Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Sức lan tỏa của phong trào “Dân vận khéo” ở Hoàng Mai

Trong những năm gần đây, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Thị xã Hoàng Mai đã lan tỏa rộng khắp trong các cấp, các ngành và trở thành động lực tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực đời sống xã hội. Nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thị xã xuống cơ sở về công tác dân vận được nâng lên.

Phong trào đã được các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hưởng ứng tích cực và có nhiều giải pháp sáng tạo trong triển khai thực hiện. Nhờ đó, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, quyền làm chủ của Nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy tốt hơn; huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Từ đầu năm 2022, các cấp ủy từ thị xã đến cơ sở đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đưa nội dung thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào chương trình công tác năm gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW, ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương Đảng lần thứ VII (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị 05 -CT/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”… 100% các xã, phường, cơ quan, đơn vị thành lập ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Quan tâm việc xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, quốc phòng,  an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Năm 2022, Thị xã đã xây dựng được 385 mô hình “Dân vận khéo” của tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị (Ban chỉ đạo khối xã, phường đăng ký và xây dựng được 366 mô hình và khối cơ quan, đơn vị 19 mô hình). Đăng ký 01 mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh “Giáo xứ bình yên, đảm bảo an ninh trật tự, chung tay xây dựng đô thị văn minh” giữa giáo xứ Xuân An với Công an phường Quỳnh Xuân.

Lĩnh vực phát triển kinh tế

Toàn thị xã đăng ký và xây dựng được 10 mô hình, các mô hình “Khéo” trong vận động Nhân dân tham gia thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tập trung vào việc vận động Nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi như: “Mô hình nuôi hươu sao sinh sản và hươu lấy lộc” của gia đình ông Lê Đức Trang, thôn Bình Minh (xã Quỳnh Liên); mô hình “Sinh kế bền vững” vươn lên thoát nghèo, vận động 15 hộ thuộc mô hình sinh kế  tích cực sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững (hội LHPN xã Quỳnh Trang); mô hình vận động hội viên tham gia khai thác hải sản đảm bảo an toàn trên biển (hội Nông dân phường Quỳnh Phương); mô hình “Dân vận khéo” trong hỗ trợ Nhân dân vay vốn phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững” (Ngân hàng Chính sách xã hội Hoàng Mai); xây dựng và nhân rộng mô hình Tổ hội chăn nuôi hươu sinh sản và lấy lộc (hội Nông dân thị xã)...

Lĩnh vực văn hoá - xã hội

Toàn thị xã đăng ký và xây dựng được 24 mô hình. Các mô hình tập trung chủ yếu vào việc vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; hiệu quả thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa ở cơ sở, các hoạt động từ thiện, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bảo vệ môi trường…

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được nhân rộng, có sức lan tỏa trong cộng đồng; trong đó nổi bật là công tác “Dân vận khéo” của chính quyền, thực hiện đạo đức công vụ trong tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính và giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân được chú trọng thực hiện đã góp phần tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân nổi bật như: Công tác GPMB dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua thị xã Hoàng Mai. Duy trì và nhân rộng mô hình “Phòng khám thân thiện” của tập thể Khoa Nội - Nhi - Y học cổ truyền (Trung tâm Y tế Hoàng Mai); các mô hình “Khéo” trong vận động “Câu lạc bộ không sinh con thứ 3” và “Dân vận khéo” trong tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ vươn lên thoát nghèo, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quỳnh Vinh và Quỳnh Lộc (của hội LHPN thị xã), mô hình “Tiết kiệm xanh” thu gom ve chai phế liệu làm quỹ phúc lợi  (hội LHPN phường Quỳnh Thiện)...

Đặc biệt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tích cực vận động Nhân dân chỉnh trang đô thị được triển khai rộng khắp, tiêu biểu như: Mô hình “Tổ tự quản kiểu mẫu” để nhân rộng của xã Quỳnh Liên; mô hình vận động Nhân dân xây dựng tổ tự quản văn minh, an toàn kiểu mẫu số 04 - khối Bắc Mỹ (phường Quỳnh Thiện); xây dựng mô hình tự quản “Văn minh – an toàn” kiểu mẫu với 9 tiêu chí “ 6 không, 3 có” để nhân rộng (MTTQ thị xã); mô hình tuyên truyền, vận động Nhân dân không lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, không phép (xã Quỳnh Lập); mô hình tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (Bảo hiểm xã hội Hoàng Mai)…

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh

Toàn thị xã xây dựng được 10 mô hình “Dân vận khéo”. Các mô hình tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, bám sát tình hình quần chúng, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, khéo tuyên truyền, vận động, khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự, tăng cường nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; đối thoại, hòa giải nhiều vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở; tạo ra sự ổn định về chính trị trên địa bàn, đồng thuận trong Nhân dân và tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa Ðảng, Nhà nước với Nhân dân. Tiêu biểu như: Lực lượng Công an nhân dân với mô hình: “Vận động Nhân dân xã hội hóa lắp camera tại các xã, phường” đến nay đã vận động xã hội hóa lắp đặt camera tại các xã, phường, phong trào lắp camera an ninh được hưởng ứng và Nhân dân đồng tình ủng hộ, toàn thị xã đã lắp được hơn 3.100 mắt camera (chưa tính trường học và các cơ quan đơn vị); duy trì hoạt động có hiệu quả 45 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên toàn thị xã; mô hình “Giáo xứ bình yên, đảm bảo an ninh trật tự, chung tay xây dựng đô thị văn minh” giữa Công an phường Quỳnh Xuân với giáo xứ Xuân An; Ban Chỉ huy quân sự thị xã với mô hình “Tôi yêu Tổ quốc tôi trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; mô hình Cựu chiến binh “CCB với công tác đảm bảo ANTT (hội CCB phường Quỳnh Phương). Các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh đã góp phần cùng Nhân dân thị xã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn không để xẩy ra điểm nóng về an ninh trật tự, nhất là an ninh vùng giáo được giữ vững.

Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị

Toàn thị xã xây dựng được 11 mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị đã tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã kết hợp giữa việc nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận chính quyền với xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai các giải pháp nhằm xây dựng, củng cố tổ chức ở cơ sở vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết toàn dân.

Các mô hình “Dân vận khéo” của tập thể và cá nhân, chủ yếu tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở các xã, phường và thôn, tổ dân phố; trong đó, trọng tâm “Khéo” vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát triển kinh tế, củng cố hệ thống chính trị vùng đặc thù hoạt động có hiệu quả. Tiêu biểu cho lĩnh vực này có mô hình xây dựng hệ thống chính trị vùng giáo ở các xã, phường được duy trì và nhân rộng, như: Mô hình “Dân vận khéo” trong vận động Nhân dân xây dựng đường cờ Đại đại kết tại các giáo xứ trên địa bàn thị xã được 3 tuyến “Đoạn đường đèn - cờ đoàn kết” tại 3 giáo xứ (Dị Lệ và Sơn Trang, Yên Hòa); mô hình “Dân vận khéo” trong vận động giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy Cơ quan Đảng, Đoàn thể thị xã...

Trong thời gian tới, Thị xã Hoàng mai tiếp tục thực hiện tốt một số việc trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả nội dung của phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là nội dung xây dựng, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Phong trào phải lấy hiệu quả làm thước đo chủ yếu; tránh hình thức, lãng phí, không thiết thực với đời sống của Nhân dân và xa rời nhiệm vụ chính trị của các xã, phường, cơ quan, đơn vị.

Hai là, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa  - Thể thao và Truyền thông thị xã, Bản tin Hoàng Mai và hệ thống truyền thanh các xã, phường tuyên truyền các mô hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” để tạo sức lan tỏa của mô hình.

Ba là, kiểm tra việc xây dựng mô hình và thực hiện  phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 đối với các xã, phường; cơ quan, đơn vị; thẩm định, công nhận mô hình, điển hình  “Dân vận khéo” năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

                                                                    Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                       Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Người lao động Nghệ An ở nước ngoài hướng về quê hương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Người lao động Nghệ An ở nước ngoài hướng về quê hương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc


Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, nhất là các ky ốt ven biển, xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững

Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, nhất là các ky ốt ven biển, xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững


Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương

Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương


Nghệ An: kết quả thực hiện các quy định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nghệ An: kết quả thực hiện các quy định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức


Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Yên Thành

Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Yên Thành


Mười nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh năm 2023

Mười nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh năm 2023


Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện tốt công tác dân vận đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia

Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện tốt công tác dân vận đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia


Công tác Dân vận góp phần đảm bảo "ba yên" (yên dân, yên biên giới, yên địa bàn)

Công tác Dân vận góp phần đảm bảo "ba yên" (yên dân, yên biên giới, yên địa bàn)


Hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2022

Hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2022


Kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Nghệ An


Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu


Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc


Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ

Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ


Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022

Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022


Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh

Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh