Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở

Quỳ Châu là huyện miền núi vùng cao của tỉnh Nghệ An với địa hình phức tạp, cách trung tâm tỉnh 150 km về phía Tây Bắc, có diện tích tự nhiên 105.746,78 ha.; Dân số 57.813 người, trong đó dân số đồng bào dân tộc thiểu số 45.580 người (chủ yếu là dân tộc Thái), chiếm 78,84%, các dân tộc sống cộng cư, đan xen lâu đời, sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp.

Toàn huyện được chia thành 12 đơn vị hành chính, gồm 11 xã và 01 thị trấn Tân Lạc, với 84 khối, bản. Trong đó có 10 xã đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện 19,74%.      

Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Châu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên tuyên truyền nội dung, kết quả triển khai thực hiện Kết luận 120-KL/TW; Kế hoạch số 13-KH/TU, Kế hoạch số 33-KH/HU về thực hiện QCDC ở cơ sở và các nghị định của Chính phủ theo từng loại hình cơ quan, đơn vị, gắn với tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong những năm qua, nhận thức về dân chủ và các quy chế, quy định về dân chủ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, sâu, rộng hơn, kết quả được nâng lên rõ rệt. Phân công ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở trên từng địa bàn huyện; đưa nội dung thực hiện QCDC ở cơ sở vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy hàng năm, trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 30-TW về Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Đề án 09-ĐA/TU, ngày 25/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quy hoạch,thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các đề án đầu tư phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, giám sát thực hiện Kết luận 102-KL/TW tại 03 đảng bộ cơ sở (Châu Hội, Châu Bình, Châu Nga). Định kỳ hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe, đánh giá kết quả và cho ý kiến tiếp tục chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn huyện. 87 % cấp ủy xã, thị trấn định kỳ nghe kết quả thực hiện Quy chế DCCS trên địa bàn của đơn vị mình.

Cấp ủy, chính quyền từ cấp cơ sở đến huyện đã thực sự quan tâm thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ; cán bộ, công chức, viên chức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, có mối quan hệ tốt với công dân, giải quyết công việc theo đúng quy trình quy định; không quan liêu, hách dịch, cửa quyền gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc của công dân, doanh nghiệp; phát huy dân chủ trong tham gia ý kiến, đề xuất giải quyết công việc theo quy định. Ý thức tự giác về quyền và nghĩa vụ của công dân, năng lực làm chủ, tham gia quản lý xã hội của Nhân dân đã được nâng cao. Quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, sức mạnh về vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao, hiệu quả hơn trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các khối, bản và trên toàn địa bàn huyện.

Hội đồng Nhân dân huyện triển khai phối hợp xử lý, giải quyết, trả lới các ý kiến của cử tri trước, trong và sau kỳ họp, giải trình làm rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, tỉ lệ trả lời, giải trình các kiến nghị tại các kỳ họp đạt 100%. Tổ chức các cuộc giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu, chế độ chính sách trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của các cấp, ngành. -           UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo, các tiểu ban thực hiện QCDC ở cơ sở cấp huyện; bổ sung sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo; tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Pháp lệnh 34, Nghị định 04, Nghị định 145 về thực hiện QDCD ở cơ sở. Thực hiện công khai các chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, các chương trình dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Cụ thể hóa các cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là chính sách phát triển và tiêu thụ nông sản sạch; chính sách xây dựng, nhân rộng mô hình trồng cây bản địa, chăn nuôi trang trại, gia trại. Công tác tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân được thực hiện thường xuyên, UBND huyện phối hợp với MTTQ và các ban, ngành cấp huyện và cơ sở có liên quan tổ chức hơn 42 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện với Nhân dân về các nội dung khó khăn, vướng mắc: giải phóng mặt bằng, tái định cư Thủy lợi Bản Mồng; xây dựng và quản lý đất đai; xuất khẩu lao động và việc làm chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện. Thực hiện việc công khai, niêm yết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến xã (tỉ lệ đạt 100%). 12/12 xã, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” (tỷ lệ 100%). Trên địa bàn huyện không có khiếu kiện đông người, phức tạp, không có điểm nóng về khiếu nại, tố cáo xẩy ra.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện và cơ sở tăng cường công tác giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong các cấp, ngành; đẩy mạnh việc vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên giám sát việc thực hiện của các cấp; Triển khai thực hiện tốt Quy chế giám sát đối với cán bộ công chức theo Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam về Quy chế "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư"; xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung và chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan nhà nước để thực hiện việc giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị; Quyết định 218-QĐ/TW về quy định MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Tập trung giám sát thực hiện QCDC ở cơ sở, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu, các chính sách đối với người nghèo trên địa bàn huyện. Trong 5 năm, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện đã tổ chức 34 cuộc, cấp xã 86 cuộc về thực hiện chế độ, chính sách trên các lĩnh vực. Phối hợp chỉ đạo hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa chủ tịch HĐND, UBND xã với nhân dân (theo quy định, mỗi xã ít nhất 02 cuộc/ năm). Toàn huyện đã xây dựng được 05 điểm sáng về thực hiện QCDC ở cơ sở, 14 mô hình, 03 mô hình tiêu biểu.

Công tác quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án đầu tư phát triển phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn được thực hiện tốt theo quy định của QCDC ở cơ sở, như: Quy hoạch nông thôn mới; quy hoạch sử dụng đất ở tại các khu dân cư thuộc thị trấn Tân Lạc, xã Châu Bình, Châu Hạnh; đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư Thủy lợi Bản Mồng, công trình Cầu Hoa Hải, Cầu Kẻ Nính, Bờ kè Sông Hiếu; thu hồi đất xây dựng mô hình chăn nuôi bò sữa (Châu Bình), xây dựng mô hình trồng Bưởi (Châu Hạnh); xây dựng đường điện vào các xã Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm và một số mô hình phát triển kinh tế khác, góp phần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới, huyện Quỳ Châu tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 30-CT/TW; Kết luận số 120-KL/TW; Pháp lệnh 34; Nghị định 04; Nghị định 149/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai là, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phát triển kinh tế - xã hội; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của các tổ chức trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.

Ba là, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với cải cách thủ tục hành chính; công tác dân vận chính quyền, tăng cường công tác tự kiểm tra đánh giá trong nội bộ, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ công chức. Tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp với nhân dân, người sử dụng lao động với người lao động theo quy định. Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các vụ việc bức xúc, nổi cộm phát sinh từ cơ sở.

Bốn là, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân của một bộ phận cán bộ, công chức và đảng viên.

Năm là, tổ chức đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo và triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên tất cả các lĩnh vực, trong đó đặc biệt quan tâm đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong các doanh nghiệp. Quan tâm công tác tập huấn về Quy chế dân chủ nâng cao chất lượng, phương pháp thực hành dân chủ ở cơ sở./.

                                                               Nguyễn Mạnh Khôi 

                                            Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nam Đàn thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Nam Đàn thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở


Hiệu quả công tác dân vận ở huyện Nghi lộc

Hiệu quả công tác dân vận ở huyện Nghi lộc


Hiệu quả công tác dân vận ở Quỳ Hợp

Hiệu quả công tác dân vận ở Quỳ Hợp


Sở Tư pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật


Kết quả công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 ở Nghệ An


Hiệu quả công tác dân vận khéo ở Quỳnh Lưu

Hiệu quả công tác dân vận khéo ở Quỳnh Lưu


Hiệu quả công tác phối hợp tham mưu, chỉ đạo nắm chắc tình hình nhân dân, địa bàn, trao đổi thông tin giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra ở cơ sở

Hiệu quả công tác phối hợp tham mưu, chỉ đạo nắm chắc tình hình nhân dân, địa bàn, trao đổi thông tin giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra ở cơ sở


Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023


Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm năm 2023 tỉnh Nghệ An

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm năm 2023 tỉnh Nghệ An


Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2023 ở Nghệ An


Hiệu quả công tác dân vận ở Yên Thành

Hiệu quả công tác dân vận ở Yên Thành


Thái Hòa thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền

Thái Hòa thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền


Hiệu quả công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng Nghệ An

Hiệu quả công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng Nghệ An


Xã Phúc Sơn: Gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Xã Phúc Sơn: Gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở


Hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông Vận tải

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông Vận tải