Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Thái Hòa gắn công tác nội chính, PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Quý I/2020, Thị uỷ, UBND Thị xã Thái Hòa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành trong khối nội chính trên địa bàn chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm, chú trọng công tác dự báo, nắm chắc tình hình.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vì vậy  tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được đảm bảo, công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

Thị Ủy Thái Hòa khen thưởng tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 03 tháng đầu năm 2020, Cấp ủy, chính quyền Thị xã Thái Hòa đã tổ chức quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản của các ngành, các cấp, các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành 01Chương trình, 02 Kế hoạch, 01 Hướng dẫn, 02 công văn, duy trì  chế độ giao ban khối nội chính hàng tháng để đánh giá kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của từng cơ quan trong khối, qua đó kịp thời khắc phục những hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề ra giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy tăng cường chỉ đạo việc nắm tình hình liên quan đến an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, tăng cường công tác tuần tra đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị trong khối tư pháp tăng cường công tác phối hợp đẩy nhanh việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trên địa bàn. Tổ chức tốt việc tiếp dân định kỳ theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Chính vì vậy, qúy 1/2020, công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thị xã được đảm bảo. Trong quý, các cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ 5/5 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ 100%, bắt 14 đối tượng, thu hồi số tiền, tài sản hơn 300 triệu đồng; Phát hiện, bắt giữ 11 vụ 14 đối tượng phạm tội về ma túy; phát hiện, xử lý 67 vụ việc liên quan đến hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ; 13 vụ việc về môi trường; thụ lý 93 vụ, việc (trong đó đã giải quyết, xét xử 50 vụ, việc đạt tỷ lệ 53,8%), tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, triển khai 05 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Để đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, 03 tháng đầu năm, Thị xã Thái Hòa đã triển khai  các biện pháp phòng ngừa tham nhũng thông qua: việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; Việc thực hiện cải cách hành chính, việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xẩy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách và Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị... Cùng với đó tăng cường công tác thanh tra, phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng,  hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Kết quả, trong Quý I/2020 thị xã Thái Hòa đã triển khai 04 cuộc thanh tra hành chính các trường học, qua thanh tra chưa phát hiện vụ việc tham nhũng; tiếp nhận và thụ lý 20 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai. Đến nay đã giải quyết 20/20 đơn. Thông qua công tác giải quyết đơn thư của công dân, không phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng nào.

Quý 2/2020, Thái Hòa tiếp tục gắn công tác nội chính, PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với 10 nhiệm vụ cơ bản trong đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chủ động nắm, dự báo diễn biến hoạt động của các loại tội phạm để có kế hoạch triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn một cách có hiệu quả. Phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời các tình huống, không để hình thành điểm nóng, không để phát sinh vấn đề phức tạp; Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch giai đoạn thứ 3 (2016-2020) Chiến lược Quốc gia về PCTN của thị xã Thái Hòa; Làm tốt công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử nhanh các vụ án nhất là các vụ án có tính chất phức tạp được dư luận quan tâm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra kịp thời, hiệu quả. Xử lý nghiêm các trường hợp chậm thực hiện; Nâng cao trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, xã, phường về giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo kết hợp với việc thực hiện công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để ngăn ngừa nhũng nhiễu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân trong việc phát giác hành vi phạm tội, tệ nạn xã hội và tham nhũng, tiêu cực.../.

                                                           Lê Thị Thủy 

                                                  Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục


Nghi Lộc: Hội thi kể chuyện về những điển hình học tập và làm theo Bác

Nghi Lộc: Hội thi kể chuyện về những điển hình học tập và làm theo Bác


Nghệ An vận dụng tư tưởng đại đoàn kết của Bác Hồ để xây dựng và phát triển quê hương

Nghệ An vận dụng tư tưởng đại đoàn kết của Bác Hồ để xây dựng và phát triển quê hương


Tuổi trẻ Nghệ An khắc ghi lời Bác dạy

Tuổi trẻ Nghệ An khắc ghi lời Bác dạy


Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Thái Hòa

Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Thái Hòa


Đô Lương chọn nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đô Lương chọn nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng dân vận vùng giáo tận tụy vì dân

Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng dân vận vùng giáo tận tụy vì dân


Nghị lực của người khuyết tật trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nghị lực của người khuyết tật trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


Võ Thị Thiều Hoa – cô giáo vùng cao xã 30A “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Võ Thị Thiều Hoa – cô giáo vùng cao xã 30A “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy lựa chọn những khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy lựa chọn những khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


Tuyên dương 67 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 6 - năm 2020

Tuyên dương 67 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 6 - năm 2020


Nữ Chủ tịch xã được nhân dân tin yêu

Nữ Chủ tịch xã được nhân dân tin yêu


Nghệ An qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nghệ An qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Nông dân Nghệ An làm theo lời Bác dặn

Nông dân Nghệ An làm theo lời Bác dặn


Nghệ An: Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác

Nghệ An: Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác