Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai

Thị xã Hoàng Mai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế- xã hội; trong năm được sự quan tâm của Trung ương và của tỉnh trong đầu tư, phát triển; tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã tiếp tục có bước chuyển tích cực năm 2022 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14, 51%.

Thị xã Hoàng Mai là một trong những địa phương có tốc độ tăng giá trị sản xuất cao nhất, đồng thời tiếp tuc duy trì vị trí trong nhóm 3 đơn vị cấp huyện có quy mô giá trị sản xuất lớn nhất của cả tỉnh; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng-an ninh được giữ vững, thị xã ngày càng thể hiện vai trò là 1 trong 3 cực tăng trưởng của tỉnh Nghệ An. Với những kết quả đạt được trước hết cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ thị xã đến cơ sở luôn chú trọng và quan tâm, lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác quy hoạch, thu hút đầu tư .

Với chủ trương tập trung hoàn thiện Quy hoạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng của ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch, giảm dần tỷ trọng của ngành nông nghiệp. Với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Trung ương, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy, chính quyền thị xã, cơ sở và Nhân dân việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) gắn với công tác quy hoạch, thu hút đầu tư của thị xã đã đạt được những kết quả quan trọng.

Công tác quy hoạch được quan tâm chỉ đạo thực hiện, xác định quy hoạch là chìa khóa để thu hút đầu tư, UBND thị xã đã hoàn thành đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Hoàng Mai tầm nhìn đến năm 2050, đã tiến hành lập các đồ án quy hoạch các phân khu trung tâm đô thị hiễn hữu: Quy hoạch chi tiết cụm di tích đền Cờn, cụm di tích hang Hỏa Tiễn, điều chỉnh quy hoạch chung. Công tác quản lý quy hoạch từng bước đi vào nền nếp và quản lý chặt chẽ, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích, không đúng với quy hoạch. Thực hiện hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất thị xã Hoang Mai, giai đoạn 2021- 2030; Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Công tác thu hút đầu tư, trong năm trên địa bàn thị xã đang triển khai 44 dự án, có dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh như: Đường bộ cao tốc Bắc- Nam, Đường ven biển từ Nghi Sơn – Cửa Lò, Kè và trồng cây chắn sóng ven biển từ Quỳnh Lập – Quỳnh Liên;  Dự án vốn FDI cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu có vốn đầu tư 850 tỷ đồng; trong năm 2022 có 04 dự án đã khởi công, trong đó có 02 dự án lớn tại KCN Hoàng Mai 1 với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 265 triệu đô la (Nhà máy sản xuất cấu kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng và Nhà máy sản xuất giày gia xuất khẩu Hoa Lợi). Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn không chỉ đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế của năm 2022, mà sẽ tạo ra động lực, dư địa để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thị xã trong thời gian tới.

 Công tác kiểm tra, xử lý các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ được quan tâm, UBND thị xã đã chủ động rà soát, báo cáo UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra; đồng thời phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra 14 dự án chậm tiến độ (trong đó có 3 dự án trong khu công nghiệp và 11 dự án ngoài khu công nghiệp) để đề xuất UBND tỉnh quyết định các hình thức xử lý.

 Công tác GPMB các dự án triển khai trên địa bàn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo sâu sát, sự đồng bộ của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Hiện nay, trên địa bàn thị xã đang triển khai  44 dự án. Trong năm đã tập trung cao độ để hoàn thành cơ bản công tác GPMB các dự án lớn và bàn giao cho nhà thầu thi công như: đường Cao tốc Bắc- Nam, Khu Công nghiệp Hoàng Mai 1, Đường Nghi sơn Ven biển từ Nghi Sơn đi Cửa Lò, Dự án Cải thiện hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, Trung tâm Văn hóa -Thể thao (trong đó trung ương 3, tỉnh 6, thị xã và các đơn vị khác 35).

Có được những kết quả trên, trong quá trình tổ chức thực hiện Thị xã Hoàng Mai rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất: Trong công tác quy hoạch thực hiện đẩy đủ nghiêm túc việc lấy ý kiến dân chủ rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện quy trình xây dựng quy hoạch. Thực hiện việc lấy ý kiến bằng các hình thức phù hợp để phát huy trí tuệ của Nhân dân và các tố chức, cá nhân, đảm bảo cho các quy hoạch được phê duyệt phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.

Thứ hai: Trong công tác thu hút đầu tư, thực hiện việc xây dựng, cập nhật thường xuyên danh mục Dự án mời gọi đầu tư trên cổng thông tin điện tử thị xã, với đầy đủ thông tin liên quan: Mục tiêu dự án, hiện trạng đất đai, giải quyết việc làm… tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư ngay từ khâu tiếp cận nghiên cứu, tìm hiểu dự án. Đồng thời thúc đẩy tiến trình công khai, minh bạch, từ giai đoạn xúc tiến, mời gọi đầu tư, hỗ trợ cung cấp thông tin, lập hồ sơ dự án, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đến khâu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký đầu tư, thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường...

Thứ ba: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là bộ phận tiếp xúc nhà đầu tư, doanh nghiệp phải tạo giấu ấn tình cảm thân thiện với nhà đầu tư. Đổi mới phong cách lãnh đạo về quy hoạch và thu hút đầu tư của người đứng đầu, trên cơ sở thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở để phát huy được sức mạnh của cá nhân và tập thể cùng đồng hành với nhà đầu tư để hoàn thành mục tiêu đề ra đối với Quy hoạch và thu hút đầu tư.

Thứ tư: Xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu then chốt trong việc thu hút các nhà đầu tư, tuy nhiên công tác GPMB là việc làm khó, phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân. Do đó cần có sự tập trung vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai một cách đồng bộ, nhất quán, kịp thời, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Thứ năm, Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải bám sát và  thực hiện tốt  nội dung Đề án số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An; thực hiện tốt, kịp thời Quy chế tiếp xúc đối thoại với nhân dân.

                                                      Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                      Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Diễn Châu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân

Diễn Châu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân


Kết quả công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở huyện Thanh Chương

Kết quả công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở huyện Thanh Chương


Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới


Kết quả lãnh đạo công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở Anh Sơn

Kết quả lãnh đạo công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở Anh Sơn


Quân khu 4 với hiệu quả hành quân dã ngoại làm công tác dân vận

Quân khu 4 với hiệu quả hành quân dã ngoại làm công tác dân vận


Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn ở huyện Nghi Lộc

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn ở huyện Nghi Lộc


Hiệu quả hoạt động của tổ tự quản ở Nghệ An

Hiệu quả hoạt động của tổ tự quản ở Nghệ An


Nghệ An thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu

Nghệ An thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu


Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội


Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh

Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh


Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo

Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo


Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023


Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”

Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”


Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022

Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022


Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Đồng Thành, Yên Thành

Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Đồng Thành, Yên Thành