Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Yên Thành làm tốt công tác dân vận chính quyền

Huyện Yên Thành nằm ở phía đông Bắc của tỉnh Nghệ An, là vùng đất nửa trung du miền núi, nửa đồng bằng có diện tích 547,7 km2, với 39 đơn vị hành chính cấp xã (1 thị trấn, 38 xã); 496 xóm, khối;

Dân số 306.189 người (đứng thứ 3 toàn tỉnh), đồng bào theo đạo công giáo 40.492 người (chiếm 14,54% dân số toàn huyện). Đảng bộ huyện có 85 tổ chức cơ sở đảng (46 đảng bộ, 39 chi bộ trực thuộc); có 675 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; 12.105 đảng viên.  

Trong thời gian qua, với quyết tâm cao của các cấp, các ngành và sự đoàn kết, cần cù lao động sáng tạo của nhân dân huyện Yên Thành nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Đạt được những kết quả đó là thành công của cả hệ thống chính trị trong đó công tác Dân vận chính quyền luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã quan tâm chú trọng. Các cấp ủy Đảng tùy theo theo tình hình thực tế nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác dân vận hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Luôn coi trọng và thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. UBND huyện  đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy gắn với thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16.5.2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước các cấp"; chỉ đạo các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác dân vận; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng thực hiện công tác dân vận trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đặc biệt coi trọng việc phát huy quyền làm chủ và những lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; gắn triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền; chọn năm 2020 là năm công tác cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo công tác quản lý nhà nước. Tập trung chỉ đạo hướng về cơ sở, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các loại hình Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân; kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những vấn đề khó khăn, bức xúc trong nhân dân.

Hội đồng nhân dân tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giám sát, Thông qua hoạt động giám sát của các ban Hội đồng, Giám sát hoạt động chuyên môn của các phòng thuộc UBND huyện về thực hiện các chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và của người dân, và các chính sách an sinh xã hội cho người dân ví dụ như: xây dựng nhà ở cho người nghèo, nhà ở cho người có công với cách mạng và các công trình phúc lợi khác, qua giám sát, phát hiện, đề nghị các phòng ban liên quan kịp thời chấn chỉnh và sữa chữa các sai sót được chỉ ra.

Tăng cường tuyên truyền về công tác dân vận chính quyền. Các cơ quan từ huyện đến cơ sở tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong thực thi công vụ; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương của tỉnh về công tác dân vận chính quyền gắn với những chủ đề "Năm dân vận chính quyền", "Năm dân vận khéo"; phổ biến Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo đến nhân dân. Đẩy mạnh công tác tư pháp, thi hành án; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Phát huy hiệu quả hoạt động của ban thanh tra  nhân dân, tổ tự quản ở khu dân cư, cụm liên gia tự quản, để nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước.

Chính quyền các cấp, thủ trưởng các địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Trong năm 2020 Ban tiếp công dân huyện chỉ tổ chức 21 phiên tiếp dân định kỳ với 107 lượt công dân, 110 lượt tiếp dân thường xuyên và 2 phiên tiếp dân đột xuất; đã giải thích, hướng dẫn cho công dân và giao trách nhiệm giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định. Tiếp nhận, xử lý 660 đơn thư, tổng số vụ việc (thông qua kênh tiếp dân và kênh tiếp nhận đơn thư) là 215 vụ việc. Đã giải quyết 205/215 vụ việc, chiếm tỷ lệ 95%; Không có điểm nóng về các vụ việc nổi cộm, đột xuất, phức tạp xảy ra trên địa bàn huyện. Thông qua hoạt động đối thoại, tiếp dân và hòa giải cơ sở, các cấp, các ngành đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng, hợp lý của công dân để xem xét, giải quyết đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời, hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật, qua đó, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, hình thành "điểm nóng" và giữ nghiêm kỷ cương pháp luật.

Việc gắn công tác dân vận với CCHC trong thời gian qua được các cơ quan, ban ngành, địa phương trên địa bàn huyện đặc biệt quan tâm hàng đầu vì nó liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của công dân. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính không còn phù hợp và công khai đúng quy định; từng bước đơn giản hóa các loại hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc; thực hiện tốt cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân. Chính quyền các cấp đã thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện phong cách dân vận "gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin". Xây dựng và thực hiện tốt hệ thống nội quy, quy chế, quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và quan hệ trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, tổ chức và công dân. Đồng thời UBND huyện đã tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và trong năm 2020 đã kiểm tra tại 15 xã trên địa bàn.

Trong thời gian tới, huyện Yên Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị khắc phục các hạn chế còn tồn tại trong thực hiện quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, kỷ cương, kỷ luật hành chính giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống trong thực hành công vụ. Góp phần xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, xứng đáng với danh hiệu “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới”./.

Nguyễn Mạnh Khôi 

Tin cùng chuyên mục

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường


''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu

''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu


Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu


Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An


Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận


Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu

Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu


Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn

Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn


Cục Thuế Nghệ An: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn

Cục Thuế Nghệ An: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn


Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW về công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc ít người

Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW về công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc ít người


Kỳ Sơn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn – một số cách làm hay

Kỳ Sơn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn – một số cách làm hay


Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An


Kết quả công tác dân vận năm 2021 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2021 ở Nghệ An


Kết quả nổi bật công tác  dân vận chính quyền năm 2021 ở Nghệ An

Kết quả nổi bật công tác dân vận chính quyền năm 2021 ở Nghệ An


Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021