hồ sơ không rõ ràng, không đủ căn cứ dẫn đến một số hồ sơ không giải quyết được.

Từ thực tiễn trong công tác xét công nhận người hoạt động cách mạng, rút ra bài học kinh nghiệm:

Một là: Việc xem xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, chặt chẽ, kịp thời, bảo đảm đúng quy trình, quy định; đồng thời thường xuyên trao đổi, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong việc thẩm định hồ sơ. Về thủ tục hồ sơ cần xem xét chứng cứ lịch sử cụ thể cho từng trường hợp, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử, đồng thời tích cực tìm kiếm, khai thác mọi nguồn thông tin, mọi căn cứ có cơ sở phục vụ việc xác nhận người hoạt động cách mạng.

Hai là: Phân định rõ trách nhiệm của đảng ủy xã, ban thường vụ huyện ủy trong việc hướng dẫn lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ, từ đó quy định cụ thể trách nhiệm của cán bộ làm công tác chính sách. Tranh thủ vai trò trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, đặc biệt là các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, đồng chí, đồng đội cùng hoạt động, ý kiến của cộng đồng nhân dân, đồng thời phát huy tốt vai trò của các cơ quan truyền thông trong quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ.

Ba là: Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra của các cấp ủy đảng, công tác quản lý nhà nước, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội... trong việc xem xét, thẩm định hồ sơ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người hoạt động cách mạng.

 

                                                                             Nguyễn Văn Sơn

                                                                           Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

Tin cùng chuyên mục

Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử

Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử


Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn

Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn


Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới


Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân


Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An


Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền


Nét mới trong xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” ở đơn vị Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Nét mới trong xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” ở đơn vị Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy


Suy nghĩ về một số nhiệm vụ, giải pháp góp phần triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng khóa XIII

Suy nghĩ về một số nhiệm vụ, giải pháp góp phần triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng khóa XIII


Kết quả thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Trưởng Chính trị tỉnh Nghệ An

Kết quả thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Trưởng Chính trị tỉnh Nghệ An


Phát huy truyền thống, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới

Phát huy truyền thống, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới


Cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An


Những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An năm 2020

Những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An năm 2020


Kết quả nổi bật của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong chín tháng đầu năm 2020

Kết quả nổi bật của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong chín tháng đầu năm 2020


Nghệ An hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Nghệ An hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở


Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn dân cư xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn dân cư xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An