Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Thực hiện bài báo “Dân vận” của Bác Hồ gắn với công tác dân vận hiện nay ở Nghệ An

Cách đây 71 năm, năm 1949, Đảng ta, nhân dân ta mới dành được chính quyền 4 năm, nhưng do có một bộ phận cán bộ đã quan liêu, xa dân, ức hiếp dân, mất dân chủ với dân, một số nơi chưa quan tâm đến công tác dân vận; do vậy Bác viết bài “Dân vận” với bí danh X.Y.Z đăng trên báo Sự thật, số 120, ngày 15/10/1949.

Với tiêu đề ngắn gọn với 2 chữ “DÂN VẬN”, vào đề bài báo Bác viết: "Vấn đề dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ, nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại". Ở đây Bác nói “hiểu thấu” có nghĩa là phải hiểu được bản chất của vấn đề, hiểu cả nội dung lẫn hình thức, suy ra cán bộ đến với dân thì phải thấu hiểu được lòng dân, hiểu được tâm tư nguyện vọng của nhân dân và phải hiểu được vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận. Với 573 từ, bài báo chia thành 4 phần, (phần mở đầu: Nước ta là nước dân chủ; phần thứ hai: Dân vận là gì; phần thứ ba: Ai phụ trách dân vận; phần thứ tư: Dân vận phải thế nào). Bài "Dân vận" của Bác đã thể hiện một cách toàn diện, đã nêu ra một cách khá đầy đủ nội hàm của khái niệm dân vận, nội dung quy trình của công tác dân vận. Nghiên cứu cả 4 vấn đề đó chúng ta càng hiểu một cách sâu sắc, đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Những vấn đề Bác nêu trong bài báo đã thực sự đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ ai cũng có thể tự liên hệ đến trách nhiệm của mình đối với công tác dân vận, đối với dân.

Tiếp tục ôn lại nội dung, ý nghĩa bài "Dân vận" của Bác đã nêu để có nhận thức sâu sắc hơn tư tưởng, quan điểm của Bác Hồ về công tác dân vận đối với quá trình lịch sử phát triển của Đảng, của Dân tộc ta và nhất là đối với tình hình hiện nay ở Nghệ An để có tính thời sự. Để rồi vận dụng tư tưởng dân vận của Bác Hồ và quan điểm của Đảng ta về công tác vận động quần chúng, liên hệ vào thực tiễn của đơn vị, cá nhân: Về kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm; kinh nghiệm về công tác dân vận. Qua đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị để tiếp tục thực hiện tốt những lời dạy của Bác Hồ nêu trong bài báo về công tác dân vận trong thời gian tới.

Vân dụng bài báo “Dân vận” của Bác, trong thời gian qua Nghệ An đã tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ một cách nghiêm túc, có chất lượng, gắn với việc thực hiện có  hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới phương thức vận động, tuyên truyền, hướng về cơ sở, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để  thực hiện thắng Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, từ đó góp phần phát triển  kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25 -NQ/TW (khóa XI) "Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới" với 9 đề án, chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25/TW đã triển khai thực hiện ở cơ sở có hiệu quả. Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh theo Quyết định 217, Quy định 218 của Bộ Chính trị, đã tiến hành giám sát các vấn đề bức thiết trên địa bàn như: giá cả và chất lượng các loại vật tư nông nghiệp, chính sách người có công, vấn đề ô nhiễm môi trường được nhân dân đồng tình cao. Thực hiện có hiệu quả Quyết định 290 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; chỉ đạo sơ, tổng kết chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh về công tác vận động quần chúng, như: tổng kết Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa IX) về công tác tôn giáo; Nghị quyết 09 về công tác Cựu Chiến binh; Nghị quyết số 11- của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước.

 Triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong hệ thống chính trị có hiệu quả, trong 5 năm qua toàn tỉnh đã chỉ đạo xây dựng được hơn 4.000 mô hình "Dân vận khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, có 264 xã (62%) đạt tiêu chí nông thôn mới; có 04 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới (thị xã Thái Hòa, thành phố Vinh, huyện Nam Đàn, huyện Yên Thành); nhân dân đã hiến hơn 5,8 triệu m2 đất; 5,3 triệu ngày công và 10.513 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Trong năm, có 18/21 huyện, thành, thị tổ chức hội nghị biểu dương điển hình "Dân vận khéo", đã biểu dương 320 điển hình tập thể và 476 điển hình cá nhân. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, nhất là Kết luận 120 -KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Có 21/21 huyện, thành phố, thị xã xây dựng được 63 "điểm sáng" về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và 55 điểm sáng về công tác dân vận chính quyền ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp. Thông qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận đã góp phần quan trọng vào thu hút đầu tư ở Nghệ An, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Nghệ An tăng 6 bậc so với năm trước. Tập trung chỉ đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết các vụ việc phức tạp trong vùng giáo. Định kỳ hàng quý Thường trực Tỉnh ủy chủ trì giao ban với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nền nếp và có chất lượng; sau giao ban Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh và các ngành liên quan giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân.

Đã 71 năm trôi qua bài “Dân vận” của Bác vẫn mới, vẫn còn và mãi mãi vẫn còn nguyên giá trị đối với chúng ta trong sự nghiệp cách mạng xây dựng bảo vệ đất nước hôm nay. Để làm tốt công tác dân vận trong thời gian tới chúng ta cần thực hiệnt tốt 3 vấn đề sau đây:

Một là, về công tác chính trị tư tưởng phải làm cho cán bộ đảng viên nhận thức tầm quan trọng chiến lược của công tác dân vận theo những luận điểm tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải tạo ra cơ chế buộc mọi cán bộ đảng viên làm công tác dân vận, xử lý nghiêm khắc mọi hành vi, việc làm phản dân vận.

Hai là, phải thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ "Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", cán bộ phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, luôn vì lợi ích của nhân dân; luôn đi đầu trong các phong trào, trong đó có phong trào thi đua "Dân vận khéo”.  Phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được.

Ba là, phong trào thi đua "Dân vận khéo” phải đứng trên quan điểm, lợi ích của nhân dân, đó là yếu tố quan trọng để phát huy nội lực trong nhân dân và làm nên sức sống bền vững của phong trào. Phương pháp dân vận phải tốt, thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để giải quyết những vấn đề phát sinh, bức xúc, nổi cộm từ cơ sở. Chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; cả hệ thống chính trị vào cuộc, có cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện ở từng địa phương, đơn vị. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào thi đua "Dân vận khéo”./.

                                                              Nguyễn Mạnh Khôi 

                                         Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Trường Đại học Havard trao tặng bản sao hiện vật quý cho Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Trường Đại học Havard trao tặng bản sao hiện vật quý cho Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên


Nghệ An tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2022

Nghệ An tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2022


Quỳ Hợp trao tặng Bộ nhạc cụ của đồng bào dân tộc Thổ tham gia Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội

Quỳ Hợp trao tặng Bộ nhạc cụ của đồng bào dân tộc Thổ tham gia Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội


Nghệ An tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2

Nghệ An tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2


Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh


Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và bước ngoặt của cách mạng Việt Nam

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và bước ngoặt của cách mạng Việt Nam


Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với việc thành lập Mặt trận Việt Minh

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với việc thành lập Mặt trận Việt Minh


Bác Hồ với giai cấp công nhân Nghệ An

Bác Hồ với giai cấp công nhân Nghệ An


Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)


Xúc động cầu truyền hình "Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam"

Xúc động cầu truyền hình "Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam"


Nghệ An – với giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2, giai đoạn 2018-2020

Nghệ An – với giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2, giai đoạn 2018-2020Hồ Chí Minh - Biểu tượng sáng ngời của dân tộc Việt Nam

Hồ Chí Minh - Biểu tượng sáng ngời của dân tộc Việt Nam


Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn


Khai mạc Triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập rèn luyên và lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam

Khai mạc Triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập rèn luyên và lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam