Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Trách nhiệm của Doanh nghiệp khi cho thuê lại lao động

  • Người hỏi: Dân hỏi
  • Email: danhoi@gmail.com
  • Thời gian: 03/09/2019 12:58:42 PM

Xin hỏi, khi bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép cho thuê lại lao động thì Doanh nghiệp phải có những trách nhiệm gì?

Trả lời

Theo Điều 13, Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 05/05/2019) quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động, nếu trong trường hợp bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép thì Doanh nghiệp phải có trách nhiệm sau:

1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc không gia hạn hoặc không cấp lại hoặc thu hồi giấy phép, doanh nghiệp cho thuê thực hiện thanh lý toàn bộ các hợp đồng cho thuê lại lao động đang thực hiện, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại và bên thuê lại theo quy định của pháp luật lao động, đồng thời đăng công khai nội dung việc chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động trên một báo điện tử trong 07 ngày liên tiếp.

2. Doanh nghiệp cho thuê có trách nhiệm bố trí việc làm cho người lao động thuê lại theo hợp đồng lao động đã ký kết. Trường hợp người lao động phải ngừng việc thì người sử dụng lao động của doanh nghiệp cho thuê phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 của Bộ luật lao động./.

Gửi câu hỏi