Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Yên Thành

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực của sự phát triển. Đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển; coi sự nghiệp “trồng người” là nhiệm vụ cơ bản của ngành giáo dục và đào tạo. Chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, của tất cả các lực lượng xã hội và của mọi gia đình.

Trong những năm qua huyện Yên Thành đã gắn thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với sự sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác giáo dục. Đời sông nhân dân ngày càng phát triển và có những chuyển biến rõ rệt;  An ninh chính trị và an toàn xã hội luôn được giữ vững, ổn định, chất lượng giáo dục ngày được nâng lên. Năm 2019, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, được Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động ba. Góp phần vào sự phát triển chung của huyện có sự đóng góp to lớn của ngành giáo dục và đào tạo. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, ngành giáo dục huyện Yên Thành không ngừng được củng cố và phát triển. Quy mô mạng lưới trường lớp được mở rộng, Tính đến năm học 2022 - 2023, toàn huyện có 118 trường và 01 trường trung cấp nghề, 01 trung tâm GDNN-GDTX với 74.820 học sinh. Có 39/39 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức đô 3 - xóa mù chữ mức đô 2, phổ cập THCS mức độ 2, 104/118 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia. Trong thời gian qua có rất nhiều tập thể và cá nhân trong ngành giáo dục và đào tạo được Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu thi đua như:  9 nhà giáo ưu tú, nhiều tập thể, nhiều cá nhân được tặng thưởng huân chương lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, chiến sĩ thi đua các cấp…Từ năm 2019-2020 đến nay, mỗi năm có hơn 700 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận sáng kiến cấp huyện, có từ 10 đến 15 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh. Hằng năm, có hàng trăm lượt học sinh, giáo viên được công nhận là HSG, giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Trong năm học 2021-2022 và 2022-2023, chỉ riêng bậc học MN, TH, THCS Yên Thành có 103 giáo viên được công nhận GVDG, GVCN lớp giỏi cấp tỉnh; trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2021-2022 Yên Thành có 73 em đạt giải (trong đó có 2 giải nhất, 18 giải nhì, 22 giải ba) xếp thứ 3 toàn tỉnh (tăng 6 bậc so với năm học 2020-2021), trường THPT Phan Đăng Lưu luôn đứng tốp 10 về chất lượng HSG; học sinh thi đậu vào các trường đại học năm sau cao hơn năm trước, nhiều em đạt á khoa trong các trường Đại học có danh tiếng như ĐH Bách khoa Hà nội, Đại học Ngoại thương…

Đạt được kết quả đó, trong thời gian qua Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, phòng GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đưa ra nhiều cơ chế chính sách, tổ chức linh hoạt các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện dịch bệnh Covid- 19, đồng thời huy động mọi tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức cá nhân tham gia vào sự nhiệp giáo dục góp phần cùng ngành GD&ĐT đưa chất lượng giáo dục ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Phấn đấu đến năm 2030, huyện Yên Thành có nguồn nhân lực phát triển với trình độ chuyên môn, khả năng sáng tạo và thực hành đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh và đất nước...".

Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển, đổi mới toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo thì ngành giáo dục và đào tạo Yên Thành vẫn còn những hạn chế. Đó là giáo dục và đào tạo trên địa bàn phát triển chưa vững chắc; nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học đã được đổi mới song chất lượng, hiệu quả chưa cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học còn thiếu, không đồng bộ; đội ngũ giáo viên chưa đồng bộ về cơ cấu, chất lượng một bộ phận giáo viên và năng lực, trách nhiệm của một số cán bộ quản lý giáo dục ở các cấp học còn hạn chế; đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ thật sự chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đặt ra mục tiêu về giáo dục và đào tạo là "Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức". Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã có Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Với quan điểm, mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước, xuất phát từ điều kiện thực tế của huyện, Yên Thành tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng nền giáo dục "chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa", tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từng bước đưa huyện Yên Thành trở thành huyện khá  trong tỉnh.

Để đạt được kế hoạch đó trong những năm tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị, các trường học trên địa bàn huyện Yên Thành cần tiếp tục thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và toàn diện các quan điểm, mục tiêu giáo dục của Đảng; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo hướng bền vững; nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của giáo dục, tăng cường đầu tư cả về nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục và đào tạo;

2. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội làm cho từng gia đình, cộng đồng dân cư và toàn xã hội nhận thức rõ trách nhiệm đối với giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất để con em được đến trường tham gia học tập và phát triển một cách toàn diện; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tổ chức hiệu quả các cuộc vận động quyên góp, ủng hộ về mọi mặt cho học sinh; thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí trong quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách, nguồn tài trợ cho đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo; tiếp tục thực hiện việc luân chuyển cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên, nhân viên cục bộ.

3. Chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng trong trường học; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức và nhân cách trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; làm tốt công tác phát triển Đảng trong các chi bộ trường học; quan tâm, có định hướng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, trong đó cần chú trọng giáo dục phẩm chất đạo đức, kỹ năng và năng lực cho học sinh; cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở phải có trách nhiệm cao trong việc vận động học sinh trong các độ tuổi đến lớp, có giải pháp cụ thể giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Đồng thời đổi mới, nâng cao công tác quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo, nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý giáo dục; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục.

4. Kịp thời khuyến khích, khen thưởng, động viên học sinh, giáo viên có thành tích cao trong học tập và giảng dạy; đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học.

Mặt khác quan tâm xây dựng mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập"; đẩy mạnh phát triển quy mô, mạng lưới trường lớp một cách hợp lý, vừa bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3,  phổ cập trung học cơ sở mức độ 2. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo chính là nền tảng vững chắc, là động lực cho sự phát triển chung của huyện trong hiện tại và tương lai.

5.  Đẩy mạnh Phong trào “Dân vận khéo” gắn với phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng hơn nữa yêu cầu "nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài", ươm trồng những thế hệ tương lai, chủ nhân của đất nước là những con người có phẩm chất đạo đức tốt, sống có lý tưởng, có hoài bão, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và vì mục tiêu dân giàu, huyện mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                             Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                                   Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai


Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo

Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo


Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023


Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”

Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”


Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022

Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022


Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Đồng Thành, Yên Thành

Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Đồng Thành, Yên Thành


Kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện quê hương Bác Hồ

Kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện quê hương Bác Hồ


Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022


Đồn Biên phòng Quỳnh Phương: Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân biên giới biển

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương: Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân biên giới biển


Tình hình nhân dân và chuyển biến của công tác dân vận những tháng đầu năm 2023

Tình hình nhân dân và chuyển biến của công tác dân vận những tháng đầu năm 2023


Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở

Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở


Kinh nghiệm tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy của Công an Nghệ An

Kinh nghiệm tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy của Công an Nghệ An


"Dân vận khéo" ở xã Châu Nga, Quỳ Châu

"Dân vận khéo" ở xã Châu Nga, Quỳ Châu


Bộ đội Biên phòng Nghệ An: 64 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển

Bộ đội Biên phòng Nghệ An: 64 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển


Hiệu quả công tác dân vận của chính quyền tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Hiệu quả công tác dân vận của chính quyền tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội