Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong năm 2022, phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch công tác năm 2023 Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả mười nhiệm vụ và giải pháp sau:

 

Thứ nhất, Ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2023 sát với yêu cầu thực tiễn, có sự đổi mới trong hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sơ kết, tổng kết. Từng thành viên của Hội đồng, Tổ Thư ký giúp việc nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch năm 2023 để tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ; chủ động đề xuất giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng, Tổ Thư ký giúp việc; tích cực tham gia ý kiến tại phiên họp Hội đồng, cuộc họp Tổ Thư ký, Hội đồng cấp tỉnh triển khai việc kiểm tra đảm bảo thực chất, hiệu quả và thiết thực.

Thứ hai, Tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, nhất là trách nhiệm được giao trong công tác PBGDPL theo hướng gắn kết giữa PBGDPL và xây dựng, THPL, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chú trọng PBGDPL cho đối tượng đặc thù. Nâng cao chất lượng tư vấn, tham mưu, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp; sự chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ PBGDPL của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan trường trực, giữa các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương với nhau trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL.

Thứ ba, Thực hiện có hiệu quả các đề án mới về PBGDPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2022, bao gồm: Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027"; Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”; Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Đề án “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028”. Lựa chọn thực hiện nhiệm vụ PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo. Nội dung phổ biến gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương; với xây dựng, thực thi và bảo vệ pháp luật; với vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng.

Thứ tư, Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến những nội dung pháp luật mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2022 và 2023, các quy định pháp luật liên quan đến đời sống nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận bằng nhiều hình thức phù hợp với đối tượng, địa bàn, tình hình thực tế. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của mạng xã hội, các phương tiện truyền thông, báo chí, các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở… Tiếp tục đa dạng hóa hình thức, phương pháp PBGDPL phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kịp thời phát hiện mô hình điểm, cách làm mới, làm hay trong công tác PBGDPL để từ đó nhân rộng, tạo phong trào chung.

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam có hiệu quả, gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; tham gia Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV.

Thứ năm, Nâng cao hiệu quả triển khai Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022-2026; các đề án về PBGDPL; thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường thuộc phạm vi quản lý; PBGDPL cho đối tượng đặc thù; đề xuất các giải pháp tăng cường xã hội hoá, huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thứ sáu, Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật chuyên sâu cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm tham gia công tác PBGDPL của đội ngũ báo cáo viên pháp luật trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với lĩnh vực hoạt động chuyên sâu được phân công.

Thứ bảy, Tiếp tục triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Thứ tám, Trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thứ chín, Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp trong triển khai các nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Triển khai thực hiện nhiệm vụ đánh giá công tác PBGDPL theo Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Thứ mười, Tăng cường vai trò hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đối với Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện. Tổ chức tổng kết, khen thưởng, nhân rộng mô hình, điển hình trong công tác PBGDPL./.

                                      Phan Thanh Đoài 

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Diễn Châu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân

Diễn Châu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân


Kết quả công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở huyện Thanh Chương

Kết quả công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở huyện Thanh Chương


Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới


Kết quả lãnh đạo công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở Anh Sơn

Kết quả lãnh đạo công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở Anh Sơn


Quân khu 4 với hiệu quả hành quân dã ngoại làm công tác dân vận

Quân khu 4 với hiệu quả hành quân dã ngoại làm công tác dân vận


Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn ở huyện Nghi Lộc

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn ở huyện Nghi Lộc


Hiệu quả hoạt động của tổ tự quản ở Nghệ An

Hiệu quả hoạt động của tổ tự quản ở Nghệ An


Nghệ An thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu

Nghệ An thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu


Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội


Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh

Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh


Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai


Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo

Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo


Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”

Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”


Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022

Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022


Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Đồng Thành, Yên Thành

Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Đồng Thành, Yên Thành