Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính

Xác định việc thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước sẽ góp phần củng cố tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, thời gian qua, Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An đã quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính tại cơ quan.

 

Cùng với việc phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện dân chủ cho từng cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế theo quy định. Các đơn vị trực thuộc Sở cũng thực hiện tốt việc công khai tài chính, công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, kiểm tra giám sát, phòng chống lãng phí, tham nhũng; đánh giá, tổng kết và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện kế hoạch công tác hằng năm.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức được người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức đảm bảo thời gian, nội dung, quy trình, chất lượng. Qua đó, công chức, viên chức, người lao động được nghe báo cáo kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; được nghe Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trả lời những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, công chức xung quanh việc thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo, cơ quan theo kế hoạch và bàn các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức trong cơ quan. Đồng thời có thể đề xuất với chuyên môn đưa vào quy chế nội bộ những nội dung đảm bảo quyền của người lao động được biết, được bàn, được tham gia và kiểm tra giám sát; tổ chức lấy ý kiến người lao động; chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung quy chế đến người lao động; giám sát thực hiện quy chế dân chủ...

Công tác cải cách thủ tục hành chính có những chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ theo hướng trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với dân, từ đó củng cố được lòng tin của nhân dân, tạo thêm động lực thúc đẩy việc thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng, góp phần ổn định chính trị tại địa phương. Công tác cải cách hành chính tại Sở GTVT trong năm qua đã đạt được một số kết quả tích cực. Đã ban hành 04 kế hoạch các loại về cải cách hành chính. Ban hành các văn bản chỉ đạo về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; chấn chỉnh thực thi công vụ, giải quyết các thủ tục hành chính. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy chế, quy định quản lý cho tất cả các lĩnh vực công tác của ngành. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và thực thi công vụ. Đã nghiên cứu xây dựng, ứng dụng có hiệu quả, phát huy tính năng của các phần mềm như phần mềm quản lý sát hạch, phần mềm đăng ký, đăng kiểm phương tiện,… Hiện đang tiếp tục nghiên cứu xây dựng để đưa vào sử dụng một số phần mềm khác như: phần mềm quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt; phần mềm quản lý hành lang ATGT. Tham mưu công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Giao thông vận tải Nghệ An. Rà soát thủ tục hành chính để tham mưu trình UBND tỉnh công bố bãi bỏ và bổ sung một số thủ tục hành chính của Sở đồng thời tham mưu quy trình các TTHC. Đến nay, Sở đang thực hiện 91 thủ tục ở cấp độ 4 (chiếm 78% tổng số TTHC, tăng 18% so với năm 2021), 24 thủ tục ở cấp độ 3 (chiếm 20% tổng số TTHC, giảm 16% so với năm 2021) và 02 thủ tục cấp độ 2, là một trong những Sở có tỷ lệ cao về TTHC cấp độ 4. Rà soát, điều chỉnh lại lưu đồ giải quyết các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết đối với 48/117 thủ tục hành chính (tỷ lệ rút ngắn thời gian bình quân đạt 54% so với quy định). Năm 2022, Sở đã tiếp nhận và giải quyết đúng quy định, kịp thời 47.520 hồ sơ dịch vụ công. Công tác chuyển đổi số đạt được một số kết quả như: Thực hiện chữ ký số trong xử lý văn bản; ký giấy phép lái xe, cấp phù hiệu, biển hiệu tuyến vận tải, giấy phép kinh doanh vận tải; số hóa một số tài liệu tại kho lưu trữ của Sở…

Cùng với đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác tiếp dân, nhận và giải quyết đơn thư đã được Sở thực hiện đúng quy định. Những vấn đề Nhân dân kiến nghị đều được kiểm tra, làm rõ và có văn bản trả lời, vì vậy không có vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp xảy ra.

Phát huy những thành quả đã đạt được, trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải Nghệ An sẽ thực hiện có hiệu quả các giải pháp sau để nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan, đơn vị:

Thứ nhất: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị định 04 NĐ/CP, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị gắn thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 08-QĐ/TW quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức. Đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác, nhằm làm cho mỗi cán bộ, công chức khi thực thi công vụ, thực sự trở thành những người cán bộ mẫu mực, phát huy dân chủ trong từng công việc cụ thể và lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công.

Thứ hai: Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Sở và đội ngũ cán bộ, công chức. Quan tâm chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ gắn với việc thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng dân chủ đại diện, mở rộng dân chủ trực tiếp; nêu cao tinh thần phục vụ, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân; ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cán bộ công chức, tăng cường đối thoại tháo gỡ khó khăn từ người dân và doanh nghiệp, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Thứ ba: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn liền với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính như: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến tổ chức, cá nhân, thủ tục đơn giản, rõ ràng, nhanh chóng kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh về cải cách hành chính, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, các phần mềm quản lý...; Tăng cường công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực của ngành; Cải tiến phương pháp làm việc, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức phải luôn có tác phong lịch sự, đảm bảo quy tắc ứng xử có văn hoá nơi công sở... Đồng thời, thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với cán bộ, công chức nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức.

Thứ tư: Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong tham mưu cho cấp ủy, cơ quan chuyên môn, phối hợp chặt chẽ các đoàn thể trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điểm sáng về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Thứ năm: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt các nội dung trong chương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo đã đề ra từ đầu năm. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm trong giám sát, phản biện của đoàn thể trong cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tốt; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị  của tỉnh, của ngành. Đồng thời, xử lý nghiêm minh đối với các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; kiên quyết xử lý đối với những cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân khi đến giao dịch.

Thứ sáu: Gắn xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở cơ quan, đơn vị. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị./. 

                                                              Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Xã Phúc Sơn: Gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Xã Phúc Sơn: Gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở


Hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông Vận tải

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông Vận tải


Công tác dân vận gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số

Công tác dân vận gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số


Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở tại MTTQ tỉnh

Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở tại MTTQ tỉnh


Tình hình nhân dân và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quý I, nhiệm vụ quý II/2023

Tình hình nhân dân và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quý I, nhiệm vụ quý II/2023


Thành phố Vinh: Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thành phố Vinh: Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh


Dân vận khéo ở Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ

Dân vận khéo ở Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ


Dân vận khéo của Công an huyện Quế Phong

Dân vận khéo của Công an huyện Quế Phong


Kết quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An

Kết quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An


Gắn công tác dân vận với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tại Trường Đại học Vinh

Gắn công tác dân vận với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tại Trường Đại học Vinh


Xã Tiền Phong thực hiện hiệu quả công tác dân tộc trong tình hình mới

Xã Tiền Phong thực hiện hiệu quả công tác dân tộc trong tình hình mới


Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở

Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở


Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy


Nghệ An: Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền

Nghệ An: Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền


Những vấn đề Nhân dân quan tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023

Những vấn đề Nhân dân quan tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023