Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hủy kết nạp Đảng, sau đó được xem xét kết nạp thì gọi là kết nạp hay kết nạp lại?

  • Người hỏi: Nguyễn Quang Hải
  • Email: quanghai1809.dhxd@gmail.com
  • Thời gian: 20/01/2021 15:03:05 PM

Hủy kết nạp Đảng, sau đó được xem xét kết nạp thì gọi là kết nạp hay kết nạp lại?

Trả lời

Nội dung câu hỏi của bạn, Phòng Tổ chức Đảng – Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An trả lời như sau:

Việc xử lý các trường hợp kết nạp người vào Đảng sai quy định được quy định tại Điểm 4.4, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương như sau:

Cấp ủy cấp trên, qua kiểm tra, xác minh phát hiện việc kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức sai quy định thì xử lý như sau:

a) Nếu quyết định kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức không đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 1, Điều lệ Đảng, thì cấp ủy ban hành quyết định phải hủy bỏ quyết định của mình và thông báo cho đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt xóa tên trong danh sách đảng viên.

b) Nếu quyết định kết nạp người vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức không đúng thẩm quyền, không đúng thủ tục theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều lệ Đảng thì phải hủy bỏ quyết định đó, chỉ đạo cấp ủy có thẩm quyền làm lại các thủ tục theo quy định và xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, nội dung bạn hỏi thuộc phần a, trường hợp hủy quyết định kết nạp do không đúng tiêu chuẩn, điều kiện của người vào Đảng. Nội dung trên được hướng dẫn cụ thể tại Mục 3, Phần I, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên như sau:

Cấp ủy các cấp, qua kiểm tra, xác minh phát hiện việc kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức sai quy định thì xử lý theo quy định tại Điểm 4.4, Quy định 29-QĐ/TW, thủ tục tiến hành như sau:

a) Trường hợp quyết định kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức không đúng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 1, Điều lệ Đảng; kết nạp lại không đúng quy định thi hành Điều lệ Đảng, thì cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo cấp ủy ra quyết định phải hủy bỏ quyết định của mình và thông báo cho chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt xóa tên đảng viên đó trong danh sách đảng viên.

- Trong văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy ra quyết định kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức phải hủy bỏ quyết định cần nêu rõ các nội dung:

+ Không đủ tiêu chuẩn của người vào Đảng theo quy định tại Điều 1, Điều lệ Đảng về phẩm chất chính trị; hoặc phẩm chất đạo đức và lối sống; hoặc ý thức tổ chức, kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

+ Không đủ điều kiện về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; hoặc khai lý lịch không trung thực; hoặc chưa đủ tuổi đời; hoặc không thuộc diện được kết nạp lại vào Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

- Khi nhận được quyết định, đảng ủy cơ sở lưu văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và quyết định nêu trên vào hồ sơ của đảng viên bị xóa tên để quản lý theo quy định, chi bộ công bố và giao quyết định không được công nhận là đảng viên của Đảng, xóa tên trong danh sách đảng viên trong cuộc họp chi bộ.

Như vậy, quần chúng A được kết nạp vào Đảng nhưng đã bị hủy quyết định thuộc đối tượng chưa được kết nạp vào Đảng, do đó nếu Quần chúng A phấn đấu tốt thì có thể xem xét kết nạp vào Đảng chứ không phải là kết nạp lại vào Đảng.

Gửi câu hỏi