Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Quỳnh Lưu: Cần nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu định hướng

Ngày 04/3/2020, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc nghe tình hình công tác tuyên giáo, hoạt động trung tâm chính trị huyện năm 2019 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, tại huyện Quỳnh Lưu.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, với vai trò là cơ quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy trong lĩnh vực công tác thông tin và tổng hợp; tuyên truyền, báo chí và xuất bản; giáo dục lý luận chính trị; khoa giáo,...Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát thực tế, nắm chắt tình hình, phù hợp từng đối tượng.

Trong năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trong xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình địa phương. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện. Qua đó, nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đáp ứng kịp thời yêu cầu thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Đã tham mưu Huyện ủy củng cố, kiện toàn lực lượng báo cáo viên cấp huyện. Triển khai Tổ chức 11 kỳ sinh hoạt báo cáo viên cấp huyện với hơn 1485 lượt người tham gia; tổ chức 11 kỳ sinh hoạt Câu lạc bộ thời sự huyện với hơn 660 lượt người tham gia. Ngoài ra, lực lượng tuyên truyền viên các xã, thị trấn còn tham gia tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Quan tâm đổi mới hình thức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên về chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năm 2019, Trung tâm chính trị huyện mở 84 lớp, với 10.472 lượt học viên/kế hoạch 84 lớp, 11.996 lượt học viên; các bài giảng được nâng cao chất lượng, đặc biệt là giảng dạy bằng giáo án điện tử. Cơ sở vật chất được tăng cường, tham mưu Huyện ủy, UBND huyện hỗ trợ trên 100 triệu đồng để sửa chữa và mua sắm mới. Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ huyện đến cơ sở. Qua phát động, đến nay toàn huyện có 635 mô hình cấp cơ sở, 265 mô hình cấp huyện trên các lĩnh vực trong làm theo Bác...

Để tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động tuyên giáo, trung tâm chính trị huyện trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Khánh lưu ý, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần làm tốt công tác tham mưu giúp Huyện ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục đổi mới sâu sắc, quyết liệt trong công tác tham mưu trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, khoa giáo. Nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tránh nảy sinh diễn biến phức tạp. Định hướng thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị, công tác bồi dưỡng cán bộ… Về việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện, đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo và Trung tâm Chính trị huyện tham mưu cho cấp ủy thực hiện theo Công văn số 5469-CV/TU, ngày 21/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

                                                  Phan Đại Nghĩa 

                                                  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Giao ban báo chí định kỳ tháng 11 năm 2020

Giao ban báo chí định kỳ tháng 11 năm 2020


Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn


Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận 173-TB/TW, Chỉ thị 43-CT/TW và Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư

Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận 173-TB/TW, Chỉ thị 43-CT/TW và Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư


Giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2020

Giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2020


Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến


Hội nghị báo cáo viên thông báo kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 12

Hội nghị báo cáo viên thông báo kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 12


Giao ban báo chí tháng 3 năm 2020

Giao ban báo chí tháng 3 năm 2020


Tăng cường công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp

Tăng cường công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp


Kết quả nổi bật sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kết quả nổi bật sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Hội nghị sơ kết Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Hội nghị sơ kết Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng


Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 12

Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 12


Những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2019

Những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2019


Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020