Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TW

Quỳ Châu là huyện miền núi vùng cao của tỉnh Nghệ An với địa hình phức tạp, cách trung tâm tỉnh 150 km về phía Tây Bắc, có diện tích tự nhiên 105.746,78 ha. Dân số 57.813 người, trong đó dân số đồng bào dân tộc thiểu số 45.580 người (chủ yếu là dân tộc Thái).

Toàn huyện có 12 đơn vị hành chính, gồm 11 xã và 01 Thị trấn Tân Lạc với 84 khối, bản. Trong đó: 11 xã đặc biệt khó khăn, 04 xã An toàn khu (ATK) thuộc khu vực III và 01 xã thuộc khu vực II (Thị trấn Tân Lạc).

Sau khi có Chỉ thị số 49- CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” (Chỉ thị số 49-CT/TW), Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Châu đã kịp thời tổ chức quán triệt Chỉ thị đến tận cán bộ, đảng viên. Qua việc quán triệt và triển khai thực hiện đã nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, coi đây là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên của hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW với Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Nghệ An, đồng thời lồng ghép các chương trình mục tiêu, chính sách đối với miền núi, dân tộc trên địa bàn huyện. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác dân tộc, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội; tổ chức tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020; sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác dân tộc đảm bảo theo đúng quy định. Đồng thời xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện các chính sách dân tộc trình cấp trên phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo phương án được duyệt; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cơ sở tổ chức triển khai thực hiện chính sách dân tộc đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và đạt hiệu quả; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ từ cấp huyện đến thôn, bản; quan tâm kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện. UBND huyện đã cấp 2.300 giấy chứng nhận cho 1.000 đối tượng là con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng 135 được hưởng chính sách theo quy định của Nhà nước.

MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội từ cấp huyện đến cơ sở phối hợp tổ chức quán triệt phổ biến Nghị quyết và các văn bản chuyên đề về công tác dân tộc, nổi bật là Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho đồng bào về tình hình dịch Covid-19; tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách giảm nghèo huyện Qùy Châu năm 2020 tại 3 cụm vùng trên địa bàn huyện; theo dõi, nắm bắt, phản ánh, kịp thời xử lý tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện. Vận động trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư giáo dục con cháu giữ gìn bản sắc dân tộc, phong tục tập quán, đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác đối với các luận điểm xấu, các hoạt động mê tín dị đoan, trái với phong tục tập quán của nhân dân. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động vùng DTTS và miền núi, tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.

 Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tin tưởng và chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, đồng thuận, không có vấn đề bức xúc nổi cộm, điểm nóng xẩy ra. Tín ngưỡng tâm linh của đồng bào được cải tiến, không cầu kỳ, tiết kiệm về thời gian và kinh phí, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Nhìn chung nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc các lễ nghi tín ngưỡng, lễ nghi tôn giáo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo.

Thông qua thực hiện Chỉ thị số 49- CT/TW đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn huyện. Năm 2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,7%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch (nông, lâm, ngư nghiệp: 33,6%; công nghiệp, xây dựng: 23,4%, dịch vụ: 43%); tổng giá trị sản xuất đạt 2.502.374 đồng, đạt 99,9%; thu ngân sách 40 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo còn 20,17%; thu nhập bình quân đầu người: 40 triệu đồng/ người/năm. Văn hoá, xã hội có nhiều tiến, đời sống văn hoá tinh thần trong nhân dân được nâng lên. Đã có 3/12 xã được công nhận xã đạt chuẩn thiết chế văn hóa; tỉ lệ gia đình văn hóa 81,7%; làng, bản văn hóa 88,1%; tỷ lệ dân tham gia tập thể dục, thể thao thường xuyên 38,6%. Chất lượng giáo dục các cấp học được nâng lên, học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020 – 2021 là 578 lượt, học sinh giỏi cấp tỉnh 58 lượt, tỉ lệ trường chuẩn Quốc gia 86,5%. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân ở các tuyến được nâng lên, duy trì tốt xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế (91,6%), thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, thực hiện tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; đảm bảo an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo; xử lý kịp thời  các đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy, đánh bạc. Hoạt động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp có nhiều đổi mới, tập trung bám sát, nắm chắc tình hình, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Châu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 49- CT/TW trên địa bàn. Ban Dân vận phối hợp Chính quyền, các ban nghành liên quan, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, hệ thống chính trị cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động nắm bắt kịp thời tình hình nhân dân, cử cán bộ có kinh nghiệm về giúp đỡ các cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuyên truyền đồng bào hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của những đối tượng cực đoan, cơ hội chính trị, phản động để không tham gia vào các  hoạt động vi phạm pháp luật; đồng tình với cách xử lý của chính quyền. Vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác tự quản tại địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát huy vai trò tích cực của các tổ chức quần chúng, lực lượng cốt cán của các tổ chức và người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

 Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp cơ sở, tổ chức một số hoạt động gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm gắn kết đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng có đông đồng bào dân tộc; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo. Thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp nhất là nông nghiệp công nghệ cao, trồng và khai thác dược liệu gắn liền với công nghiệp chế biến để tận dụng lợi thế miền núi, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế địa phương./.

Nguyễn Mạnh Khôi 

Tin cùng chuyên mục

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc


Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ

Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ


Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022

Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022


Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh

Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh


Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp


Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)

Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư


Hiệu quả Phong trào thi đua Dân vận khéo ở huyện Tân Kỳ

Hiệu quả Phong trào thi đua Dân vận khéo ở huyện Tân Kỳ


"Dân vận khéo" trong việc phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện ở vùng đồng bào Công giáo

"Dân vận khéo" trong việc phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện ở vùng đồng bào Công giáo


Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An: Một số kết quả sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An: Một số kết quả sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003


Thanh tra tỉnh Nghệ An: Thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Thanh tra tỉnh Nghệ An: Thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân


Tấm gương người uy tín Công giáo làm "Dân vận khéo" trong việc vận động Nhân dân xây dựng Nông thôn mới, sống tốt đời, đẹp đạo

Tấm gương người uy tín Công giáo làm "Dân vận khéo" trong việc vận động Nhân dân xây dựng Nông thôn mới, sống tốt đời, đẹp đạo


Sức lan tỏa của phong trào “Dân vận khéo” ở Hoàng Mai

Sức lan tỏa của phong trào “Dân vận khéo” ở Hoàng Mai


Kết quả 01 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về công tác dân vận chính quyền tại huyện Quỳnh Lưu

Kết quả 01 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về công tác dân vận chính quyền tại huyện Quỳnh Lưu


Đồng bào Công giáo ở Nghệ An sống "Tốt đời, đẹp đạo", "Đồng hành cùng dân tộc" góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bào Công giáo ở Nghệ An sống "Tốt đời, đẹp đạo", "Đồng hành cùng dân tộc" góp phần phát triển kinh tế - xã hội